-->

Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2019

Εγκύκλιος σχετικά με τη λειτουργία εργολάβων εντός μεταλλευτικών και λατομικών χώρων

Σχετική εικόνα


Εγκύκλιος σχετικά με την  εφαρμογή του άρθρου 4 του ΚΜΛΕ σε συνδυασμό με το άρθρο 59 του Ν. 4512/2018.

Προκειμένου να επιλυθούν ζητήματα που έχουν προκύψει κατά την εκδίκαση προσφυγών κατά αποφάσεων επιβολής προστίμων, σε εργολάβους εντός μεταλλευτικών και λατομικών χώρων, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ΚΜΛΕ ισχύει ότι: «1.Ο εκμεταλλευτής μεταξύ των άλλων, έχει και τις παρακάτω υποχρεώσεις:…στ) Σε περίπτωση εργολαβικής ανάθεσης του συνόλου ή μέρους του έργου: Να επιλέγει τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, στα οποία αναθέτει εργολαβικά εργασίες, έχοντας πλην του οικονομικού κριτηρίου και άλλα κριτήρια αναφορικά με την επάρκειά τους και τη δημιουργία ενός ασφαλούς και υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος, αλλά και τη δυνατότητά τους να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού (προηγούμενη σχετική εμπειρία, υλικοτεχνική υποδομή, εξειδικευμένο προσωπικό, κ.λ.π.).

Να υπογράφει σχετική σύμβαση με τον εργολάβο, στην οποία να στοιχειοθετείται η υποχρέωση του τελευταίου για την τήρηση των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού, των ειδικών κανονισμών του έργου και των εντολών της Επιθεώρησης Μεταλλείων, καθώς και η υποχρέωση απασχόλησης του προβλεπόμενου από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού και την κείμενη νομοθεσία, προσωπικού. Σε περίπτωση που τα παραπάνω δεν αναφέρονται ρητά στη σύμβαση, οι ευθύνες του εργοδότη, για το μέρος του έργου που αναφέρει η σύμβαση, παραμένουν στον εκμεταλλευτή.
Όμως, και στην περίπτωση που έχει υπογραφεί η σχετική σύμβαση, ο εκμεταλλευτής δεν απαλλάσσεται των ευθυνών του, καθώς υποχρεούται να ελέγχει και να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την πιστή υλοποίηση των όρων της σύμβασης και των διατάξεων του ΚΜΛΕ από τον εργολάβο.».

Περαιτέρω, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 59 του Ν. 4512/2018, «Κάθε παράβαση από τον εκμεταλλευτή των διατάξεων του ΚΜΛΕ, των εντολών του Προϊσταμένου του αρμόδιου Σώματος Επιθεώρησης της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και κάθε παράβαση των παραγράφων 4 και 6 του άρθρου 58 τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο…..»

Στο πλαίσιο εφαρμογής των προαναφερθεισών διατάξεων, σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων του ΚΜΛΕ από εργολάβο εντός μεταλλευτικών ή λατομικών χώρων, το πρόστιμο επιβάλλεται στον εκμεταλλευτή, ο οποίος έχει και την ευθύνη τόσο για τη σωστή επιλογή του εργολάβου όσο και για την τήρηση των σχετικών όρων της σύμβασης, αναφορικά με την ασφαλή λειτουργία του έργου.

Σε κάθε περίπτωση επιβολής προστίμου για παραβάσεις του ΚΜΛΕ από εργολάβο, θεωρούμε ότι πρέπει να ελέγχεται η εφαρμογή του πέμπτου εδαφίου της περ. στ της παραγ. 1 του άρθρου 4 του ΚΜΛΕ σχετικά με την υποχρέωση ελέγχου του εργολάβου από τον εκμεταλλευτή και να επιβάλλεται πρόστιμο, όταν απαιτείται.