-->

Τρίτη, 19 Ιουνίου 2018

ΥΑ (ΦΕΚ 2304/Β/18.06.2018) για την εκμίσθωση, εκμετάλλευση και διαχείριση δημοσίων λατομείων κατ' εξουσιοδότηση του Ν.4512/2018
Eκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση για τους όρους και την διαδικασία της εκμίσθωσης, εκμετάλλευσης και διαχείρισης των δημόσιων λατομείων, κατ'εξουσιοδότηση του Ν. 4512/2018.

Η εκμίσθωση των δημόσιων λατομείων πραγματοποιείται από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης με απευθείας σύμβαση ή με πλειοδοτική δημοπρασία με σφραγισμένες προσφορές.

Η εκμίσθωση διενεργείται μόνον εφόσον έχει εξακριβωθεί ότι δεν συντρέχουν οι απαγορευτικοί λόγοι και ισχύουν οι σχετικές προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 49 του Ν. 4512/2018.

Για την εκμίσθωση λατομείων μέσα σε λατομικές περιοχές δεν απαιτείται η γνωμοδότηση των υπηρεσιών του άρθρου 49 του Ν. 4512/2018, καθώς οι τυχόν απαγορευτικοί λόγοι έχουν εξεταστεί κατά το στάδιο καθορισμού της λατομικής περιοχής σύμφωνα με τα άρθρα 46 έως και 48 του Ν. 4512/2018.

Δείτε αναλυτικά την ΥΑ παρακάτω:Η Υπουργική Απόφαση διακρίνεται σε 4 ΜΕΡΗ και 20 άρθρα ως ακολούθως:
  • ΜΕΡΟΣ Α΄ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ Προϋποθέσεις εκμίσθωσης με δημοπρασία (άρθρο2), Αντικείμενο της πλειοδοτικής δημοπρασίας-  Περιεχόμενα Διακήρυξης (άρθρο 4), Διεξαγωγή της δημοπρασίας (Άρθρο 5), Απόφαση Συντονιστή - Έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας (Άρθρο 6), Συμβολαιογραφική πράξη μίσθωσης ( Άρθρο 7). 
  •  ΜΕΡΟΣ Β΄ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ Προϋποθέσεις και συμβολαιογραφική πράξη μίσθωσης  (Άρθρο 8).
  •  ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΛΙΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την παράταση μίσθωσης (Άρθρο 9),   Συμβολαιογραφική πράξη παράτασης της μίσθωσης (Άρθρο 10), Παράταση μισθώσεων παλιών λατομείων (Aρθρο 11).
  •  ΜΕΡΟΣ Δ’ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ Εγκατάσταση μισθωτή (Άρθρο 12), Έλεγχος πραγματοποίησης των επενδύσεων (Άρθρο 13),    Υπολογισμός μισθωμάτων (Άρθρο 14),   Τροποποίηση Συμβάσεων μίσθωσης (Άρθρο 15) ,        Μεταβίβαση μισθωτικών δικαιωμάτων (Άρθρο 16),  Κυρώσεις- Καταγγελία της σύμβασης μίσθωσης (Άρθρο 17),  Παραίτηση μισθωτή   (Άρθρο 18),   Παράδοση του μισθίου (Άρθρο 19)  και  Καταργούμενες διατάξεις - Έναρξη ισχύος (Άρθρο 20 ).
Με την παρούσα ΥΑ καταργούνται:
  • Η υπ’ αριθ. ΥΑ Δ10/Φ68/οικ.30842/1993( ΦΕΚ Β'917) «όροι και διαδικασία εκμισθώσεως, εκμεταλλεύσεως και διαχειρίσεως των Δημοσίων λατομείων αδρανών υλικών», όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τις υπουργικές αποφάσεις Δ10/Β/Φ68/οικ. 17611/2000 (ΦΕΚ Β`1545), Δ10/Β/Φ68/οικ.165/63/2003 (ΦΕΚ Β’ 24), Δ10/Β/Φ.68οικ.10693/3065/2005 (ΦΕΚ Β΄ 821) και Δ10/Β/Φ.68/οικ.25006/6127(ΦΕΚ Β΄ 1925).
  • Το π.δ. 285 της 10/16.4.1979 «Περίεκμισθώσεως δημοσίων λατομείων βιομηχανικών ορυκτών και μαρμάρων» (ΦΕΚ Α΄ 83) 
  • Η υπουργική απόφαση ΙΙ.2η/Φ5/15877/87/1984 «Διατήρηση σε ισχύ διατάξεων του π.δ. 285/1979, του ν. 1428/1984 και της 9371/1984 Υπουργικής Απόφασης» (ΦΕΚ Β΄ 865)

[Επιμέλεια: Π. Τζεφέρης]