-->

Σάββατο, 7 Σεπτεμβρίου 2019

Γεωθερμία στην Τουρκία / Geothermal energy in Turkey

Η Τουρκία, λόγω της γεωτεκτονικής της θέσης, είναι ιδιαίτερα ευνοημένη γεωθερμικά. Υπάρχει σημαντικός
αριθμός γεωθερμικών πεδίων χαμηλής, μέσης και
υψηλής ενθαλπίας σε όλη την χώρα.
Στην παρούσα μελέτη με τον γενικό τίτλο «Γεωθερμία στην Τουρκία» καταβάλλεται μια  προσπάθεια για την καταγραφή των γεωθερμικών πόρων και του γεωθερμικού δυναμικού στην Τουρκία. Η Τουρκία, λόγω της γεωτεκτονικής της θέσης, είναι ιδιαίτερα ευνοημένη γεωθερμικά. Υπάρχει σημαντικός αριθμός γεωθερμικών πεδίων χαμηλής, μέσης και υψηλής ενθαλπίας σε όλη την χώρα.

Στη γεωθερμική ηλεκτροπαραγωγή η Τουρκία, με 1347 MWe τον Ιούλιο του 2019, κατατάσσεται στην 4η θέση παγκοσμίως έχοντας αφήσει πίσω χώρες όπως η Ιταλία και η Ισλανδία.
 Στην παρούσα μελέτη, μετά από μια σύντομη αναφορά για τη γενικότερη ενεργειακή κατάσταση της Τουρκίας, γίνεται μια συνοπτική ανασκόπηση των γεωλογικών και τεκτονικών συνθηκών της περιοχής, οι οποίες συνδέονται με τα πολυάριθμα γεωθερμικά πεδία της χώρας. Στη συνέχεια γίνεται τόσο συνολική αναφορά του γεωθερμικού δυναμικού της χώρας όσο και λεπτομερέστερη, επιμέρους παρουσίαση των γεωθερμικών πεδίων, που εντοπίζονται σε όλη την Επικράτεια της Τουρκίας (Δυτική, Κεντρική και Ανατολική Τουρκία).

Η θεαματική ανάπτυξη της γεωθερμικής ηλεκτροπαραγωγής στην Τουρκία, μεταξύ των ετών 1984-2017 αποτυπώνεται στο σχετικό γράφημα
CUR 30 Turkey by tzeferisp on Scribd
Παρουσιάζονται οι περιοχές όπου εντοπίζονται τα γεωθερμικά πεδία και οι γεωλογικές και τεκτονικές συνθήκες που προκάλεσαν τη δημιουργία τους. Αναφέρονται στοιχεία για τις υπάρχουσες γεωτρήσεις (ερευνητικές και παραγωγικές) και τα αποτελέσματα που αυτές έδωσαν. Δίνονται τα διαθέσιμα μέχρι σήμερα δεδομένα για τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά των γεωθερμικών ρευστών των πεδίων (θερμοκρασία, αγωγιμότητα, χημική σύσταση ρευστών, τύπος ρευστών, πιθανά προβλήματα επικαθήσεων αλάτων και διαβρώσεων κλπ).

Παρέχονται χρήσιμες πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας των κυριότερων γεωθερμικών συστημάτων και τα χαρακτηριστικά των εντοπισθέντων γεωθερμικών ταμιευτήρων. Σημαντικό τμήμα καταλαμβάνουν οι εφαρμογές της γεωθερμικής ενέργειας στην Τουρκία, τόσο στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας όσο και σε άμεσες – θερμικές χρήσεις.

Παρέχονται πληροφορίες για την αξιοποίηση της γεωθερμίας σε διαφόρους τομείς, με τα απαραίτητα στοιχεία για την εγκατεστημένη ισχύ των υφισταμένων δραστηριοτήτων. Χρησιμοποιήθηκαν τα διαθέσιμα στοιχεία μέχρι το 2010, τα οποία συλλέχθηκαν μέσω του διαδικτύου από διάφορες επιστημονικές και επίσημες πηγές, προκειμένου να διασφαλισθεί η αξιοπιστία και εγκυρότητά τους.

Σημειώνεται ότι στην Τουρκία η αύξηση της γεωθερμικής ηλεκτροπαραγωγής είναι θεαματική και γι αυτό τα σημερινά δεδομένα είναι διαφορετικά από τα αναγραφόμενα από το 2010 στην Τεχνική Έκθεση. Στη γεωθερμική ηλεκτροπαραγωγή η Τουρκία, με 1347 MWe τον Ιούλιο του 2019, ήδη κατατάσσεται στην 4η θέση παγκοσμίως έχοντας αφήσει πίσω χώρες όπως η Ιταλία και η Ισλανδία.

Για το λόγο αυτό δείτε την δεύτερη συνημμένη μελέτη η οποία δίνει το Country Update for Turkey και η οποία έχει γίνει από Τούρκους επιστήμονες εντός του 2019 αλλά και τα επισυναπτόμενα διαγράμματα που εντοπίζουν την διαχρονική πρόοδο της Τουρκίας στον τομέα της Γεωθερμίας.