-->

Τρίτη, 12 Μαρτίου 2019

Ν. 4602/2019 (ΦΕΚ Α45, 9.3.2019)

[του Πέτρου Τζεφέρη] [by Tzeferis Petros]

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 45/A (συνημμένο) ο νόμος 4602/2019 ο οποίος μεταξύ άλλων θεσμοθετεί το πλαίσιο διαχείρισης της γεωθερμικής ενέργειας της χώρας μας κι επίσης ορίζει το νομοθετικό πλαίσιο για τον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό των δικτύων διανομής φυσικού αερίου, μετονομάζει το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) σε Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ) και παράλληλα ρυθμίζει ζητήματα που αφορούν σε χωροταξικά, πολεοδομικά και ενεργειακά ζητήματα.

Ο νέος Νόμος 4602/2019 περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:


1. ΕΡΕΥΝΑ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΜΕΡΟΣ Α΄)


Στη γεωθερμία διαφαίνεται ότι υπάρχει μια μεγάλη σύγκλιση, όσον αφορά το γεγονός, ότι εισάγεται επιτέλους ενιαίος νόμος, για έναν ταλαιπωρημένο τομέα, στον οποίο έχει τεράστιες δυνατότητες η Ελλάδα. Κάτι που αποτυπώνεται και στον τρόπο με τον οποίο εισάγουμε τη γεωθερμική ενέργεια ως αναπόσπαστο κομμάτι του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα για το 2030, που κατατέθηκε στη Κομισιόν και αποτελεί την εθνική στρατηγική της χώρας για τα επόμενα 12 χρόνια. Σε αυτό η γεωθερμία, μαζί με άλλες κατηγορίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του ενεργειακού μετασχηματισμού. Υπενθυμίζω ότι βασικός στόχος είναι το 2030 η Ελλάδα να παράγει σχεδόν 60% της ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και να έχει πετύχει τον στόχο του 32% συμμετοχής των ΑΠΕ στο σύνολο της ενεργειακής κατανάλωσης.

Στο πλαίσιο αυτό, οι ρυθμίσεις για τη γεωθερμία, δημιουργούν κανόνες διαφάνειας, απλοποιούν το σύστημα, κατηγοριοποιούν τα γεωθερμικά πεδία και προσφέρουν οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες. Ταυτόχρονα, και ανοίγουν το δρόμο για να προσέλκυση επενδύσεων που είναι πολύ χρήσιμες για τη γεωργία, τον τουρισμό, τα δημόσια κτήρια και πολλούς άλλους τομείς της οικονομίας.

Γεωθερμικό Δυναμικό 19 Α 00... by PETROS TZEFERIS on Scribd

2. ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΜΕΡΟΣ Β΄)

Αφορά τη μετατροπή του ΙΓΜΕ από τη σημερινή του μορφή ως ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου σε έναν νέο φορέα, ο οποίος θα έχει τα χαρακτηριστικά του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ). Η προσδοκία είναι ο φορέας να αναβαθμιστεί με την ταυτόχρονη απόκτηση νέων δραστηριοτήτων και λειτουργιών αλλά και τροποποιήσεων στη σημερινή του δομή.

Πράγματι,  το προσωπικό διατηρείται στα επίπεδα που έχει σήμερα -περίπου στους 200 υπαλλήλους- ενώ προστίθενται στον οργανισμό  λίγα άτομα ακόμα, σύνολο στα 220 άτομα και διασφαλίζεται η διατήρηση του προσωπικού στο νέο σχήμα. Η ανανέωση του προσωπικού με το νέο καθεστώς για όποιους αποχωρούν από τον Οργανισμό, γίνεται «1 προς 1». Εντούτοις, σύμφωνα με το Συνδικάτο ΙΓΜΕ,  απαιτούνται τουλάχιστον 520 άτομα.

Ιδρύεται ο Ειδικός Λογαριασμός για τα Ερευνητικά κονδύλια (ΕΛΚΕ) στον οποίο μεταφέρονται προς διαχείριση τα εγκεκριμένα ερευνητικών προγραμμάτων του ΙΓΜΕ, κατά το πρότυπο των Πανεπιστημίων και λοιπών Ερευνητικών Κέντρων της χώρας. Τέλος, υπάρχουν μεταβατικές διατάξεις για ορισμένες κατηγορίες του προσωπικού.

Ο στόχος του νομοσχεδίου πέρα από τον εκσυγχρονισμό, την αναβάθμιση και την ένταξη πλέον αυτού του φορέα στις προοπτικές της ανάπτυξης του μεταλλευτικού κλάδου, των ορυκτών πρώτων υλών και άλλων συναφών δραστηριοτήτων, έρχεται να απαντήσει και σε δύο ακόμη ερωτήματα.

Πρώτον, να γυρίσει σελίδα, καθώς ο παλιός φορέας είχε συσσωρεύσει θέματα, τα οποία είχαν να κάνουν με τις προσφυγές των συνταξιούχων, στα ιδιωτικά ασφαλιστήρια και δεκάδες άλλα θέματα που είχαν οδηγήσει πρακτικά σε παράλυση αυτόν τον φορέα.

Δεύτερον, να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις –και αυτό αποτυπώθηκε και στον τρόπο που προσδιορίστηκε το νέο μισθολόγιο του φορέα- τις προοπτικές και τη βάση για μια υγιή και προστατευμένη λειτουργία αυτού του φορέα.

3. Τέλος, για τα λατομεία-μεταλλεία-ελεγκτικές υπηρεσίες στον νόμο υφίστανται οι ακόλουθες ρυθμιστικές διατάξεις που αφορούν κυρίως τροποποιήσεις του Ν.4512/2018 και του ΚΜΛΕ:
  • Αρθρο 58 παρ. 34 και 35. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 59 του ν. 4512/2018 προστίθενται νέα εδάφια (ρύθμιση του ζητήματος επιβολής κυρώσεων από τις Επιθεωρήσεις Μεταλλείων)
  • Αρθρο 58 παρ. 36. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 22 του άρθρου 68 του ν. 4512/2018 οι λέξεις «εντός ενός (1) έτους από τη δημοσίευση του παρόντος» αντικαθίστανται με τις λέξεις «μέχρι τις 17.10.2019». (παράταση του χρόνου περί υποχρέωσης για κατάθεση εγγυητικών επιστολών για μεταλλεία και  λατομεία εντός λατομικών περιοχών )
  • Αρθρο 58 παρ. 37 Παράρτημα που αφορά πάλι τη ρύθμιση του ζητήματος επιβολής κυρώσεων από τις επιθεωρήσεις Μεταλλείων.
  • αρθρο 77. Τροποποίηση του άρθρου 167 του ΜΚ δηλ. του ν.δ. 210/1973 (Α΄277)
  • Αρθρο 85. Τροποποίηση διατάξεων Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΚΜΛΕ) σχετικά με τις επιθεωρήσεις που αφορούν έργα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων