-->

Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 2018

Εκδόθηκε η ΚΥΑ για τον υπολογισμό και τη διαδικασία απόδοσης μισθωμάτων δημοσίων λατομείων.

Εκδόθηκε η ΚΥΑ  για τον υπολογισμό και τη διαδικασία απόδοσης μισθωμάτων δημοσίων λατομείων.
Στα δημόσια λατομεία μαρμάρων, φυσικών λίθων και βιομηχανικών ορυκτών ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού ποσού των μισθωμάτων, πάγιων και αναλογικών, καταβάλλεται στον πρωτοβάθμιο ΟΤΑ στην περιφέρεια του οποίου λειτουργεί το λατομείο και το υπόλοιπο πενήντα τοις εκατό (50%) αποδίδεται στο Δημόσιο, σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε) και εμφανίζεται στον Κωδικό Αριθμό Εσόδου (ΚΑΕ) 2224.

 Η διαδικασία απόδοσης των παγίων και αναλογικών μισθωμάτων των δημοσίων λατομείων μαρμάρων φυσικών λίθων και βιομηχανικών ορυκτών είναι η εξής:

α. Η αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης βεβαιώνει τα πάγια μισθώματα μέχρι το τέλος Ιανουαρίου κάθε οικονομικού έτους και τα αναλογικά μισθώματα μέχρι το τέλος Μαρτίου του επομένου της διαχείρισης οικονομικού έτους, εφαρμοζομένων των διατάξεων περί συμψηφισμού της παραγράφου 4 του άρθρου 45 του ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α΄5).

β. Το ανωτέρω ποσό καταβάλλεται από τον εκμεταλλευτή του λατομείου στην οικεία Δ.Ο.Υ. Μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία υποβάλλεται στο δικαιούχο Δήμο δήλωση από τον εκμεταλλευτή του λατομείου, περί καταβολής του οφειλομένου ποσού στην οποία αναγράφεται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία και η διεύθυνση του υπόχρεου.

γ. Η Δ.Ο.Υ. υποχρεούται να αποδίδει στο δικαιούχο Δήμο το 50% του εισπραττόμενου ποσού εντός του πρώτου δεκαήμερου του επομένου από την είσπραξη μήνα.

Λατομεία αδρανών υλικών 1. Στα δημόσια λατομεία αδρανών υλικών, από το συνολικό ποσό των πάγιων και αναλογικών μισθωμάτων, ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) αυτού αποδίδεται στο Δημόσιο, σύμφωνα με τον Κ.Ε.Δ.Ε. και εμφανίζεται στον (ΚΑΕ) 2224, ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) αποδίδεται στο Δημόσιο και εμφανίζεται στον (ΚΑΕ) 2226 και είκοσι τοις εκατό (20%) αποδίδεται στην οικεία Περιφέρεια και διατίθεται αποκλειστικά για έργα που αποτελούν αντιστάθμισμα των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και οχλήσεων, των σχετιζομένων με τη λατομική δραστηριότητα στην Περιφερειακή Ενότητα, στην περιφέρεια της οποίας λειτουργεί το
λατομείο.

2. Η διαδικασία απόδοσης των παγίων και αναλογικών μισθωμάτων των δημοσίων λατομείων αδρανών υλικών είναι η εξής:

α. Η αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης βεβαιώνει τα πάγια μισθώματα μέχρι το τέλος Ιανουαρίου κάθε οικονομικού έτους και τα αναλογικά μισθώματα μέχρι το τέλος Μαρτίου του επομένου της διαχείρισης οικονομικού έτους. Αντίγραφο της βεβαίωσης κοινοποιείται στην αρμόδια Δ/νση Λατομείων Μαρμάρων και Αδρανών Υλικών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

β. Το ανωτέρω ποσό καταβάλλεται από τον εκμεταλλευτή του λατομείου στην οικεία Δ.Ο.Υ. Μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία υποβάλλεται στη δικαιούχο Περιφέρεια δήλωση από τον εκμεταλλευτή του λατομείου, περί καταβολής του οφειλομένου ποσού στην οποία αναγράφεται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία και η διεύθυνση του υπόχρεου.

γ. Η Δ.Ο.Υ. υποχρεούται να αποδίδει στη δικαιούχο Περιφέρεια το 20% του εισπραττόμενου ποσού εντός του πρώτου δεκαήμερου του επομένου από την είσπραξη μήνα
Με την παρούσα καταργείται η κοινή υπουργική απόφαση 9394/24.2.1994 «Απόδοση του 50% των πάγιων και αναλογικών μισθωμάτων των δημοσίων λατομείων μαρμάρων και βιομηχανικών ορυκτών στους ΟΤΑ» (ΦΕΚ Β΄211).

[Π. Τζεφέρης]