-->

Τετάρτη, 22 Αυγούστου 2018

Σύσταση της Ε. Επιτροπής για την εφαρμογή του Κανονισμού ΕΕ 2017/821 για τα "conflict minerals"


Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2017/821προσδιορίζει τις υποχρεώσεις της δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού των ενωσιακών εισαγωγέων κασσιτέρου, τανταλίου και βολφραμίου, των μεταλλευμάτων τους, καθώς και χρυσού, που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου.

[του Πέτρου Τζεφέρη] [by Tzeferis Petros]

Είναι γνωστό ότι οι φυσικοί ορυκτοί πόροι διαθέτουν σημαντικές δυνατότητες για ανάπτυξη, αλλά σε περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις ή σε περιοχές υψηλού κινδύνου μπορεί να αποτελέσουν αιτία διαμάχης, εάν τα έσοδα τροφοδοτούν το ξέσπασμα ή την συνέχιση βίαιων συγκρούσεων, υπονομεύοντας τις προσπάθειες προς την κατεύθυνση της χρηστής διακυβέρνησης και του κράτους δικαίου. Στους τομείς αυτούς, η θραύση του δεσμού μεταξύ συγκρούσεων και παράνομης εκμετάλλευσης των ορυκτών είναι στοιχείο ζωτικής σημασίας για την διασφάλιση της ειρήνης, της ανάπτυξης και της σταθερότητας της κάθε περιοχής.

Για την αντιμετώπιση του ανωτέρου προβλήματος  θεσπίστηκε ο Κανονισμός (ΕΕ) 2017/821 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2017, ώστε να προσδιοριστούν οι υποχρεώσεις της  δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού των ενωσιακών εισαγωγέων κασσιτέρου, τανταλίου και βολφραμίου, των μεταλλευμάτων τους, καθώς και χρυσού, που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου.

Κανονισμός (ΕΕ) 2017/821 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2017

Ο κανονισμός τέθηκε σε ισχύ στις 6 Ιουνίου 2017 και θα εφαρμοστεί απο την 1η Ιανουαρίου 2021 για τους ενωσιακούς εισαγωγείς, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 3.

Ο κανονισμός Δεν εφαρμόζεται σε ενωσιακούς εισαγγείς όταν ο ετήσιος εισσαγόμενος απο αυτούς όγκος εισαγωγών των οικείων ορυκτών ή μετάλλων είναι μικρότερος από τα όρια όγκου που προσδιορίζονται στο παράρτημα Ι.

Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 11 του ανωτέρω κανονισμού, η Επιτροπή έχει επιφορτιστεί με την εκπόνηση μη δεσμευτικών κατευθυντήριων γραμμών (σύσταση, quidance docs)  που να αναφέρουν σαφώς τα βήματα που πρέπει να ακολουθούνται από τις αρμόδιες αρχές των Κρατών Μελών για τη διενέργεια των εκ των υστέρων ελέγχων και περιλαμβάνουν κατά περίπτωση υποδείγματα εγγράφων που διευκολύνουν την εφαρμογή του κανονισμού.

Ακόμη οι κατευθυντήριες αυτές οδηγίες χρησιμεύουν ως συμπλήρωμα του κανονισμού και έχουν ως στόχο να διευκολύνουν την αποτελεσματική και ομοιόμορφη εφαρμογή από τις αρμόδιες αρχές των διάταξεών του σε ολόκληρη την Ενωση και κατά συνέπεια να διασφαλίσουν την καλύτερη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις δέουσας επιμελειας στην αλυσίδα εφοδιασμού του κονονισμού.

Δείτε το πληρες καθοδηγητικό έγγραφο της ΕΕ παρακάτω:
Conflict Μinerals: Πόσο αίμα στάζει ακόμη το κινητό μας;
Congo's Bloody Coltan: καλημέρα αληθινέ κόσμε ...
Blood in the Mobile
ITRI Tin Supply Chain Initiative
Congo's conflict minerals