-->

Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2017

Το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) και οι Εξορυκτικές Επιχειρήσεις

[του Πέτρου Τζεφέρη] [by Tzeferis Petros]

Με το άρθρο 42 του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13-02-2012), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 157 παρ. 1 του Ν.4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/27-05-2016), καθιερώθηκε Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ), για τη συστηματική συλλογή και επεξεργασία στοιχείων παραγωγής και διαχείρισης των αποβλήτων.

H Κ.Υ.Α. οικ. 43942/4026 (ΦΕΚ Β’ 2992/19-09-2016) ρυθμίζει την οργάνωση και λειτουργία του ΗΜΑ και ορίζει ως υπόχρεους για την ηλεκτρονική εγγραφή και καταχώριση:
  • Κάθε οργανισμό ή επιχείρηση, οι εγκαταστάσεις των οποίων παράγουν απόβλητα ή πραγματοποιούν εργασίες επεξεργασίας αποβλήτων, εφόσον εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Α του Ν. 4014/2011 (Α' 209). 
  • Κάθε οργανισμό ή επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένων των ΟΤΑ, που συλλέγει ή μεταφέρει απόβλητα και έχει την υποχρέωση να διαθέτει προς τούτο άδεια συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων, σύμφωνα με το άρθρο 36, παράγραφος 4 του Ν. 4042/2012 (Α' 24). 
  • Κάθε Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού για τα δημοτικά απόβλητα που παράγει και διαχειρίζεται.
Με τροποποίηση της ΚΥΑ 43942/4026/2016 - Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), παρατείνεται μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2017 και ολοκληρώνεται υποχρεωτικά η ηλεκτρονική εγγραφή και καταχώριση στο ΗΜΑ. Το ΗΜΑ είχε τεθεί σε υποχρεωτική λειτουργία την 1η Ιανουαρίου 2017.

Επίσης παρατείνεται η ηλεκτρονική υποβολή των ετήσιων Εκθέσεων Αποβλήτων για τα έτη 2015 και 2016, μέχρι την 31η Μαΐου 2017.

Στο θεματικό διαδικτυακό τόπο (http://wrm.ypeka.gr) έχουν δημοσιευτεί και οι οδηγίες χρήσης.

Δείτε επίσης την προηγούμενη ανάρτησή μας. Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ), ΚΥΑ 43942/4026.

Σημειώνεται επίσης ότι:
  • Η διαχείριση του ΗΜΑ ασκείται από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΕΝ.
  • Η εποπτεία λειτουργίας και εφαρμογής είναι αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Προστασίας Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων του ΥΠΕΝ.
  • Το ΗΜΑ δημιουργείται, για λογαριασμό του ΥΠΕΝ σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης (ΣΕΠΑΝ).

Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 43942/4026/ 14.9.2016 Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.4042/2012 (Α' 24), όπως ισχύει 

Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 1/1/ 2017 Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης 43942/4026/2016

Stenopos Kavalas Semi White Marble

 Σχετικά με την υποχρέωση των εξορυκτικών επιχειρήσεων, υπενθυμίζεται στους φορείς εκμετάλλευσης ότι  όταν κατά την διενέργεια της δραστηριότητας παράγονται εξορυκτικά απόβλητα, θα πρέπει να καταρτισθεί «Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων», σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 39624/2209/Ε103, (ΦΕΚ 2076Β/ 25.09.2009), που αποτελεί εναρμόνιση της Οδηγίας 2006/21/ΕΚ «σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας και την τροποποίηση της Οδηγίας 2004/35/ΕΚ», το οποίο θα πρέπει να αποτελεί Παράρτημα της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ).

Νομοθεσία για τα Εξορυκτικά Απόβλητα και Εκθέσεις Εφαρμογής της οδηγίας 2006/21/ΕΚ

Το ερώτημα που τίθεται είναι εάν τα απόβλητα της εξορυκτικής βιομηχανίας, των οποίων η διαχείριση γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ανωτέρω ΚΥΑ 39624/2209/Ε103/2009, καταχωρούνται στο ΗΜΑ ή το συγκεκριμένο μητρώο δεν αφορά τα εξορυκτικά παρά μόνο τα λοιπά απόβλητα

Στην περίπτωση που θεωρηθεί ότι εντάσσονται τα εξορυκτικά απόβλητα (ΕΑ) γενικά στο ΗΜΑ, θα πρέπει επίσης να διευκρινισθεί αν  για όλες τις κατηγορίες  εξορυκτικών αποβλήτων, όπως αυτές  ορίζονται στην σχετική νομοθεσία (πχ. επικίνδυνα, αδρανή κλπ απόβλητα, άρθρο 3 της ΚΥΑ 39624/2209/Ε103), και ανεξάρτητα από την ποσότητα και τον χαρακτηρισμό τους  ή την τυχόν επεξεργασία τους, θα πρέπει οι εκμεταλλεύτριες εταιρείες να εντάσσονται στο μητρώο ή αν όχι σε ποιές ακριβώς περιπτώσεις οι συγκεκριμένοι φορείς υποχρεούνται να εντάσσονται στο μητρώο;  (πχ. όταν τυχόν περιέχουν απόβλητα που ταξινομούνται ως επικίνδυνα στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. αποφ. 13588/725/2006, όταν υφίστανται εγκαταταστάσεις αποβλήτων κατηγορίας Α κλπ) .

Στην περίπτωση που θεωρηθεί ότι δεν εντάσσονται τα εξορυκτικά απόβλητα (ΕΑ) στο ΗΜΑ, οι εξορυκτικές επιχειρήσεις θα πρέπει να ενταχθούν στο μητρώο για τα λοιπά μη εξορυκτικά απόβλητα που παράγουν, επικίνδυνα και μη (π.χ. απόβλητα λιπαντικά έλαια, μεταχειρισμένα ελαστικά κλπ) και ανεξάρτητα αν τα διαχειρίζονται οι ίδιοι ή τα οποία παραδίδουν για περαιτέρω διαχείριση σε αρμοδίως  αδειοτημένους φορείς; 

Τέλος, τίθεται ζήτημα όταν  ορισμένοι φορείς εκμετάλλευσης, αποδεικνύουν μέσω της ΑΕΠΟ και του ΣΔΑ  ότι δεν παράγουν καθόλου  απόβλητα, οπότε και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να δοθούν διευκρινήσεις για την εγγραφή στο μητρώο ή οχι.

Τροποποίηση της Kοινής Yπουργικής Aπόφασης 43942/4026/2016 -Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ)