-->

Παρασκευή, 9 Ιουνίου 2017

Η ΥΑ Αριθμ. 37776/2645/2017 ΦΕΚ 1882/Β/30-5-2017 για τα εργοταξιακά πρατήρια καυσίμωνΗ  απόφαση καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας ιδιωτικών πρατηρίων υγρών καυσίμων αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργων (ιδιόκτητων ή συμβεβλημένων με οποιαδήποτε μορφή με τον κύριο ή κάτοχο του ιδιωτικού  πρατηρίου), αλλά και των λοιπών λειτουργικών αναγκών (τροφοδοσία με υγρά καύσιμα ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, αντλιών, εξαεριστήρων, ειδικών μηχανημάτων κ.α.) των πάσης μορφής εργοταξίων, μεταλλείων, ορυχείων, λατομείων και άλλων εγκαταστάσεων προσωρινής λειτουργίας.

Επιπλέον, στη παρούσα απόφαση αναφέρεται η διαδικασία αδειοδότησης των εν θέματι ιδιωτικών πρατηρίων υγρών καυσίμων, ο αναγκαίος ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός τους, καθώς και οι λεπτομέρειες εγκατάστασης και λειτουργίας του, η διαδικασία εποπτείας, ελέγχου και οι επιβαλλόμενες κυρώσεις στη περίπτωση μη τήρησης των όρων και προϋποθέσεων αδειοδότησής τους, καθώς και κάθε άλλη σχετική αναγκαία λεπτομέρεια.

Το ιδιωτικό πρατήριο υγρών καυσίμων, δύναται να αδειοδοτηθεί με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 11, εφόσον το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει το δικαίωμα εκμετάλλευσης του εργοταξίου, μεταλλείου, ορυχείου, λατομείου, ή/και άλλης συναφούς εγκατάστασης προσωρινής λειτουργίας, το χρησιμοποιεί για την εξυπηρέτηση των οδικών οχημάτων και μηχανημάτων έργων, τα οποία είτε ανήκουν σε αυτό, είτε είναι συμβεβλημένα με οποιαδήποτε μορφή με αυτό, ο συνολικός αριθμός των οποίων είναι τουλάχιστον πέντε (5).

Είναι επιτρεπτή η λειτουργία «πρατηρίων καυσίμων» ιδιωτικής χρήσης προσωρινής λειτουργίας από τις μεταλλευτικές και λατομικές επιχειρήσεις εντός των Μεταλλευτικών Παραχωρήσεων και Λατομικών χώρων ή ευρύτερα λατομικών ζωνών (Δημοσίων, Δημοτικών ή Ιδιωτικών εκτάσεων) αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση των μηχανημάτων έργων ή άλλων οχημάτων και μηχανημάτων (π.χ. Η/Ζ, Αεροσυμπιεστές κ.τ.λ.) αποκλειστικής κυριότητας, νομής ή και κατοχής των λατομικών και μεταλλευτικών επιχειρήσεων ή των συμβεβλημένων με αυτές φυσικών και νομικών προσώπων που εκτελούν έργα εξόρυξης και μεταφοράς μεταλλευμάτων, βιομηχανικών ορυκτών, μαρμάρων και αδρανών υλικών αποκλειστικά στον χώρο του λατομείου ή του μεταλλείου.

Στόχος είναι να διασφαλιστεί: α) η απρόσκοπτη λειτουργία των ήδη αδειοδοτηθέντων εγκαταστάσεων, εντός λατομείων, ορυχείων και μεταλλευτικών χώρων, μέχρι τη λήξη της σχετικής τους άδειας και β) η αδειοδότηση όλων των σχετικών εγκαταστάσεων καυσίμων που χρησιμοποιούνται είτε αποκλειστικά για την απευθείας τροφοδοσία των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων με καύσιμα και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών, είτε αυτών που δεν είναι εντεταγμένες στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, αλλά χρησιμοποιούνται για την τροφοδοσία τους και τις εν γένει λειτουργικές ανάγκες του μεταλλείου ή λατομείου (χωρίς αντλία), είτε των φορητών πρατηρίων καυσίμων.

Για τη νόμιμη λειτουργία «πρατηρίου καυσίμων» της παρούσας απαιτείται άδεια λειτουργίας από την Αδειοδοτούσα Αρχή που είναι η οικεία περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών. Η ίδια Υπηρεσία είναι υπεύθυνη για την εποπτεία της ασφαλούς και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας λειτουργία του πρατηρίου, για την προσωρινή ή οριστική αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του, καθώς και για τη σφράγιση των εγκαταστάσεών του.

Επισημαίνεται ότι μέχρι σήμερα, η αδειοδότηση των σχετικών εγκαταστάσεων εντός μεταλλευτικών χώρων πραγματοποιούνταν από την καθ΄ύλην αρμόδια αρχή αδειοδότησης της κύριας δραστηριότητας, σύμφωνα με διατάξεις των άρθρων 158 και 159 του ν.δ 210/1973 (Α’277) «Περί Μεταλλευτικού Κώδικος» και των άρθρων 103 και 104 της ΥΑ Δ7/Α/οικ.12050/2223/2011 «Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (Κ.Μ.Λ.Ε.)» (Β΄ 1227).

Επίσης δεν ήταν ξεκάθαρο αν το δικαίωμα χρήσης του ιδιωτικού πρατηρίου περιοριζόταν στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατείχε το δικαίωμα εκμετάλλευσης του εργοταξίου, ορυχείου, λατομείου κλπ. και όχι στους συμβεβλημένους με αυτό πχ. εργολάβους, υπεργολάβους κλπ.

Με την παρούσα απόφαση ξεκαθαρίζονται όλα τα παραπάνω. Επίσης, για τη μεταφορά του «πρατηρίου καυσίμων» από την υφιστάμενη θέση στην επόμενη, εντός του ίδιου λατομικού ή μεταλλευτικού χώρου, δεν απαιτείται η εκ νέου χορήγηση άδειας λειτουργίας αλλά η υποβολή  Υπεύθυνης Δήλωσης.Περαιτέρω, προς άρση τυχόν παρερμηνειών και για λόγους ενιαίας αντιμετώπισης,  ορίζεται ως αρχή για αδειοδότηση και εποπτεία η αρχή που αδειοδοτεί και τα λοιπά μη εργοταξιακά πρατήρια ανά την επικράτεια, δηλ. η οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών.

[Πέτρος  Τζεφέρης] [Petros Tzeferis]