-->

Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου 2018

Εγκρίθηκε το Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο (ΠΧΠ) Στερεάς Ελλάδας

Με απόφαση που συνυπέγραψαν ο Υπουργός και ο Αναπληρωτής Υπουργός, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης και Σωκράτης Φάμελλος, εγκρίθηκε το Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο (ΠΧΠ) της Στερεάς Ελλάδας, το οποίο αναθεωρεί και αντικαθιστά το προγενέστερο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της ίδιας Περιφέρειας. Με την απόφαση αυτή εγκρίνεται και περιβαλλοντικά το ΠΧΠ.

Είναι το τέταρτο ΠΧΠ που αναθεωρείται, μάλιστα τα 3 από αυτά (Αν. Μακεδονίας-Θράκης, Θεσσαλίας και το παρόν) μόλις εντός του Οκτωβρίου, κάτι πολύ θετικό εκ μέρους του Υπ. Περιβάλλοντος.  Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας επισυνάπτεται σχετικό ενημερωτικό σημείωμα.

Η υπό όρους  διασφάλιση των λατομικών/μεταλλευτικών ζωνών, η οργάνωση της βιομηχανικής δραστηριότητας και η προστασία της αγροτικής γης βρίσκονται στην προμετωπίδα του νέου περιφερειακού χωροταξικού πλαισίου για τη Στερεά Ελλάδα. Το πλαίσιο προβλέπει την ενίσχυση του μητροπολιτικού χαρακτήρα της Λαμίας ως κέντρου της οικονομικής δραστηριότητας της Περιφέρειας, δείχνει όμως να μην εμβαθύνει στα ζητήματα που γεννά η εξάρτηση της Βοιωτίας και της Φθιώτιδας από την Αττική.

Παλιά στοά προσπέλασης βωξίτη από την ιστορική Βωξίτες Παρνασού ΑΕ, στη δεκαετία του 1980, φωτ. Α. Καραδήμα
Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στη σημαντική δραστηριότητα της εξόρυξης στην ΠΣΤΕ, καθώς η δραστηριότητα αυτή αφ’ ενός αποτελεί ένα από τα βασικά συγκριτικά πλεονεκτήματα της Περιφέρειας λόγω της εξωτερικότητας και του μεγέθους του, αφ’ ετέρου η χρήση των ειδικών ΟΠΥ στη βιομηχανική δραστηριότητα και στην Ενέργεια και Έρευνα και Τεχνολογία in situ που προωθεί ήδη θα αποτελέσει τον βασικό παράγοντα για τη σημαντική ενίσχυση του δευτερογενή τομέα, τόσο στη διαμόρφωση του ΑΕΠ της Περιφέρειας όσο και στην απορρόφηση της τοπικής ανεργίας.

Οι στρατηγικές κατευθύνσεις του νέου ΠΠΧΣΑΑ για τη χωροθέτηση των παραγωγικών δραστηριοτήτων στο τομέα της εξόρυξης:
 • Διασφάλιση των θεσμοθετημένων ενεργών περιοχών με εκμετάλλευση κοιτασμάτων ΟΠΥ με χωροθέτηση ως ζωνών με αποκλειστική χρήση τις Περιοχές Αποκλειστικής Μεταλλευτικής Δραστηριότητας (ως χάρτες του ΠΠΧΣΑΑ).
 • Ένταξη της δραστηριότητας στο πρότυπο χωρικής ανάπτυξης και διατήρηση και επέκταση των εγκαταστάσεων που τις εξυπηρετούν. Εξαίρεση αποτελούν οι εγκατάστασης μεταφοράς, αποθήκευσης και επεξεργασίας του βωξίτη στο θαλάσσιο και παράκτιο μέτωπο της Ιτέας άμεσα συνδεόμενες με το τουριστικό προορισμό της Ιτέας/Γαλαξειδίου και το Δελφικό Τοπίο. Για τις εγκαταστάσεις αυτές προτείνεται η διατήρηση τους in situ, και παράλληλα η αισθητική τους ένταξη στο τοπίο αλλά και η εκπόνηση γενικότερου επιχειρησιακού κοινού σχεδίου ευρύτερου σχεδιασμού συνολικά του παράκτιου μετώπου της Ιτέας.
 • Εξασφάλιση προσβασιμότητας και διασύνδεσης περιοχών εξόρυξης, βιομηχανίας συνδεδεμένης μ’ αυτή και κινητικότητας εργασίας.
 • Προώθηση κατά προτεραιότητα σχεδίων διαχείρισης και προγραμμάτων δράσης για τις προστατευόμενες περιοχές NATURA εντός των οποίων αναπτύσσονται δραστηριότητες εξόρυξης και ιδίως στις περιοχές εξόρυξης βωξίτη που καλύπτουν το σύμπλεγμα των ορεινών όγκων Οίτης – Γκιώνας – Βαρδουσίων.
 • Δημιουργία σε περιφερειακό επίπεδο εκπαιδευτικών και ερευνητικών υποδομών που σε διασύνδεση με την επιχειρηματική δραστηριότητα θα αναπτύξει περαιτέρω τις ήδη εξελισσόμενες καινοτομικές παρεμβάσεις στους τομείς της επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης, επανάχρησης.
 • Ένταξη στο σχεδιασμό του υποκείμενου επιπέδου (ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ) των ζητημάτων της διαχείρισης των χρήσεων στις μεταλλευτικές ζώνες.
 • Συνεργασία περιφερειακών φορέων επιχειρήσεων εξόρυξης μέσω προγραμμάτων αποκατάστασης τοπίων για τη δημιουργία εξειδικευμένων μηχανισμών και εξειδικευμένου προσωπικού στην αποκατάσταση "τοπίων" εξόρυξης.
 •  Προώθηση της μετατροπής των εγκαταλελειμμένων τόπων εξόρυξης σε «περιοχές οργανωμένης υποδοχής τουριστικής και αθλητικής αναψυχής».
 • Κατά προτεραιότητα εγκατάστασης Φ/Β Πάρκων και βιομηχανικών χρήσεων σε περιοχές εγκαταλελειμμένων εγκαταστάσεων εξόρυξης ή πεδίων εξόρυξης εφόσον δεν εντάσσονται σε προστατευόμενες περιοχές ή δεν γειτνιάζουν με τουριστικούς πόρους και εγκαταστάσεις.
 • Σε περιοχές του δικτύου ΦΥΣΗ (NATURA) 2000, εκτός των οικοτόπων κοινοτικής προτεραιότητας όπου απαγορεύεται η εγκατάσταση των ανωτέρω βιομηχανικών μονάδων, είναι δυνατή ή χωροθέτησή τους σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται από τα νομικά καθεστώτα προστασίας τους.
 • Διατήρηση αποστάσεων ασφαλείας και αισθητικής ένταξης στο πολεοδομικό σχεδιασμό και στη δόμηση με βάση την Αρχής Αμοιβαιότητας ως προς την όχληση και τη συνύπαρξη των χρήσεων με ιδιαίτερη έμφαση στους υπάρχοντες οικισμούς και τις πόλεις και τα ευρύτερα τοπία τους.
 •  Σε περιπτώσεις όπου προϋφίστανται χωροθετημένες εκτατικές μορφές χρήσης (π.χ. ελεύθερη βόσκηση) πρέπει να εξασφαλίζεται η συνύπαρξη παράλληλων δραστηριοτήτων, με συγκεκριμένους όρους.