-->

Τρίτη, 5 Ιουνίου 2018

Ερμηνευτική εγκύκλιος σχετικά με την εφαρμογή του Ν. 4512/2018

[του Πέτρου Τζεφέρη] [by Petros Tzeferis ]

Ο  N.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄5_17.1.2018) που ψηφίστηκε τον Ιανουάριο από τη Βουλή των Ελλήνων περιλαμβάνει το νέο νομικό πλαίσιο που  διέπει πλέον την έρευνα και εκμετάλλευση λατομείων, με το οποίο εκσυγχρονίζεται και απλουστεύεται η σχετική νομοθεσία και επιπλέον και ορσμένες σημειακές κυρίως ρυθμίσεις του ΜΚ (άρθρα 43 έως 72).

Ηδη εκδόθηκαν οι Υπ. Αποφάσεις για την απλοποίηση των διαδιακασιών που προβλέπονται στον ν. 4512/2018 (Α΄5) για την εξορυκτική δραστηριότητα και ειδικότερα στα άρθρα 57-67 (για λατομική δραστηριότητα) και 68-76 (για μεταλλευτική δραστηριότητα) και  αποτελούν εμβόλιμη παρέμβαση του ν. 4442/2016 (Α' 230) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις».

Εκδόθηκαν οι ΚΥΑ για την απλοποίηση της εξορυκτικής δραστηριότητας κατ'εξουσιοδότηση του ν. 4442/2016 (Α' 230)

Παρακάτω δίνεται η πρώτη ερμηνευτική εγκύκλιος που ήδη εκδόθηκε, με σκοπό την αποσαφήνιση ορισμένων λεπτομερειών στον ανωτέρω νόμο που απαιτούν ερμηνεία. Στην εγκύκλιο, γίνεται αναφορά στις σημαντικότερες μεταβολές που επέρχονται με τις διατάξεις του νέου νόμου, αναφορικά με τα λατομικά και μεταλλευτικά ορυκτά, συγκριτικά με την προϊσχύουσα νομοθεσία (Ν.669/77, Ν.1428/84, κλπ.) για τα λατομικά ορυκτά, η οποία καταργείται αλλά και τον ΜΚ, και δίνονται επεξηγήσεις, αναφορικά με τα κάτωθι:

Εγκύκλιος ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ.1... by PETROS TZEFERIS on Scribd

1. Αδειοδότηση. Ο μέγιστος χρόνος μίσθωσης λατομείου είναι πλέον 70 χρόνια ενώ η άδεια εκμετάλλευσης των λατομείων καταργείται. Σε δημόσιες και δημοτικές εκτάσεις η σύμβαση μίσθωσης επέχει θέση έγκρισης. Σε ιδιωτικές εκτάσεις η εκμετάλλευση λατομείων επιτρέπεται μετά από γνωστοποίηση. Ισχύουσες συμβάσεις μίσθωσης επί δημοσίων και δημοτικών εκτάσεων επέχουν εφεξής θέση έγκρισης εκμετάλλευσης και μεταπίπτουν στο νέο καθεστώς . Άδειες εκμετάλλευσης επί ιδιωτικών εκτάσεων, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους και σε περίπτωση τροποποίησής τους, οι φορείς υποχρεούνται σε γνωστοποίηση. Επίσης, οι εκκρεμείς αιτήσεις για παράταση άδειας εκμετάλλευσης επί δημοσίων/δημοτικών, εξετάζονται σύμφωνα με το νέο νομικό πλαίσιο και πρέπει μέχρι 17.1.2019 να έχει συναφθεί η σχετική παράταση της σύμβασης μίσθωσης, αλλιώς απορρίπτονται. Γενικότερα, αιτήσεις για την παράταση της ισχύος των συμβάσεων μίσθωσης υποβάλλονται τουλάχιστον 24 μήνες πριν από τη λήξη τους. Για τα υφιστάμενα λατομεία που δεν προλαβαίνουν (η σύμβαση λήγει μέχρι 17.1.2020) η αίτηση υποβάλλεται μέχρι την ημερομηνία λήξης της σύμβασης. Επιτρέπεται η μεταβίβαση – εκχώρηση δικαιωμάτων συμβάσεων μίσθωσης ύστερα από έγκριση του εκμισθωτή. (άρθρο 45 παρ. 9). Τέλος, η τεχνική μελέτη εκμετάλλευσης λατομείων εγκρίνεται αφού προηγηθούν η σύμφωνη γνώμη της Επιθεώρησης Μεταλλείων και η ΑΕΠΟ. Αν η έκταση είναι ιδιωτική απαιτούνται αντίγραφα τίτλων ιδιοκτησίας ή τα δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 44. Αν η έκταση είναι αμφισβητούμενη, απαιτείται να έχει ακολουθηθεί πλήρως η διαδικασία του άρθρου 64 ν. 4442/2016 (όπως έχει εισαχθεί με τον Ν. 4512/18) και να κατατεθεί η απαιτούμενη εγγυητική επιστολή διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου έναντι τυχόν οφειλομένων μισθωμάτων.

2. Απευθείας μίσθωση-Δημοπρασία. Με απευθείας σύμβαση εκμισθώνονται δημόσιες ή δημοτικές εκτάσεις για την εκμετάλλευση λατομικών ορυκτών, εφόσον έχει προηγηθεί έρευνα. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η εκμίσθωση λατομείου για έργα εθνικής σημασίας ή αποκατάστασης αρχαιολογικών χώρων και ανάδειξη μνημείων. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι σχετικές μισθώσεις γίνονται κατόπιν δημοπρασίας. Για τη συμμετοχή σε δημοπρασία απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ποσού πενήντα (50) ευρώ ανά στρέμμα της προς εκμίσθωση έκτασης.

3. Πάγια και αναλογικά  μισθώματα. Το ύψος του πάγιου μισθώματος των λατομείων, εκτός από τις περιπτώσεις δημοπρασιών των λατομείων αδρανών, υπολογίζεται με βάση τη μαθηματική σχέση της παρ. 4 του άρθρου 45.Για τα λατομεία μαρμάρων, φυσικών λίθων και βιομηχανικών ορυκτών ορίζεται ανώτατο όριο αναλογικού μισθώματος 8 %. (άρθρο 45 παρ. 4) Για τα λατομεία αδρανών ορίζεται κατώτατο όριο αναλογικού μισθώματος 5 %. (άρθρο 45 παρ. 4). Μισθώματα που έχουν καθορισθεί κατά τρόπο διαφορετικό για απευθείας συμβάσεις μίσθωσης, εξακολουθούν να καταβάλλονται όπως προβλέπεται στις συμβάσεις και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από την 31.12.2025. Μισθώματα που έχουν συνομολογηθεί κατόπιν δημοπρασιών εξακολουθούν να καταβάλλονται όπως προβλέπεται στις συμβάσεις.
4. Λατομικές Περιοχές. Δεν υφίσταται πλέον προθεσμία καθορισμού λατομικών περιοχών όπως ίσχυε με την προηγούμενη νομοθεσία αλλά απαιτείται η διερεύνηση επάρκειας υλικών από τις ήδη καθορισμένες λατομικές περιοχές, ανά πενταετία, από τον αρμόδιο περιφερειάρχη. (άρθρο 46 παρ. 4). Οι υφιστάμενες επιτροπές καθορισμού λατομικών περιοχών εξακολουθούν να λειτουργούν, υπό προϋποθέσεις. Τα όρια ενεργοποιημένης λατομικής περιοχής μπορεί να τροποποιηθούν και ύστερα από αίτηση που συνοδεύεται με παράβολο 3.000 €. Για τα λατομεία που χωροθετούνται μέσα σε λατομικές περιοχές δεν απαιτούνται περαιτέρω γνωμοδοτήσεις. Η υποχρέωση κατάθεσης εγγυητικής επιστολής για την αποκατάσταση περιβάλλοντος ισχύει για τα λατομεία όλων των κατηγοριών, άρα και εκείνων εντός λατομικής περιοχής. Συνεπώς, οι εκμεταλλευτές λατομείων αδρανών εντός ΛΠ, πρέπει να καταθέσουν αρμοδίως εγγυητική επιστολή, μέχρι 17.1.2019, η οποία ισούται με το 20% του προβλεπόμενου ποσού στην ισχύουσα ΑΕΠΟ. Η εγγυητική επιστολή θα προσαυξάνεται κάθε έτος κατά το 20% του προβλεπόμενου ποσού αποκατάστασης, έτσι ώστε πριν από τη λήξη της πενταετίας να καλύπτεται το 100 % της προβλεπόμενης δαπάνης.

5. Ερευνα λατομικών ορυκτών. Η έρευνα σε δημόσιες και δημοτικές εκτάσεις διενεργείται σε ορισμένη ενιαία έκταση μέχρι τριακόσια (300) στρέμματα. Η έγκριση διενέργειας ερευνητικών εργασιών σε δημόσια ή δημοτική έκταση χορηγείται για χρονική διάρκεια δύο (2) ετών. Για τη διενέργεια ερευνητικών εργασιών σε δημόσιες και δημοτικές εκτάσεις καταβάλλεται μαζί με τη σχετική αίτηση, παράβολο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ (μπορεί εν συνεχεία να συμψηφίζεται με τα μισθώματα του πρώτου έτους). Οι εκκρεμούσες αιτήσεις επί δημοσίων και δημοτικών εκτάσεων εξετάζονται με το νέο καθεστώς, αν έχει υποβληθεί παράβολο μέχρι μέχρι 17.4.2018, ειδάλλως απορρίπτονται.

6. Ειδικό τέλος αδρανών. Το ειδικό τέλος υπέρ ΟΤΑ των λατομείων αδρανών υλικών σε δημόσια ή ιδιωτική έκταση ορίζεται σε ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%) στην αξία πώλησης μη επεξεργασμένων προϊόντων ή τέσσερα τοις εκατό (4%) στην αξία πώλησης των επεξεργασμένων προϊόντων στο δάπεδο του λατομείου. Ειδικά για τα λατομεία που διαθέτουν αδρανή ως συνεξορυσσόμενα προϊόντα ή ως πλεονάζουσα παραγωγή, το ειδικό τέλος ορίζεται σε δέκα τοις εκατό (10%) στην τιμή πώλησης ακατέργαστων υλικών ή έξι τοις εκατό (6%) στην τιμή πώλησης επεξεργασμένων υλικών. (άρθρο 62)

7. Αδειες εγκαταστάσεων.  Οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας εγκαταστάσεων εντός λατομικών χώρων καταργούνται και οι σχετικές δραστηριότητες επιτρέπονται κατόπιν γνωστοποίησης. Υφιστάμενες άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας Η/Μ εγκαταστάσεων, εντός λατομικών χώρων, εξακολουθούν να ισχύουν έως τη λήξη τους. Σε περίπτωση τροποποίησης ο φορέας υποχρεούται σε σχετική γνωστοποίηση σύμφωνα με το νέο νομικό πλαίσιο. Εκκρεμείς αιτήσεις για άδεια εγκατάστασης ή λειτουργίας Η/Μ εγκαταστάσεων δεν εξετάζονται περαιτέρω καθώς οι σχετικές δραστηριότητες υπάγονται πλέον σε καθεστώς γνωστοποίησης.

8. Μεταλλεία. Τέλος στην εγκύκλιο επεξηγούνται οι ρυθμίσεις θεμάτων μεταλλευτικών ορυκτών των σχετικών άρθρων  του ν. 4512/2018 με τα οποία επέρχονται τροποποιήσεις στο ν.δ. 210/1973.