-->

Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2020

Η τροπολογία για τη Γ.Μ.Μ. ΛΑΡΚΟ Α.Ε.


Με τις ψήφους των βουλευτών της ΝΔ «πέρασε» από την Ολομέλεια της Βουλής η τροπολογία  για τη διαδικασία πώλησης της ΛΑΡΚΟ και επιταχύνει τις διαδικασίες για την ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ και της ΔΕΠΑ Υποδομών.

Ειδικά για την Λάρκο  υπήρξε σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης, με τους τόνους να ανεβαίνουν σε αρκετά σημεία της συνεδρίασης.

«Ακουσα εδώ, περίπου ότι η ΛΑΡΚΟ είναι φλουρί κωνσταντινάτο. Αλλά ξέρετε ότι η ΛΑΡΚΟ είναι η πιο προβληματική ελληνική εταιρεία εν λειτουργία» είπε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης. Για να προσθέσει «η ΛΑΡΚΟ χρωστάει 600 εκατομμύρια ευρώ. Είναι μια εταιρεία προβληματική και χρωστάει 357 εκατομμύρια ευρώ στη ΔΕΗ, με άλλα λόγια χρωστάει το 80% των χρεών των εταιρειών υψηλής τάσης στη ΔΕΗ , έχει θέμα περιβαλλοντικής λειτουργίας, διότι δεν πληρώνει τα χρήματα για τα τέλη των ρύπων, μολύνει αγρίως τον Ευβοϊκό και είναι μια εξόχως προβληματική εταιρεία και χρωστάει να γυρίσει και 130 εκατομμύρια ευρώ παράνομες κρατικές ενισχύσεις που τις έχει επιδικάσει το δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων».

Οι καταψηφίζοντας θεωρούν ότι η τροπολογία προωθεί την ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της ιστορικής αυτής βιομηχανίας αλλά και υπόσχεται ως «προίκα» ότι ο υποψήφιος επενδυτής δεν θα δεσμεύεται από τις νομικές υποχρεώσεις που πηγάζουν από το ίδιο το Σύνταγμα για την εκμετάλλευση του υπεδάφους της χώρας».

Υπενθυμίζεται ότι με το άρθρο 21 του ν. 4664/2020 (Α’ 32) προβλέφθηκε μία ειδικά διαμορφωμένη διαδικασία ειδικής διαχείρισης, στην οποία υπήχθη η υπερχρεωμένη «ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΑΡΚΟ» (ΛΑΡΚΟ). 

Στόχος της ήταν  να επιτευχθεί εντός του επιβαλλόμενου από τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της κατάστασης συντόμου χρονικού διαστήματος η εκποίηση του ενεργητικού της εταιρείας για τη διασφάλιση της συνέχισης της δραστηριότητος εξορύξεως και παραγωγής νικελίου στην Ελλάδα, προς όφελος της εθνικής οικονομίας, αλλά και των τοπικών κοινωνιών.

Στη φάση αυτή, μετά την έκδοση από το διαιτητικό δικαστήριο της προβλεπόμενης στο ανωτέρω άρθρο απόφασης, με την οποία αυτό απεφάνθη τελεσιδίκως υπέρ της κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου επί των ακινήτων (γηπέδων και εγκαταστάσεων) που περιέχονται εντός των ορίων του Δημοσίου Μεταλλείου Λάρυμνας, επόμενο βήμα είναι η προκήρυξη των διαγωνιστικών διαδικασιών, από το Ελληνικό Δημόσιο αφενός και από την ειδική διαχείριση της ΛΑΡΚΟ αφετέρου, σύμφωνα με το σχεδιασμό.

Προς το σκοπό αυτό, σε πλήρη συμμόρφωση με την κρίση του διαιτητικού δικαστηρίου και για λόγους νομικής ασφάλειας και οικονομίας της διαδικασίας διευκρινίζονται στην συγκεκριμένη τροπολογία διαδικαστικά ζητήματα (λ.χ. προθεσμίες έναρξης διαγωνισμών, διακήρυξη διαγωνισμού για την μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, χρόνος δημοσίευσης πρόσκλησης οριστικής αναγγελίας από τον ειδικό διαχειριστή, συντονισμός των διαγωνισμών που διεξάγει το Ελληνικό Δημόσιο και ο ειδικός διαχειριστής κ.α), αλλά και συμπληρώνεται το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο θα αναλάβει ειδικά τη διενέργεια του διαγωνισμού του Ελληνικού Δημοσίου.

Άρθρο …

Ρυθμίσεις θεμάτων διαγωνισμών ΛΑΡΚΟ – Τροποποιήσεις αρ. 21 ν. 4664/2020 (Α΄ 32)

1.       Τα εδάφια πρώτο έως τρίτο της περ. α΄ της παρ. 8 του άρθρου 21 του ν. 4664/2020 (Α΄ 32) τροποποιούνται και η παρ. 8 περ. α΄ διαμορφώνεται ως εξής:

«8. α. Ο ειδικός διαχειριστής υποχρεούται να προβεί σε διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού για την εκποίηση του συνόλου του ενεργητικού της «ΛΑΡΚΟ» ή επί μέρους λειτουργικών συνόλων της επιχείρησης (κλάδων) ή περιουσιακών της στοιχείων που δεν αποτελούν κλάδους. Συγκεκριμένα, εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την πάροδο της προθεσμίας του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 6, εφόσον δεν εγερθεί αμφισβήτηση περί του ενεργητικού ή/και του παθητικού της επιχείρησης και μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, υποχρεούται να δημοσιεύσει διακήρυξη διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού. Σε περίπτωση αμφισβήτησης περί του ενεργητικού ή παθητικού της επιχείρησης κατά το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6, η ως άνω προθεσμία των σαράντα πέντε (45) ημερών αναστέλλεται κατά τον χρόνο που εκκρεμεί η αμφισβήτηση. Ο ειδικός διαχειριστής υποχρεούται να ενημερώνει, να συντονίζει και να συνεργάζεται με το Ελληνικό Δημόσιο κατά τον σχεδιασμό, το χρονοδιάγραμμα, τους όρους και την υλοποίηση του διαγωνισμού σε κάθε περίπτωση, ιδίως δε, σε περίπτωση που η διαιτητική διαδικασία της παραγράφου 7 καταλήξει υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Σε κάθε περίπτωση, ως προς τα δικαιώματα μεταλλειοκτησίας εφαρμόζονται οι διατάξεις του Μεταλλευτικού Κώδικα, όπως ισχύει, με την εξαίρεση των άρθρων 84 και 144 παρ. 2.»


2. Η περ. β΄ της παρ. 8 του άρθρου 21 του ν. 4664/2020 αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Η διακήρυξη του διαγωνισμού περιλαμβάνει:
α) την επωνυμία, έδρα, δραστηριότητα της επιχείρησης, καθώς και περιγραφή των επί μέρους στοιχείων του ενεργητικού προς εκποίηση, τα οποία αναλυτικά αναγράφονται στο υπόμνημα προσφοράς,
β) πρόσκληση κάθε ενδιαφερομένου να παραλάβει από τον διαχειριστή σχετικό υπόμνημα προσφοράς με τα στοιχεία του ενεργητικού και να υποβάλει σφραγισμένη προσφορά, η οποία θα συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή τράπεζας που λειτουργεί νόμιμα στην Ε.Ε. ή στον Ε.Ο.Χ., για ποσό και με όρους που θα προσδιορίζονται στη διακήρυξη,
γ) τους λοιπούς όρους του διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένων των σταδίων του διαγωνισμού, των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής και των λόγων αποκλεισμού, των κριτηρίων ανάθεσης και του τρόπου αξιολόγησης των προσφορών των υποψηφίων,
δ) την προθεσμία υποβολής προσφορών, τον τρόπο υποβολής, καθώς και την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, κατά την οποία θα παρίσταται ο διαχειριστής και θα δικαιούνται επίσης να παραστούν όσοι υπέβαλαν εμπρόθεσμη προσφορά και
ε) το ονοματεπώνυμο του επί του διαγωνισμού συμβολαιογράφου. Για τη δημοσιότητα της διακήρυξης εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του ν. 4307/2014.»


3. Το πρώτο εδάφιο και δεύτερο εδάφιο της περ. γ΄ της παρ. 8 του άρθρου 21 του ν. 4664/2020 τροποποιούνται και η παρ. 8 περ. γ΄ διαμορφώνεται ως εξής:
«γ. Εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, ο διαχειριστής συντάσσει έκθεση αξιολόγησης των προσφορών και κατακύρωσης του διαγωνισμού και την κοινοποιεί στο Υπουργείο Οικονομικών και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εφόσον εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την υποβολή της έκθεσης αξιολόγησης δεν αντιλέξουν σε αυτήν και στην προτεινόμενη κατακύρωση το Υπουργείο Οικονομικών ή το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο ειδικός διαχειριστής συνάπτει με τον επικρατέστερο υποψήφιο ενώπιον του επί του διαγωνισμού συμβολαιογράφου τη σύμβαση μεταβίβασης των επί μέρους στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης, βάσει των όρων της προσφοράς του και των τυχόν άλλων επί τα βελτίω όρων, που έγιναν δεκτοί από τον επικρατέστερο υποψήφιο. Η σύμβαση αυτή επέχει θέση τελεσίδικης κατακύρωσης των άρθρων 1003 επ. του ΚΠολΔ.»


4. Το πρώτο εδάφιο της περ. α΄ της παρ. 9 του άρθρου 21 του ν. 4664/2020 τροποποιείται και η παρ. 9 περ. α΄ διαμορφώνεται ως εξής:

«α. Μετά το πέρας της διαγωνιστικής διαδικασίας και όλων των πράξεων διάθεσης στοιχείων ενεργητικού σε τρίτους κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης κατά την προηγούμενη παράγραφο, ο ειδικός διαχειριστής υποχρεούται να δημοσιεύσει αμελλητί σε δύο ημερήσιες εφημερίδες, εκ των οποίων μία της πρωτεύουσας του νομού της καταστατικής έδρας της εταιρείας, πρόσκληση οριστικής αναγγελίας απαιτήσεων πιστωτών προς ικανοποίηση. Ειδική πρόσκληση απευθύνεται ατομικώς στους γνωστούς πιστωτές, το περιεχόμενο της οποίας έχει όπως ορίζεται στο άρθρο 40 παράγραφος 2 του Κανονισμού (ΕΚ) 1346/2000 «Περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας».

Σχετικώς εφαρμόζονται και τα άρθρα 41 και 42 του Κανονισμού αυτού. Οι πιστωτές έχουν δικαίωμα να αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους εντός ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση της πρόσκλησης. Δεν χωρεί παράταση της άνω προθεσμίας. Η πρόσκληση για αναγγελία των απαιτήσεων του Δημοσίου επιδίδεται στον Υπουργό Οικονομικών και στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η προθεσμία του ενός (1) μηνός προς αναγγελία των απαιτήσεων του Ελληνικού Δημοσίου αρχίζει από την επίδοση της πρόσκλησης.»


5. H παρ. 11 του άρθρου 21 του ν. 4664/2020 αντικαθίσταται ως εξής:

«11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να ανατίθεται στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.) η διεξαγωγή για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου του προβλεπόμενου στην παράγραφο 7 του άρθρου 55 του ν. 4223/2013 (Α` 287) διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένου στο αντικείμενό του δημόσιου μεταλλείου στο Λούτσι, προσδιορίζονται οι βασικοί όροι της συνεργασίας μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ και του Ελληνικού Δημοσίου και της σύμπραξης του ειδικού διαχειριστή για την υλοποίηση του ανωτέρω διαγωνισμού και για τον συντονισμό με τη διαγωνιστική διαδικασία της παρ. 8 του παρόντος και ρυθμίζεται κάθε άλλο ζήτημα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

Στην περίπτωση αυτή ακολουθείται αναλογικά η διαδικασία του ν. 3986/2011 (Α` 152), με την εξαίρεση των άρθρων 1 παρ. 2, 2 παρ. 14-15, 5α και 9 παρ. 4, και, κατά το μέρος που παραχωρούνται μεταλλευτικά δικαιώματα του Δημοσίου, τηρούνται οι διατάξεις του Μεταλλευτικού Κώδικα (ν.δ. 210/73, Α΄ 277), με την εξαίρεση των άρθρων 84 και 144 παρ. 2.»