-->

Παρασκευή, 5 Οκτωβρίου 2018

Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης


Με απόφαση που υπέγραψαν ο Υπουργός και ο Αναπληρωτής Υπουργός, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης και Σωκράτης Φάμελλος, εγκρίθηκε το Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο (ΠΧΠ) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης το οποίο αναθεωρεί και αντικαθιστά το προγενέστερο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου
Ανάπτυξης της ίδιας περιφέρειας. Με την απόφαση αυτή εγκρίνεται και περιβαλλοντικά το ΠΧΠ.

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης παρουσιάζει διαχρονικά χαμηλά ποσοστά σύγκλισης ως προς τις υπόλοιπες Περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά και σε εθνικό επίπεδο, η Περιφέρεια χαρακτηρίζεται ως «βραδυπορούσα», με χαμηλούς ρυθμούς αύξησης της απασχόλησης ως προς τη χώρα. Όμως, η Περιφέρεια κατέχει κομβική γεωγραφική θέση. Διαθέτει σημαντικές προοπτικές στους τομείς της ενέργειας καθώς και του διαμετακομιστικού εμπορίου, του τουρισμού και της τόνωσης του εξαγωγικού προσανατολισμού της. Επιπλέον, διαθέτει ένα πλούσιο φυσικό περιβάλλον, ένα σημαντικό πολιτιστικό απόθεμα και ένα δυναμικό αξιόλογων τοπίων. 

Κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης για την ενέργεια και τον ορυκτό πλούτο.

Η πλωτή δεξαμενή υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη (Floating Storage Regasification Unit - FSRU) εντάσσεται στις παρεμβάσεις που θα μεγιστοποιούν τα οφέλη των ενεργειακών πηγών, υποδομών και δικτύων
Εξόρυξη υδρογονανθράκων. Για την περαιτέρω ανάπτυξη της εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, υπάρχει δυνατότητα επέκτασης των γεωτρήσεων στην υφιστάμενη περιοχή εκμετάλλευσης στον κόλπο της Καβάλας, υπό την προϋπόθεση κατάρτισης Σχεδίου Αντιμετώπισης Τεχνολογικού Ατυχήματος Μεγάλης Έκτασης (ΣΑΤΑΜΕ) για το σύνολο των υφιστάμενων και των προγραμματισμένων εγκαταστάσεων (πλωτών και χερσαίων).

Γεωθερμία, Νέο Εράσμιο Ξάνθης
Ενέργεια. Αξιοποίηση ενεργειακών πόρων και δυναμικού, με στροφή σε ολοκληρωμένες παρεμβάσεις που θα μεγιστοποιούν τα οφέλη των ενεργειακών πηγών, υποδομών και δικτύων. Ως προς τα δίκτυα και τις υποδομές φυσικού αερίου, προωθείται η ανάπτυξη συνεργιών και υλοποίηση των επενδύσεων που αφορούν τόσο στην κατασκευή των μεγάλων αγωγών, σε επίπεδο διακρατικών συμφωνιών, όσο και στη δημιουργία τερματικών σταθμών εκφόρτωσης, αποθήκευσης και αεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου (TAP, IGB, FSRU Αλεξανδρούπολη). Η χωροθέτησή τους σταθμίζεται με αυστηρά κριτήρια ως προς τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Καθώς η Περιφέρεια βρίσκεται στο σταυροδρόμι δύο ηπείρων αναδεικνύεται σε σημαντικό διαμετακομιστικό ενεργειακό κόμβο και εξελίσσεται σταδιακά σε ενεργειακό κέντρο της χώρας και της ευρύτερης περιοχής με ποικιλία διαθέσιμων ενεργειακών πόρων. Οι διαφοροποιημένοι ενεργειακοί πόροι, είτε συμβατικοί είτε από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), καθώς και η αξιόλογη ενεργειακή υποδομή της Περιφέρειας, παρέχουν δυνατότητες για την ενίσχυση της θέσης της στον εθνικό χώρο. Σε αυτή τη κατεύθυνση, αυξάνει την ενεργειακή της κάλυψη σε ΑΠΕ και προωθείται η ανάπτυξη της έρευνας ώστε να κεφαλαιοποιηθεί η εμπειρία για την παραγωγή τεχνογνωσίας ΑΠΕ. Αξιοποιείται ιδιαίτερα η γεωθερμία και η βιομάζα για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος παράλληλα με την κάλυψη αναγκών θέρμανσης.

Volakas blocks. Για τα λατομεία μαρμάρων προβλέπεται η θέσπιση οργανωμένων ζωνών αξιοποιώντας κυρίως το εργαλείο των ΠΟΑΠΔ δηλ. Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (ΠΟΑΠΔ) του άρθρου 10 του ν. 2742/1999
Ορυκτός Πλούτος. Λατομεία μαρμάρων. Βιώσιμη εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου με ανασυγκρότηση και βελτιστοποίηση των μεθόδων εξόρυξης του κύριου κλάδου της Περιφέρειας, αυτού του μαρμάρου, και παράλληλη βελτίωση της αποτελεσματικότητας στο επίπεδο της προστασίας και αποκατάστασης του περιβάλλοντος και του τοπίου. Για τα λατομεία μαρμάρου (ξεχωρίζουν τα λατομεία μαρμάρου στις ΠΕ Καβάλας, Θάσου, Δράμας) προωθείται η θέσπιση οργανωμένων ζωνών αξιοποιώντας κυρίως το εργαλείο των ΠΟΑΠΔ,  δηλ. Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων τουρισμού (ΠΟΑΠΔ) του άρθρου 10 του ν. 2742/1999 . Μέχρι τότε, η χωροθέτησή τους εξετάζεται κατά περίπτωση, όπως γίνεται και με τις λοιπές εξορυκτικές δραστηριότητες, στο πλαίσιο της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

Ερευντικό πρόγραμμα Σαπών (ΔΜΧ Ε5)
Στο πλαίσιο αυτό, αναρτήθηκε στη Διαύγεια η απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης με ΘΕΜΑ: «Απόρριψη αιτήματος για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο «Ερευνητικό πρόγραμμα στον κεντρικό τομέα του Δημόσιου Μεταλλευτικού Χώρου Ε5 Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης», από την εταιρεία «ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.»». Για τη λήψη της απόφασης συνεκτιμήθηκαν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση οι γνωμοδοτήσεις υπηρεσιών και φορέων και ειδικά η αρνητική γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕΣΠΑ) Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης, η άποψη της τοπικής κοινωνίας αλλά και οι επιφυλάξεις που είχαν διατυπωθεί στο ως άνω ΠΧΠ για την συγκεκριμένη εκμετάλλευση των αποθεμάτων του επιθερμικού χρυσού στην περιοχή.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, το αμέσως επόμενο διάστημα ολοκληρώνεται η διαδικασία θεσμοθέτησης 10 ΠΧΠ (για όλες τις Περιφέρειες, πλην Αττικής όπου υπάρχει το ψηφισμένο με νόμο Ρυθμιστικό Σχέδιο, της Κρήτης που έχει θεσμοθετηθεί και Νοτίου Αιγαίου που εκκρεμούν οι σχετικές διαδικασίες). Ακολουθεί η εκπόνηση και θεσμοθέτηση Τοπικών Χωρικών Σχεδίων (ΤΧΣ) για το σύνολο των δήμων της χώρας, ώστε να καλυφθεί όλη η επικράτεια με νέα πολεοδομικά σχέδια. Για την υλοποίηση αυτού του στόχου εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ, ενώ παράλληλα εκπονείται σχετική μελέτη (με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο) για την επιχειρησιακή οργάνωση του εγχειρήματος με στόχο να εκδοθεί η πρώτη πρόσκληση προς δήμους για την εκπόνηση ΤΧΣ, στις αρχές του 2019.

Πέτρος Τζεφέρης