-->

Κυριακή, 6 Ιανουαρίου 2019

Οι τρεις (3) τροποποιήσεις του ν. 4512/2018 (Α΄ 5)


Α) Ο νόμος 4512/2018  έχει τροποποιηθεί  με το άρθρο 63 του νόμου 4546/2018 (ΦΕΚ 101/Α/12.6.2018) ως ακολούθως:

Άρθρο 63,  Ν.4546/2018

1. Στο όγδοο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 52 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5), η φράση « εξετάζονται ύστερα από εισήγηση της κατά τόπον αρμόδιας Επιθεώρησης του Σ.Ε.Π.Δ.Ε.Μ.,» αντικαθίσταται με το ορθό εξετάζονται ύστερα από εισήγηση του κατά τόπον αρμόδιου Τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών τουΥπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,».
2. Στην παρ. 3 του άρθρου 59 του ν. 4512/2018, η φράση «των εντολών του Προϊσταμένου του αρμόδιου Σώματος Επιθεώρησης» αντικαθίσταται με το ορθό «των εντολών του Προϊσταμένου του αρμόδιου Τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων» και η φράση «με αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου του αρμόδιου Σώματος Επιθεώρησης» αντικαθίσταται με το ορθό «με αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου του αρμόδιου Τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων». 3. Στην παρ. 4 του άρθρου 59 του ν. 4512/2018, η φράση «μπορεί ο Προϊστάμενος του αρμόδιου Σώματος Επιθεώρησης» αντικαθίσταται από το ορθό «μπορεί ο Προϊστάμενος του αρμόδιου Τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων». 4. Στην παρ. 4 του άρθρου 59 του ν. 4512/2018, η φράση «Κατ’ εξαίρεση, αποκλειστικά στην περίπτωση παραβάσεων χαμηλής σοβαρότητας που δεν έχουν τελεστεί καθ’ υποτροπή (συντελεστής ε = 1)» αντικαθίσταται με την ορθή «Κατ’ εξαίρεση, αποκλειστικά στην περίπτωση παραβάσεων χαμηλής σοβαρότητας (συντελεστής σ = 1) που δεν έχουν τελεστεί καθ’ υποτροπή (συντελεστής ε = 1)». 5. Στην παρ. 5 του άρθρου 59 του ν. 4512/2018, η φράση «Ο Προϊστάμενος του αρμόδιου Σώματος Επιθεώρησης» αντικαθίσταται από το ορθό «Ο Προϊστάμενος του αρμόδιου Τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων». 6. Στην παρ. 6 του άρθρου 59 του ν. 4512/2018, η φράση «με απόφαση του Προϊστάμενου του αρμόδιου Σώματος Επιθεώρησης» αντικαθίσταται με το ορθό «με απόφαση του Προϊστάμενου του αρμόδιου Τμήματος Επιθεώρησης». 7. Στο εδάφιο α΄ της παρ. 8 του άρθρου 59 του ν. 4512/2018, διαγράφεται η φράση «υπέρ των αρμοδίων Σωμάτων Επιθεώρησης Μεταλλείων της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας». 8. Στο εδάφιο β΄ της παρ. 8 του άρθρου 59 του ν. 4512/2018 η φράση «αφαιρουμένων των πιστώσεων υπέρ του αρμόδιου Σώματος Επιθεώρησης της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως ανωτέρω» αντικαθίσταται ως εξής: «αφαιρουμένων των πιστώσεων που προβλέπονται στην παρ. 3Α του άρθρου 30 του ν. 1650/1986, όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 4409/2016». 9. Στην παρ. 1 του άρθρου 64 του ν. 4512/2018, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 122 του ν. 4514/2018 (Α΄ 14), προστίθεται εδάφιο στο τέλος ως εξής: «Ειδικά για την εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 58 του παρόντος, τα τοπογραφικά σχεδιαγράμματα υποβάλλονται στο αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας μέχρι τις 30 Ιουνίου του επομένου έτους, ενώ η υποχρέωση υποβολής δεν ισχύει στην περίπτωση υποβολής των δηλώσεων απραξίας της παρ. 4 του άρθρου 118 του ν.δ. 210/1973.». 10. Η παρ. 9 του άρθρου 64 του ν. 4512/2018 αντικαθίσταται ως εξής: «9. Η παρ. 1 του άρθρου 167 του ν.δ. 210/1973 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Κάθε παράβαση από τον εκμεταλλευτή των διατάξεων του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών, των εντολών του Προϊστάμενου του αρμόδιου Τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, των κατ’ εφαρμογή των άρθρων 31, 32 και 61 τεθέντων όρων, καθώς και των άρθρων 158, 160 και 163 ανεξάρτητα από άλλες αστικές, διοικητικές ή ποινικές συνέπειες, τιμωρείται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 59 του ν. 4512/2018.».». 11. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 4512/2018 τροποποιείται ως εξής: «δ. Η διαδικασία υπολογισμού του ποσού της προβλεπόμενης, στα άρθρα 55 και 64 της παραγράφου 2, εγγυητικής επιστολής, καθώς και κάθε λεπτομέρεια σχετικά με τη διαδικασία κατάθεσης, ανανέωσης και κατάπτωσης αυτής». 12. Στην περίπτωση γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 58 του ν. 4442/2016 (Α΄ 230), όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 66 του ν. 4512/2018, η φράση «σύμφωνη γνώμη του οικείου Τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων» αντικαθίσταται με το ορθό «σύμφωνη γνώμη του οικείου Τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Επιθεώρησης και Ελεγκτών». 13. Στην περίπτωση γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 59 του ν. 4442/2016 (Α΄ 230), όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 66 του ν. 4512/2018, η φράση «σύμφωνη γνώμη του οικείου Τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων» αντικαθίσταται με το ορθό «σύμφωνη γνώμη του οικείου Τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Επιθεώρησης και Ελεγκτών». 14. Το πέμπτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 68 του ν. 4512/2018 καταργείται. 15. Για τις εκτάσεις δασικού χαρακτήρα όμορες σε λατομεία αδρανών υλικών, τα οποία υπήχθησαν στο άρθρο 7 του ν. 2837/2000 (Α΄ 178) και για τις οποίες σωρευτικά: α) διενεργήθηκε εκμετάλλευση σε αυτές εκτός της νόμιμα μισθωμένης έκτασης, β) εμπεριέχονται σε εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα αποκατάστασης και τοπογραφικά διαγράμματα που απεικονίζουν τη διενέργεια εκμετάλλευσης τόσο εντός της μισθωμένης έκτασης όσο και εκτός αυτής και γ) έγινε αποκατάσταση με μορφολογικά και βλαστητικά χαρακτηριστικά, αντίστοιχα της πραγματοποιηθείσας αποκατάστασης στη νομίμως μισθωμένη έκταση του όμορου λατομείου και η οποία αποκατάσταση βεβαιώνεται με την επιστροφή ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό τουλάχιστον 80% της κατατεθείσας για το σκοπό αυτόν εγγυητικής επιστολής, ανακαλούνται αυτοδικαίως πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής, αποφάσεις κήρυξης αναδάσωσης, διοικητικές ποινές προστίμων ή ειδικής αποζημίωσης και κάθε άλλη πράξη που προβλέπεται από τη δασική νομοθεσία για την προστασία των δασικού χαρακτήρα εκτάσεων, οι οποίες έχουν εκδοθεί μετά την έγκριση της ειδικής μελέτης αποκατάστασης που προβλέπεται στην υπ’ αριθμ. 4437/2001 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 244).».

Ν.4546)2018_ΦΕΚ_101_Α by PETROS TZEFERIS on ScribdΒ)Επίσης ο Ν. 4512/2018 έχει τροποποιηθεί και με το άρθρο 122 του ν. 4514/2018 (Α΄14)

Άρθρο 122. Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4512/2018 (Α΄ 5)
1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 4512/2018 αντικαθίσταται ως εξής:
«Στην τεχνική μελέτη εκμετάλλευσης πρέπει να αποδεικνύεται ο εντοπισμός εκμεταλλεύσιμου κοιτάσματος από την έρευνα που διενεργήθηκε, σύμφωνα με τις περιπτώσεις δ΄ και ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του ΚΜΛΕ.».
2. Η παρ. 1 του άρθρου 64 του ν. 4512/2018 αντικαθίσταται ως εξής:«1. Για τους εκμεταλλευτές μεταλλευτικών ορυκτών εφαρμόζονται οι παράγραφοι 3, 6 και 7 του άρθρου 58 του παρόντος, η παράγραφος 4 του άρθρου 58 του παρόντος σε συνδυασμό με το άρθρο 118 του ν.δ. 210/1973 (Α΄ 277) και το άρθρο 64Α του ν. 4442/2016.».  
3. Η περίπτωση ιστ΄ του άρθρου 69 του ν. 4512/2018 αντικαθίσταται ως εξής:«ιστ. Το στοιχείο δ΄ του άρθρου 101 της υπ’ αριθμ. 2223/14.6.2011 απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β΄ 227) καταργείται και αντικαθίσταται από τη φράση «Αποτελέσματα διενεργηθεισών ερευνητικών εργασιών».
4. Η παρ. 1 του άρθρου 70 του ν. 4512/2018 αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα έργα που περιγράφονται στο στοιχείο 9, του Παραρτήματος V (Ομάδα 5η) της υ.α. ΔΙΠΑ/οικ.37674/27.7.2016 (Β΄2471) εντάσσονται στην κατηγορία Β, πλην των ερευνητικών γεωτρήσεων για ανεύρεση μεταλλευτικών ορυκτών. Αρμόδια υπηρεσία για την υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις των έργων και δραστηριοτήτων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της υ.α. 46294/2013 (Β΄ 2001) είναι η Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.Οι εγκεκριμένες ΑΕΠΟ για τα έργα του προηγούμενου εδαφίου εξακολουθούν να ισχύουν έως τη λήξη τους.».

Γ. Επίσης  με το άρθρο 34 του Ν. 4585/2018 (ΦΕΚ 216/Α/24.12.2018) τροποποιήθηκε η παρ. 23 του άρθρου 68 του Ν.4512/2018 ως εξής:
Άρθρο 34.Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 23 του άρθρου 68 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) οι λέξεις «μέσα σε ένα (1) έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος» αντικαθίστανται με τις λέξεις «μέχρι τις 31.12.2019».  (αφορά τα λατομεία σχιστολιθικών πλακών)

[του Πέτρου Τζεφέρη]