-->

Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2019

Θέσπιση νέων παραβόλων που αφορούν την εξορυκτική δραστηριότητα ορυκτών πρώτων υλών, στο πλαίσιο του ν. 4512/2018.

[Π. Τζεφέρης]

Σύμφωνα με το ν.4512/2018 και την ΚΥΑ, κατ’ εξουσιοδότησης αυτού, με αριθμό ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/ 71099/ 67/17.10.2018 (ΦΕΚ 5018 Β’), έχουν επέλθει μεταβολές που περιλαμβάνουν τον καθορισμό νέων παραβόλων και την κατάργηση ορισμένων.

Εκδόθηκε η ΚΥΑ για τα παράβολα της εξορυκτικής δραστηριότητας, Ν. 4512/2018

Επιπλέον, με την με αριθμό 2/18079/ΔΠΓΚ/09.03.2018 (ΑΔΑ:Ω3Γ5Η-Α72) απόφαση της Δ/νσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Υπουργείου Οικονομικών, δημιουργήθηκε ο νέος κωδικός αριθμών εσόδων, ΚΑΕ 3753.

Τα ποσά ορισμένων από τα ανωτέρω παράβολα κατανέμονται κατά 50% στον υφιστάμενο ΚΑΕ 3741 και κατά 50% στο νέο ΚΑΕ 3753.

Αναλυτικά, στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα στοιχεία του συνόλου των ηλεκτρονικών παραβόλων (υφιστάμενων και νέων) και ο επιμερισμός των ποσών αυτών στους αντίστοιχους ΚΑΕ (Πίνακας I), καθώς και τα στοιχεία των καταργηθέντων παραβόλων (Πίνακας ΙΙ), όπως διαμορφώνονται πλέον με το ισχύον νομικό πλαίσιο.


Κατόπιν των ανωτέρω μεταβολών η ΓΔΟΠΥ μερίμνησε για την δημουργία νέων κωδικών e-παραβόλων καθώς και για την κατανομή των ποσών στους επιμέρους ΚΑΕ , καθώς επίσης και την κατάργηση των μη εν ισχύ παραβόλων.

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν ήδη ενεργοποιηθεί οι νέοι κωδικοί e-παραβόλων προς εξυπηρέτηση του πολίτη στην σχετική ιστοσελίδα και είναι έτοιμοι για χρήση:

E-παράβολο