-->

Πέμπτη, 7 Μαΐου 2020

Οι διατάξεις στον νέο Περιβαλλοντικό Νόμο 4685/2020 (ΦΕΚ Α 92) που αφορούν την Εξορυκτική δραστηριότητα/Γεωθερμία

Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία τόσο επί της αρχής όσο και επί των άρθρων του, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τον εκσυγχρονισμό της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και την εναρμόνιση της με το κοινοτικό δίκαιο.

Ο Νόμος αναρτήθηκε  σήμερα με αριθμό 4685/2020 (ΦΕΚ Α 92) και ημερομηνία δημοσίευσης 7.5.2020:  «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις»

Συμπεριλαμβάνονται και οι ακόλουθες διατάξεις:
 • Στο άρθρο 98 περιλαμβάνεται διάταξη για την Σμύριδα Νάξου, όπου καθορίζεται ο τρόπος ασφάλισης εργατών σμύριδας για το 2019. Κατά παρέκκλιση κάθε κείμενης διάταξης και αποκλειστικά για το έτος 2019, το σμυριδεργατικό δικαίωμα και οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές, καταβάλλονται, χωρίς την καταβολή πρόσθετων τελών ή προσαυξήσεων, αποκλειστικά για εργασίες διαλογής της ήδη εξορυγμένης σμύριδας, η οποία παραδόθηκε κατόπιν διαλογής έως 31.12.2019 στις αποθήκες του Δημοσίου, στο Καμπί Απειράνθου Νάξου, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΒΟ/59678/84/4.7.2019 κοινή υπουργική απόφαση (Β 2778) σε βάρος του προϋπολογισμού του ΥΠΕΝ.
 • Στο άρθρο 103 για την Γεωθερμία (Παράταση διάρκειας συμβάσεων μίσθωσης δικαιωμάτων έρευνας και διαχείρισης γεωθερμικού πεδίου), η  διάρκεια των συμβάσεων μίσθωσης δικαιωμάτων έρευνας και διαχείρισης γεωθερμικού πεδίου υψηλής θερμοκρασίας του άρθρου 30 του ν. 4342/2015 (Α΄ 143), παρατείνεται για πέντε (5) ακόμα έτη από την ημερομηνία λήξης τους. H διάταξη αναφέρεται στα γνωστά 4 πεδία της ΔΕΗ ΑΝ, Μήλου, Νισύρου, Λέσβου και Μεθάνων.
 • Στο άρθρο 116 ρυθμίζονται ζητήματα εκκαθάρισης του πρώην Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ), νυν ΕΑΓΜΕ.
 • Στο άρθρο 118 γίνονται σημειακές αλλαγές στον  Ν. 4512/2018 που αφορούν : 1) Λατομεία αδρανών υλικών ειδικών χρήσεων τσιμεντοβιομηχανίας ή ασβεστοποιίας που έχουν σε ισχύ το δικαίωμα έρευνας και εκμετάλλευσης και τα οποία συνεχίζουν -υπο προϋποθέσεις- την λειτουργία τους μέχρι την συμπλήρωση της εβδομηκονταετίας 2) Τον υπολογισμό του αναλογικού μισθώματος σε περίπτωση λατομείων όπου έχουμε ιδιοχρησιμοποίηση ποσοτήτων για την τροφοδοσία εγκαταστάσεων του μισθωτή, οπότε δεν υφίστανται παραστατικά τιμολόγησης  3) Αιτήσεις παράτασης της ισχύος των συμβάσεων μίσθωσης δημοσίων λατομείων αδρανών υλικών, εντός λατομικών περιοχών, που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 1428/1984 (Α΄ 43) αλλά δεν ικανοποιήθηκαν για διάφορους λόγους. Τίθενται αυστηρές προϋποθέσεις για την αποδοχή της αίτησης μετά απο διαπιστωτική πράξη του οικείου περιφερειάρχη.  4) Ενταξη στην κατηγορία των βιομηχανικών ορυκτών  πετρωμάτων που εξορύσσονται σε λατομικούς χώρους προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως βελτιωτικά του εδάφους για φυτικές καλλιέργειες 5) Εξορθολισμό της εγγυητικής επιστολής για τη συμμετοχή στις δημοπρασίες λατομικών χώρων αδρανών υλικών, άρθρο 53 του ν. 4512/2018, ώστε να μην επιτρέπεται η καταστρατήγιση της βασικής αρχής της δημοπρασίας.
 • Τέλος, στο  άρθρο 119  τροποποιείται ο ν. 4442/2016 (A΄ 230), η  παράγραφος 1 του άρθρου 71, ώστε να συμπεριλάβει στο καθεστώς της γνωστοποίησης του άρθρου 5, εγκαταστάσεις  εντός μεταλλευτικών χώρων, υποστηρικτικές της εξόρυξης,  που δεν είχαν συμπεριληφθεί καθώς και  χώρους απόθεσης εξορυκτικών αποβλήτων, σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 39624/2209/Ε103/2009 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Β΄ 2076) . 

Υποστηρικτικό Υλικό:

 • Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α’ 5/17.01.2018) Μέρος Β: Ερευνα και Εκμετάλλευση Λατομικών Ορυκτών και άλλες διατάξεις, άρθρα 43-72. Ο ανωτέρω Νόμος τροποποιήθηκε σημειακά  με το άρθρο 122 του Ν. 4514/2018- ΦΕΚ14/Α. Επίσης τροποποιήθηκε με το άρθρο 63 του νόμου 4546/2018 (ΦΕΚ 101/Α/12.6.2018) και με το άρθρο 34 του Ν. 4585/2018 (ΦΕΚ 216/Α/24.12.2018) . Οι τρεις (3) τροποποιήσεις του ν. 4512/2018 (Α΄ 5)
   KANΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚ ΤΟΥ Ν.4442/2016 (Α'230) 
 •  Αριθμ. ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ. 171313/428 (ΦΕΚ B 479, 15.02.2018) Καθορισμός διαδικασίας έγκρισης της άσκησης δραστηριοτήτων έρευνας και εκμετάλλευσης λατομείων σε δημόσιες και δημοτικές εκτάσεις.  [καθεστώς Εγκρισης]
 •  Αριθμ. ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ. 171312/427  (ΦΕΚ Β 480, 15.02.2018) Καθορισμός διαδικασίας έγκρισης της άσκησης δραστηριοτήτων ερευνητικών εργασιών για τη διαπίστωση κοιτασμάτων μεταλλευτικών ορυκτών  [καθεστώς έγκρισης και γνωστοποίησης ανά περίπτωση]
 •  Αριθμ. : ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ.171311/426  (ΦΕΚ Β 480/15.02.2018) Καθορισμός διαδικασίας άσκησης δραστηριοτήτων έρευνας και εκμετάλλευσης λατομείων σε ιδιωτικές εκτάσεις καθώς και εγκατάστασης και λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας, εντός του λατομικού χώρου, των εξορυσσόμενων ορυκτών. [καθεστώς γνωστοποίησης]
 •  Αριθμ. ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ. 171314/429 (ΦΕΚ Β 481/15.02.2018) Καθορισμός διαδικασίας εγκατάστασης και λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων εντός λατομικών ή μεταλλευτικών χώρων, στην περίπτωση που προηγείται έγκριση εκμετάλλευσης . [καθεστώς γνωστοποίησης]

H δομή του λατομικού νόμου Ν. 4512/2028 είναι ιδιόμορφη και ορισμένα άρθρα του, αυτά που σχετίζονται με την απλοποίηση της αδειοδοτικής λειτουργίας της εξόρυξης, αποτελούν ταυτόχρονα κεφάλαια και για τον Ν.4442/2016, ο οποίος τροποποιούμενος ως άνω (με τον Ν. 4512) εντάσσει μια ακόμη δραστηριότητα, την εξορυκτική. Ετσι τα άρθρα 57-67  Ν.4442/2016 (11 άρθρα) αναφέρονται στην απλοποίηση της λατομικής δραστηριότητας και τα άρθρα 68-76 (9 άρθρα) του Ν.4442/2016 αναφέρονται στην απλοποίηση της μεταλλευτικής δραστηριότητας. Στα άρθρα αυτά εφαρμόζεται η υπαγωγή είτε στο καθεστώς γνωστοποίησης είτε στο καθεστώς έγκρισης, και εξειδικεύονται περαιτέρω στις κανονιστικές αποφάσεις (4) .

[Π. Τζεφέρης]