-->

Σάββατο, 20 Μαΐου 2017

Αποτελέσματα χρήσης 2016 για την Παυλίδης Μάρμαρα -Γρανίτες AE

 Η Παυλίδης Μάρμαρα – Γρανίτες ΑΕ ιδρύθηκε το 1980 και λειτουργεί βιομηχανική μονάδα επεξεργασίας  και πέντε ιδιόκτητα λατομεία στους νομούς Δράμας, Καβάλας  και  στη ν. Θάσο
Εκτίναξη των πωλήσεων και της κερδοφορίας της για δεύτερο συνεχόμενο έτος κατέγραψε το 2016 η μακεδονική εταιρεία εξόρυξης και επεξεργασίας μαρμάρου και γρανίτη Παυλίδης Μάρμαρα – Γρανίτες.

Η επιχείρηση εδρεύει στη Βιομηχανική Περιοχή της Δράμας και αντλεί ποσοστό άνω του 90% των εσόδων της από τη διεθνή αγορά και, κυρίως, από την αγορά της Κίνας. Εξάγει ακατέργαστα και επεξεργασμένα μάρμαρα κατά κύριο λόγο στην Απω Ανατολή και τη Νοτιοανατολική Ασία, αλλά και σε αραβικές χώρες, στις ΗΠΑ, σε χώρες της Λατινικής Αμερικής και σε ευρωπαϊκές χώρες.

Η εταιρεία διαθέτει τα μάρμαρα «Ariston», «Ariston V», «Ariston GL», «Volakas», «Sivec», «Thassos», το «Kavala», το «Perla» κ.α.
Κυρίως διαθέτει λευκά μάρμαρα με τις εμπορικές επωνυμίες «Ariston», «Ariston V», «Ariston GL», «Volakas», «Sivec» και «Thassos», ημίλευκο κρυσταλλικό μάρμαρο με το σήμα «Kavala» και κρεμ-μπεζ ασβεστολιθικό μάρμαρο με το σήμα «Perla». Διαθέτει υποκαταστήματα στις Αφίδνες Αττικής και το Καβαλάρι Θεσσαλονίκης. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Δράμας και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας.

Σύμφωνα με τον 36o ισολογισμό της, που δημοσιεύτηκε σε οικονομική εφημερίδα, τα έσοδά της το 2016 ανήλθαν σε 62,22 εκατ. ευρώ, από 50,51 εκατ. ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση 23,2% σε ποσοστό και 11,71 εκατ. ευρώ σε αξία.

Η επιχείρηση εμφάνισε μεικτά κέρδη 40,64 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 28,47 εκατ. ευρώ το 2015, αυξημένα κατά 42,8% (+12,17 εκατ. ευρώ), καθώς το μεικτό της περιθώριο εκτοξεύτηκε από το 56,4% στο 65,3%, ενισχυμένο κατά 8,9 εκατοστιαίες μονάδες.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016 συμπεριέλαβαν αποσβέσεις 2,19 εκατ. ευρώ (2,27 εκατ. ευρώ τη χρήση 2015) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,11 εκατ. ευρώ (0,20 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση).Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων 31,10 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους κερδών 22,08 εκατ. ευρώ το 2016, έναντι αντίστοιχων κερδών προ φόρων 19,09 εκατ. ευρώ και μετά φόρων 13,26 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, ενισχυμένων κατά 62,9% και 66,5%, αντιστοίχως.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 37,7% και 26,8%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 50% και τα καθαρά κέρδη το 35,5%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 30%, έναντι 24,4% τη χρήση 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 111,26 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 25,8%, λόγω σημαντικής αύξησης των κυκλοφοριακών στοιχείων του.

Στις 31.12.2016 η εταιρεία δεν βαρυνόταν με τραπεζικές υποχρεώσεις. Παρουσίαζε πολύ υψηλό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (85,06 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 63,80 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (21,26 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν ύψους 68,37 εκατ. ευρώ (50,26 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2016 ήταν ύψους 25,51 εκατ. ευρώ, έναντι 22,10 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Οι επενδύσεις της για νέα ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία το 2016 απορρόφησαν 0,55 εκατ. ευρώ, έναντι 7,79 εκατ. ευρώ το 2015.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ήταν ύψους 458,4 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 177,05 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 38,6% των πωλήσεων και το 24,7% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν κέρδη άνω των 143,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 31,3% των πωλήσεων και το 26,6% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της, ενώ το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 104 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 22,7% των πωλήσεων και το 19,3% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα δώδεκα αυτά χρόνια ήταν κέρδη ύψους 172,15 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κερδοφόρος και τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 62,2 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2016. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 22,1 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2016. Οι πωλήσεις της το έτος 2005 ήταν της τάξεως των 21,8 εκατ. ευρώ.

Η ταυτότητα. Η Παυλίδης Μάρμαρα – Γρανίτες ιδρύθηκε το 1980. Λειτουργεί βιομηχανική μονάδα και πέντε ιδιόκτητα λατομεία στους νομούς Δράμας και Καβάλας, συμπεριλαμβανομένης της νήσου Θάσος. Εχει εξειδικευθεί στην εξόρυξη και επεξεργασία λευκών και ημίλευκων μαρμάρων. Διαθέτει ακατέργαστα μάρμαρα και κατεργασμένα προϊόντα μαρμάρου και γρανίτη, όπως πλάκες και πλακίδια. Πραγματοποιεί εξαγωγές σε περίπου 40 χώρες. Περί το 85% των πωλήσεών της εξαγωγών της αντλείται από τρίτες, μη ευρωπαϊκές χώρες και, κυρίως, από την κινεζική αγορά και άλλες αγορές της Νοτιοανατολικής Ασίας. Οι βασικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις της καλύπτουν επιφάνεια 20.000 τ.μ., σε έκταση 100.000 τ.μ., σε μικρή απόσταση από την πόλη της Δράμας. Η ετήσια παραγωγή της ξεπερνάει τα 70.000 κ.μ. προϊόντων μαρμάρου.

Μέρος των εσόδων της οφείλεται σε δραστηριότητες που αναπτύσσει στον ενεργειακό τομέα, με ιδιόκτητα φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύος 5 MW και αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 18 MW.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανά εργαζόμενο τη χρήση 2016 ήταν της τάξεως των 99.085 ευρώ, τα κέρδη προ φόρων 92.275 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 65.515 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Η εταιρεία έχει πρόεδρο την Χριστίνα Ε. Παυλίδου και διευθύνοντα σύμβουλο τον Χριστόφορο Ε. Παυλίδη της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Γενικός διευθυντής της είναι ο Ν. Γ. Δημαρέλης. Το 2016 διένειμε στους μετόχους της μέρισμα ύψους 14,11 εκατ. ευρώ, έναντι μερίσματος 5,06 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα. Επίσης, ενέκρινε αμοιβές 1,21 εκατ. ευρώ για διοικητικά στελέχη της.

Πηγή: www.inr.gr, 19 Μαΐου 2017