-->

Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2016

Η Εξορυκτική Βιομηχανία στο Ηνωμένο Βασίλειο (UK)

[του Πέτρου Τζεφέρη] [by Tzeferis Petros]

Παρά το γεγονός ότι το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο αποτελούν τις πλέον πολύτιμες ορυκτές πρώτες ύλες για το UK, εντούτοις η ο εξορυκτικός τομέας του Ηνωμένου Βασιλείου περιλαμβάνει επίσης 197 εκατ. τόνους αδρανών υλικών και βιομηχανικών ορυκτών, και 13 εκατ. τόνους άνθρακα, τα οποία συνολικά αντιστοιχούν σε συνολικό όγκο εξορυκτικής παραγωγής 210 εκατ. τόνους και μια τιμή εσόδων £ 3,2 δις [για το 2013].

Αν εξαιρέσουμε το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, στον λοιπό εξορυκτικό τομέα απασχολούνται περίπου 34.000 άτομα και ο τομέας είναι 2,5 φορές πιο παραγωγικός από τον μέσο όρο του Ηνωμένου Βασιλείου.Συμβάλλει επίσης ως βασικός προμηθευτικός πυλώνας για άλλους άκρως παραγωγικούς τομείς στη συνέχεια της αλυσίδας εφοδιασμού, όπως είναι η κατασκευαστική δραστηριότητα και ο τομέας της μεταποίησης.

Η εξορυκτική βιομηχανία ως σύνολο, συμπεριλαμβάνοντας την εξόρυξη των μη ενεργειακών ορυκτών, τον άνθρακα, και την επεξεργασία των ορυκτών/μεταλλουργία, αναδεικνύεται ως μία από τις πιο παραγωγικές βιομηχανίες στην οικονομία - κάθε εργαζόμενος στον τομέα παρήγαγε πάνω από £ 62.000 ακαθάριστη προστιθέμενη αξία εντός του 2013. O συνολικός κύκλος εργασιών της εξορυκτικής βιομηχανίας (όπως ορίζεται παραπάνω) υπερβαίνει τα 15 δις £ και αντιστοιχεί σε 16% του συνόλου της οικονομίας  του Ηνωμένου Βασιλείου. 

Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι επίσης ένας σημαντικός εισαγωγέας σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μετάλλων καθώς και άνθρακα. Παρ 'όλα αυτά, ενώ η συνολική αξία των εισαγωγών σε πρωτογενή και ημικατεργασμένα προϊόντα αυξήθηκαν σημαντικά τα τελευταία χρόνια, το μερίδιο των ορυκτών προϊόντων στις συνολικές εισαγωγές (εκτός καυσίμων και φυσικού αερίου) μειώθηκαν από την αιχμή του 33% το 2007 σε 13% το 2013.

Στον τομέα των αδρανών υλικών, το Ηνωμένο Βασίλειο παράγει περίπου 230 εκατομμύρια τόνους ετησίως, συμπεριλαμβανομένων 172 εκατ. τον. πρωτογενών ορυκτών πρώτων υλών (από λατομεία) και 60 εκατ. τον. ανακυκλωμένων και δευτερογενών υλικών (όπου πραγματικά πρωτοπορεί!). Η συνολική αξία για τα αδρανή εντός του  2013 ήταν £ 2 δισ. Οι εισαγωγές παραμένουν ελάχιστες.

Τέλος, ο εξορυκτικός τομέας συμβάλλει σημαντικά στα φορολογικά έσοδα της χώρας. Για παράδειγμα, η εξορυκτική βιομηχανία (εκτός πετρελαίου και φυσικού αερίου) κατέβαλε άμεσα £ 500 εκατ. για πληρωμές ΦΠΑ το 2013 μόνο μέσω της αγοράς των αγαθών, υλικών και υπηρεσιών που θεωρούνται  αναγκαία για τις δραστηριότητές της. Εδώ προστίθενται εκτός από την κατεξοχήν φορολογία που αφορά την απασχόληση και την λειτουργία των εταιρειών και άλλοι φόροι που εισπράττονται για περιβαλλοντικούς σκοπούς, ως μέσο για την αντιστάθμιση της περιβαλλοντικών επιπτώσεων της δραστηριότητας. Για παράδειγμα η εισφορά για τα αδρανή υλικά (aggregates levy) είναι ένας τέτοιος φόρος που συστάθηκε το 2002 και  προσμετράται σε £ 2 ανά τόνο εμπορεύσιμου υλικού, συμβάλλοντας πάνω από £ 300 εκατ. ετησίως στο φορολογικά έσοδα. Αλλά και τα λοιπά μεταλλευτικά προϊόντα υφίστανται  μια διαρκώς αυξανόμενη σειρά εισφορών καθώς και φόρων ενεργειακών και φόρων άνθρακα. Τα έσοδα αυτά συμβάλλουν στη γενική προσπάθεια της κυβέρνησης στην μείωση του ετήσιου ελλείμματος και του δημόσιου χρέους, αλλά η αξία τους εξαρτάται κυρίως από το επίπεδο της εγχώριας παραγωγής.