-->

Τρίτη, 7 Ιουλίου 2020

Η νέα ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/54245/779 απόφαση για τη λειτουργία της Επιτροπής Καθορισμού Λατομικών Περιοχών


Η παρούσα απόφαση καθορίζει τη σύνθεση, τις αρμοδιότητες, το έργο και τον τρόπο λειτουργίας της Επιτροπής Καθορισμού των Λατομικών Περιοχών της χώρας,  τα κριτήρια καταλληλότητας των υποψήφιων εκτάσεων για το χαρακτηρισμό αυτών ως λατομικών περιοχών και τα στοιχεία που θα πρέπει να περιλαμβάνει η εισηγητική έκθεση γνωμοδότησης για τον καθορισμό λατομικών περιοχών και τον υπό προϋποθέσεις αποχαρακτηρισμό αυτών, για την τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδιασμού με την επέκταση ή περιορισμό των ορίων της ενεργοποιημένης λατομικής περιοχής και για τη χωροταξική κατανομή των λατομικών χώρων στην περίπτωση δημόσιων ή δημοτικών λατομικών περιοχών.


Επισημαίνεται  ότι ο  καθορισμός λατομικών περιοχών σε όλη την επικράτεια είναι μεγάλης σημασίας για τον πλήρη και ορθολογικό Χωροταξικό Σχεδιασμό της Χώρας, καθώς μόνο κατ’ εξαίρεση και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις είναι επιτρεπτή η εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών εκτός «λατομικών περιοχών».

Συνεπώς ο μη καθορισμός λατομικών περιοχών στις περιφέρειες της Χώρας, όπου υφίσταται ανάγκη, θα έχει ως αποτέλεσμα πέραν της καθυστέρησης της χωροταξικής συγκέντρωσης της λατομικής δραστηριότητας σε κατάλληλα επιλεγμένες περιοχές, αφενός μεν προβλήματα ως προς την επάρκεια αδρανών υλικών και αφετέρου δε την έμμεση ενθάρρυνση της λαθρο-εξόρυξης ή λαθρο-απόληψης, με δυσμενείς και ανεξέλεγκτες επιδράσεις στο περιβάλλον αλλά και στην οικονομία της Χώρας.

Δείτε την πλήρη απόφαση εδώ:

http://www.nomotelia.gr/photos/File/2520b-20.pdf


Προηγούμενες αποφάσεις:Ως προς τους εκπροσώπους  του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στις επιτροπές καθορισμού λατομικών περιοχών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας:

http://www.oryktosploutos.net/2019/10/blog-post_14.html  (πλέον πρόσφατη).


Προηγoύμενες αποφάσεις: