-->

Παρασκευή, 26 Ιανουαρίου 2018

To ΚΥΣΟΙΠ ενέκρινε το σχέδιο του ΥΠΕΝ για την βιώσιμη αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου

Συνολικά στον κλάδο παραμένει ως ζητούμενο η δυναμική της κάθετης εκμετάλλευσης και άρα της μεγιστοποίησης της προστιθέμενης αξίας σε εγχώριο επίπεδο.
Την εισήγηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας για την ολοκληρωμένη και βιώσιμη διαχείριση των Ορυκτών Πρώτων Υλών, καθώς και την εισήγηση των Υπουργείων Οικονομίας & Ανάπτυξης και Τουρισμού για το σχέδιο δράσης του θεσμικού πλαισίου εποπτείας των οικονομικών δραστηριοτήτων και της αγοράς, ενέκρινε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π.), το οποίο συνεδρίασε χθες, Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2018, υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Γιάννη Δραγασάκη.

Στη σύσκεψη αναπτύχθηκε γόνιμος διάλογος για τον ανεκμετάλλευτο ορυκτό πλούτο που διαθέτει η χώρα και για τους τρόπους αξιοποίησής του, προκειμένου να αποτελέσει πυλώνα ανάπτυξης, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Επισημάνθηκε, μάλιστα, ότι η Ελλάδα διαθέτει σημαντικό ορυκτό πλούτο τόσο σε ποιότητα όσο και σε ποσότητα, ενώ σε ορισμένα ορυκτά (βωξίτης, περλίτης, μπεντονίτης, λατερίτης, λευκόλιθος κ.ά.) κατέχει υψηλή θέση στην παγκόσμια κατάταξη.

Στόχος του στρατηγικού σχεδιασμού είναι μεσοπρόθεσμα να διπλασιαστεί η συμμετοχή του εξορυκτικού κλάδου στο ΑΕΠ σε συνθήκες διασφάλισης της περιβαλλοντικής προστασίας
Εντούτοις οι τάσεις στον κλάδο παρουσιάζουν μεικτή εικόνα. Εξαρση των αιτήσεων για έρευνα και εκμετάλλευση μαρμάρων ειδικά στην βόρεια Ελλάδα λόγω της εξαιρετικά μεγάλης ζήτησης του υλικού στο εξωτερικό. Μείωση της δραστηριότητας παραγωγής αδρανών υλικών αποκλειστικά λόγω της καθίζησης της οικοδομικής βιομηχανίας. Σταθεροποίηση της ζήτησης για βιομηχανικά ορυκτά αλλά σε ελαφρά χαμηλότερα επίπεδα από παλαιότερα. Σχετικά σταθερή πορεία των μεταλλικών ορυκτών με συγκέντρωση του κλάδου σε παραδοσιακά εξορυσσόμενα στην Ελλάδα ορυκτά και έλλειψη νέων εκμεταλλεύσεων. Συνολικά στον κλάδο παραμένει ως ζητούμενο η δυναμική της κάθετης εκμετάλλευσης και άρα της μεγιστοποίησης της προστιθέμενης αξίας σε εγχώριο επίπεδο.

Στόχος του στρατηγικού σχεδιασμού είναι μεσοπρόθεσμα να διπλασιαστεί η συμμετοχή του εξορυκτικού κλάδου στο ΑΕΠ σε συνθήκες διασφάλισης της περιβαλλοντικής προστασίας και της κοινωνικής συνοχής και να μεγιστοποιηθεί η προστιθέμενη αξία σε εγχώριο επίπεδο, μέσω της δυναμικής της κάθετης εκμετάλλευσης.

Ειδικότερα, το ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π. ενέκρινε τον στρατηγικό σχεδιασμό για την αξιοποίηση των Ορυκτών Πρώτων Υλών με υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων, ώστε να εξασφαλίζει τις ανάγκες κοινωνίας και οικονομίας για ορυκτά, ενώ αντιμετωπίζει τις συνέπειες από την εξόρυξη και επεξεργασία των ορυκτών στους ανθρώπους και στο περιβάλλον, συμβάλλοντας στη δημιουργία όρων δίκαιης ανάπτυξης.

Οι δράσεις αυτές είναι:

Α) Σύνταξη και θέσπιση «Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες (ΟΠΥ)» Στόχος του Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις ΟΠΥ είναι η διαμόρφωση πολιτικής για τη χωρική διάρθρωση του εξορυκτικού κλάδου με βάση τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Ο σχεδιασμός αυτός περιλαμβάνει τις βασικές κατευθύνσεις για τη χωρική οργάνωση του εξορυκτικού κλάδου σε συνάρτηση με τις υφιστάμενες χρήσεις γης και εναρμονίζεται με το στρατηγικό σχεδιασμό  για την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου.

Β) Εκσυγχρονισμός της Λατομικής και Μεταλλευτικής Νομοθεσίας. Εδώ περιλαμβάνονται οι ακόλουθες δράσεις: 1) H σύνταξη και θέσπιση νέου νόμου για την Ερευνα και Εκμετάλλευση Λατομικών Ορυκτών   2) Εκσυγχρονισμός της Μεταλλευτικής Νομοθεσίας και γ) Η σύνταξη νέου νόμου για την εκμετάλλευση του Γεωθερμικού Δυναμικού. (προφανώς η αναφορές 1 και 2  αφορούν τον ήδη ψηφισθέντα νόμο Ν. 4512/2018)

Γ) Έλεγχος - Αξιολόγηση και Ανάδειξη του κλάδου της Εξορυκτικής Βιομηχανίας με θέσπιση νόμου - πλαισίου για την Εποπτεία των Οικονομικών Δραστηριοτήτων και την αναμόρφωση των Ελεγκτικών Μηχανισμών, τη Σύσταση Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης και Ελέγχου ΥΠΕΝ και τη Σύσταση Παρατηρητηρίου Μεταλλευτικών και Λατομικών Δραστηριοτήτων.

Δ) Στήριξη της Έρευνας και της Εκπαίδευσης. Αναβάθμιση και Αξιοποίηση του ΙΓΜΕ και Συγκρότηση ειδικής ομάδας εργασίας με τη συμμετοχή των Υπουργείων Εργασίας και Παιδείας, καθώς και των φορέων της αγοράς για τη στοιχειοθέτηση προτάσεων και νομοθετικών πρωτοβουλιών με στόχο τη μεγαλύτερη σύνδεση της εκπαίδευσης και έρευνας στις σύγχρονες ανάγκες της εξορυκτικής βιομηχανίας. Επίσης, παρακολούθηση τάσεων ανάπτυξης στον τομέα των ΟΠΥ σύμφωνα με τις συστάσεις της ειδικής ομάδας εργασίας της ΕΕ σχετικά με τον προσδιορισμό των πρώτων υλών κρίσιμης σημασίας (CRMs).  Ενταξη στα τρέχοντα προγράμματα του ΙΓΜΕ ερευνητικών εργασιών σε θέσεις που απαιτούνται κρίσιμα ορυκτά.  Τέλος. συμμετοχή στο Ερευνητικό Πρόγραμμα EURARE (European Rare Earths Project) για τις Σπάνιες Γαίες (Σημ. ολοκληρώθηκε εντός του 2017)

Ε) Βιώσιμη εκμετάλλευση με κοινωνική άδεια. Επίτευξη της κοινωνικής συναίνεσης μέσω ενός μηχανισμού που θα προάγει το διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες και απόδοση στην κοινωνία, τμηματικά και σε ορατό χρόνο, των εξοφλημένων εκμεταλλεύσεων με τη δυνατότητα αξιοποίησής τους μέσα από ένα ευρύ φάσμα μεταγενέστερων χρήσεων.

ΣΤ) Προώθηση Επενδύσεων, μέσω της Ένταξης ΟΠΥ στον Αναπτυξιακό Νόμο και της συνεργασίας με το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) για την εκπόνηση τεχνικο-οικονομικής μελέτης αξιολόγησης της βιωσιμότητας των εκμεταλλεύσεων στη βάση τόσο της εγχώριας όσο και της διεθνούς ζήτησης και προοπτικής τους.

[Επιμέλεια: Π. Τζεφέρης]