-->

Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2018

Εκδόθηκε η ΥΑ του ΥΠΕΝ για τις εγγυητικές περιβάλλοντος λατομικών και μεταλλευτικών χώρων

Αποκατάσταση Περιβάλλοντος σε Λατομικό χώρο

Αποκατάσταση Περιβάλλοντος σε Λατομείο αδρανών, Αττική, φωτ. Π. Τζεφέρης

Περιβαλλοντική αποκατάσταση σε λατομείο αδρανών της Βορείου Ελλάδας, φωτ. Π. Τζεφέρης

 Σχεδιασμός και Ακολουθητέα διαδικασία αποκατάστασης εξορυκτικού χώρου 
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2909/Β/19.7.2018 (συνημμένο) η Υπουργική Απόφαση του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με «Τρόπος υπολογισμού και διαδικασία κατάθεσης, αντικατάστασης, κατάπτωσης και επιστροφής της εγγυητικής επιστολής για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σε λατομικούς και μεταλλευτικούς χώρους.».
 Το ύψος του ποσού της εγγυητικής επιστολής καθορίζεται με βάση το ποσό που αναφέρεται ως δαπάνη αποκατάστασης περιβάλλοντος στις ΑΕΠΟ.  Ειδικότερα, το ύψος της εγγυητικής επιστολής υπολογίζεται με βάση το συνολικό ποσό που απαιτείται κάθε φορά για την αποκατάσταση ολόκληρης της έκτασης, όπως αυτό αναφέρεται στην ισχύουσα, κατά το χρόνο υπολογισμού της εγγυητικής επιστολής, ΑΕΠΟ και συγκεκριμένα:

α) Σε περίπτωση που η προβλεπόμενη στην εγκεκριμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) συνολική διάρκεια της εκμετάλλευσης είναι μεγαλύτερη ή ίση των 30 ετών:
  • Πριν την έναρξη της εκμετάλλευσης κατατίθεται εγγυητική επιστολή ύψους ίσου με το 1/6 του συνολικού ποσού. 
  •  Πριν την έναρξη του τρίτου έτους η ως άνω εγγυητική επιστολή αντικαθίσταται ή συμπληρώνεται, ώστε το ύψος της να ανέρχεται στα 2/6 (1/3) του συνολικού ποσού.
  • Πριν την έναρξη της δεύτερης δεκαετίας της εκμετάλλευσης, η ως άνω εγγυητική επιστολή αντικαθίσταται ή συμπληρώνεται, ώστε το ύψος της να ανέρχεται στα 2/3 του συνολικού ποσού. 
  • Πριν την έναρξη της τρίτης δεκαετίας της εκμετάλλευσης, η ως άνω εγγυητική επιστολή αντικαθίσταται ή συμπληρώνεται, ώστε το ύψος της να ανέρχεται στο συνολικό ποσό.
 β) Σε περίπτωση που η προβλεπόμενη στην εγκεκριμένη ΜΠΕ συνολική διάρκεια της εκμετάλλευσης είναι μικρότερη των 30 ετών και μεγαλύτερη των 10 ετών: 
  • Πριν την έναρξη της εκμετάλλευσης κατατίθεται εγγυητική επιστολή ύψους ίσου με το 1/4 του συνολικού ποσού. 
  • Πριν την έναρξη του τρίτου έτους η ως άνω εγγυητική επιστολή αντικαθίσταται ή συμπληρώνεται, ώστε το ύψος της να ανέρχεται στα 2/4 (1/2) του συνολικού ποσού. 36928 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 2909/19.07.2018 - Πριν την έναρξη του δεύτερου μισού του συνολικού χρόνου εκμετάλλευσης, η ως άνω εγγυητική επιστολή αντικαθίσταται ή συμπληρώνεται, ώστε το ύψος της να ανέρχεται στο συνολικό ποσό. 
γ) Σε περίπτωση που η προβλεπόμενη στην εγκεκριμένη ΜΠΕ συνολική διάρκεια της εκμετάλλευσης είναι μικρότερη ή ίση των 10 ετών:
  •  Πριν την έναρξη της εκμετάλλευσης κατατίθεται εγγυητική επιστολή ύψους ίσου με το 1/2 του συνολικού ποσού. 
  •  Πριν την έναρξη του τρίτου έτους η ως άνω εγγυητική επιστολή αντικαθίσταται ή συμπληρώνεται, ώστε το ύψος της να ανέρχεται στο σύνολο του ανωτέρω ποσού.
Ειδικά για τα λατομεία αδρανών υλικών που λειτουργούν για την εκτέλεση δημοσίων έργων της περίπτωσης γ της παρ. 2 του άρθρου 52 ν. 4512/2018, καθώς και για τα λατομεία της παρ. 4 του άρθρου 51 του ίδιου νόμου, για τον υπολογισμό τους ύψους της εγγυητικής επιστολής εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα της παρ. 2γ. 

Ειδικά για τα λατομεία που υπάγονται στις παρ. 22 και 23 του άρθρου 68 του ν. 4512/2018, ο τρόπος καθορισμού του ύψους της εγγυητικής επιστολής της παρ. 2, εφαρμόζεται συνδυαστικά με τις διατάξεις των ανωτέρω παραγράφων.

Εάν μετά τον έλεγχο, διαπιστωθεί η μη συμμόρφωση του εκμεταλλευτή στις υποχρεώσεις για τις οποίες εκδόθηκε η εγγυητική επιστολή, ανεξάρτητα από τις προβλεπόμενες κυρώσεις από τις διατάξεις τουν. 4512/2018, η εγγυητική επιστολή καταπίπτει ολικώς ή μερικώς, κατά το μέρος της που αναλογεί στο μη αποκατασταθέν τμήμα. Η κατάπτωση γίνεται κατόπιν σχετικής απόφασης:
α) του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ή
β) της αρμόδιας Δ/νσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η κατάπτωση γίνεται υπέρ του ειδικού λογαριασμού στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπό τη διαχείριση του Πράσινου Ταμείου, ο οποίος αφορά αποκλειστικά έργα αποκατάστασης λατομείων και μεταλλείων. Καταβάλλονται προσπάθειες να δημιουργηθεί ο λογαριασμός το δυνατόν συντομότερο.

Η  ανωτέρω απόφαση τροποποιήθηκε με την με αριθμ.  ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/93477/1078/15.5.2019 υπουργική απόφαση ως εξής:

Άρθρο 1   Η φράση «μέχρι 19.10.2019» της παραγράφου 1 του άρθρου 7 αντικαθίσταται με τη φράση «μέχρι 30.06.2020»

Π. Τζεφέρης