-->

Σάββατο, 22 Δεκεμβρίου 2018

3dr MIN-GUIDE Annual Conference 2018- τελευταία δράση


Πραγματοποιήθηκε το 3o ετήσιο συνέδριο στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος MIN-GUIDE,το οποίο ολοκληρώνεται τυπικά την 31.01.2019, https://www.min-guide.eu/content/annual-conference-2018
Το 3ο ετήσιο συνέδριο [Βρυξέλλες, 11.12-12.12.2018] απετέλεσε την τελευταία των δράσεων του προγράμματος MIN-GUIDE και ως εκ τούτου η θεματολογία περιελάμβανε [συν. πρόγραμμα, agenda]:
(i) Επισκόπηση του συνόλου των παραδοτέων έργων που αφορούσαν την πολιτική των κρατών μελών της ΕΕ που ευνοεί την καινοτομία στην έρευνα και εκμετάλλευση και στην υποθαλάσσια εξόρυξη ΟΠΥ, στη διαχείριση των αποβλήτων και στην αποκατάσταση και διαχείριση των χώρων μετά το τέλος της μεταλλευτικής λειτουργίας και στην συστηματοποίηση και προτυποποίηση των δεδομένων παραγωγής

Agenda by on Scribd

(ii) Προτάσεις για την μετάβαση σε ένα φιλικό προς την καινοτομία πλαίσιο υπό το πρίσμα της Κυκλικής Οικονομίας (με τοποθετήσεις εκπροσώπων από τη διοίκηση, τα ερευνητικά και ακαδημαϊκά κέντρα και τις επιχειρήσεις) και ανοικτή διαδραστική συζήτηση.

D. Lampou: Raw Materials, T... by on Scribd

Στην ανοικτή συζήτηση αναφορικά με τη συμμετοχή και διασύνδεση του τομέα των ΟΠΥ στην Κυκλική Οικονομία, ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες προτάσεις :

o Ορυκτολογικές και μεταλλουργικές μελέτες των παραπροϊόντων
o Θεσμικά θέματα επί του αποχαρακτηρισμού των αποβλήτων
o Επαναξιοποίηση των τελμάτων
o Πρόσβαση σε δεδομένα και ενίσχυση πληροφόρησης
o Συνέργειες και βελτιώσεις στην αλυσίδα αξίας των πρώτων υλών ώστε να καταστεί βιώσιμη η χρήση των δευτερογενών υλών
o Η χρήση υλικών και εξοπλισμού με βάση τις αρχές της Κυκλικής Οικονομίας (π.χ. κοινή χρήση μηχανολογικού εξοπλισμού)
o Εφαρμογή πολιτικής που να υποστηρίζει την μηδενική παραγωγή αποβλήτων (less wastes, less taxes).

Στα παραδοτέα του προγράμματος, εκτός της ελεύθερης διάθεσης του online oδηγού πολιτικής στην αλυσίδα αξίας ΟΠΥ στον ιστότοπο [http://min-guide.eu] ο οποίος θα ανανεώνεται διαρκώς από την ομάδα κέντρων επαφής, συμπεριλαμβάνονται οι ακόλουθες εκθέσεις οι οποίες αφορούν:

(α) στην μελέτη των εργαλείων πολιτικής και των μορφών διακυβέρνησης στην ΕΕ [https://www.min-guide.eu/sites/default/files/project_result/min-guide_d2-3_web_final.pdf]
(β) στην μελέτη διασύνδεσης της πολιτικής ΟΠΥ με την καινοτομία [https://www.min-guide.eu/sites/default/files/project_result/d1.3_final_web.pdf].
(γ) στην καταγραφή καινοτόμων δράσεων σε όλη την αλυσίδα αξίας ΟΠΥ [https://www.min-guide.eu/content/innovation-cases]

Παρουσιάσεις. To υπουργείο ΠΕΝ και τη Γενική Διεύθυνση Ορυκτών Πρώτων Υλών εκπροσώπησε η κα Διαμαντούλα Λάμπου με ομιλία στο Panel Discussion: Raw Materials, the Mining Sector and the Circular Economy – Changes and Challenges (συνημμένα). Το σύνολο των παρουσιάσεων του συνεδρίου έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του MIN-GUIDE [https://www.min-guide.eu/content/annual-conference-2018]:

Opening and Orientation
Welcome address and introduction to the Conference: Minerals Policy, Innovation and the Circular Economy – Andreas Endl, Vienna University of Economics and Business, Austria
MIN-GUIDE’s Contribution to an Innovation-Friendly and Effective Minerals Policy in Europe – Dimitrios Biliouris, Project Advisor, European Commission, Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME)
Update on EU Raw Materials and Minerals Policy and the Relation to the Circular Economy Package – Peter Handley, Head of Unit, Resource Efficiency and Raw Materials, DG GROW, European Commission

Session 1: Mining Value Chain Innovations and the Role of Policy – Results & Recommendations from the MIN-GUIDE Project
Innovations and the Role of Policy in Exploration and Extraction – Michael Tost, Montanuniversität Leoben, Austria
Innovations and the Role of Policy in Deep Sea Mining – Luis Pinheiro, University of Aveiro, Portugal
Innovations and the Role of Policy in Mineral and Metallurgical Processing – Jan Rosenkranz, Division of Minerals and Metallurgical Engineering, Luleå University of Technology, Sweden
Innovations and the Role of Policy in Waste Management and Mine Closure – Maria Taxiarchou , National Technical University of Athens, Greece

Session 2: Minerals Policy and Governance in Europe – Results and Recommendations from the MIN-GUIDE Project
Minerals Policy Governance at the EU Level and in the EU Member States: Overview and Good Practices – Andreas Endl, Institute for Managing Sustainability, Vienna University of Economics and Business, Austria
The MIN-GUIDE Online Guide: The Make-up of Minerals Policies in Europe – Stocktaking and Describing the Situation at the EU and Member States Level – Riikka Aaltonen, Senior Adviser, Mineral Policy, Ministry for Economy Affairs and Employment, Finland

Session 3: Raw Material Knowledge Needs and Digitalisation
Raw Materials Knowledge and Information Base in Europe – Results from the MIN-GUIDE project – Manuel Regueiro, Spanish Geological Survey (IGME), Spain
The Raw Materials Information System (RMIS) – Current status and gaps in the EU mineral data and knowledge – Simone Manfredi, Work Package Leader of the RMIS Development, Joint Research Centre (JRC)

[Επιμέλεια: Π. Τζεφέρης]