-->

Πέμπτη, 14 Φεβρουαρίου 2019

Εγκύκλιος για τα στοιχεία της ετήσιας συγκεντρωτικής έκθεσης (του άρθρου 63 του Ν. 4512/2018)

[Πέτρος  Τζεφέρης]

Προκειμένου να συνταχθεί η έκθεση συγκεντρωτικών στοιχείων της παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 4512/2018 και μέχρι την έκδοση της Υπουργικής απόφασης του άρθρου 65 παρ. 1ε του ν. 4512/2018, παρακαλείστε για την υποβολή των ακόλουθων στοιχείων, ανά κατηγορία ορυκτού (μεταλλεία, λατομεία αδρανών, λατομεία μαρμάρου και φυσικών λίθων, λατομεία βιομηχανικών ορυκτών), μέχρι τις 30 Ιουνίου, αναφορικά με τις δραστηριότητες του προηγούμενου έτους:

Α. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
1. Διοικητικές πληροφορίες:
1.1 Κατάσταση συμβάσεων μίσθωσης δημόσιων λατομικών χώρων, και γεωθερμικών πεδίων (νέες, τροποποιήσεις – παρατάσεις, λύσεις).
1.2 Κατάσταση εγκρίσεων διεξαγωγής ερευνητικών εργασιών.

2. Οικονομικές πληροφορίες
2.1 Βεβαιώσεις πάγιων και αναλογικών μισθωμάτων για λατομεία και γεωθερμικά πεδία.
3. Εγγυήσεις

3.1 Αριθμός των εγγυητικών επιστολών που τηρούνται στις Υπηρεσίες σας καθώς και συνολικό ποσό που αυτές αντιπροσωπεύουν (αποκατάστασης περιβάλλοντος, καλής εκτέλεσης σύμβα- σης, ύψους επένδυσης, περιβαλλοντικής αποκατάστασης ερευνητικών εργασιών, έναντι τυχόν οφειλομένων μισθωμάτων). Εάν είναι εφικτό υποβάλλεται σχετική κατάσταση.

4. Στοιχεία δημοτικών λατομείων – Ειδικά τέλη
4.1 Αντίστοιχες πληροφορίες (με τα ανωτέρω 1, 2 και 3) θα υποβάλλονται και για τα δημοτικά λατομεία των Δήμων που ανήκουν στη χωρική αρμοδιότητα της αντίστοιχης Αποκεντρωμένης Διοίκησης).
4.2 Ειδικά τέλη του άρθρου 62 του ν. 4512/2018 (βεβαιωθέντα) ανά λατομείο στους αντίστοιχους δήμους.

Β. Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις (αρμόδιες Δ/νσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων)

1. Διοικητικές πληροφορίες:
1.1 Κατάσταση των εν ισχύ αποφάσεων χορήγησης ΑΜΕ ανά νομό.
1.2 Κατάσταση νέων αποφάσεων καθορισμού - τροποποίησης – αποχαρακτηρισμού λατομικών περιοχών/νομό.

2. Οικονομικές πληροφορίες
2.1 Βεβαιωθέντα τέλη από άσκηση ΑΜΕ
2.2 Ποσά από είσπραξη κάθε είδους παραβόλων (π.χ. ΑΜΕ, λατομικές περιοχές, κ.λπ.)

Γ. Επιθεωρήσεις Μεταλλείων

1. Στοιχεία Ατυχημάτων
1.1 Συνολικά και θανατηφόρα ατυχήματα ανά κατηγορία ορυκτού και είδος εργοδότη (εκμεταλλευτής/εργολάβος).
2. Στοιχεία ελέγχων:
2.1 Πραγματοποιηθέντες προληπτικοί έλεγχοι ανά νομό
2.2 Αυτοψίες ατυχημάτων
2.3 Διαπιστώσεις παρανόμων εξορυκτικών εργασιών

3. Οικονομικές πληροφορίες
3.1 Κατάσταση βεβαιωθέντων προστίμων ανά είδος ορυκτού και είδος δραστηριότητας (νόμιμης/παράνομης)

Εγκύκλιος σχετικά με την εφ... by on Scribd