-->

Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2016

Η υπ’ αριθ. 125/2016 Γνωµοδότηση του Ν.Σ.Κ. για τις εγκρίσεις επέμβασης


Εγινε αποδεκτή από τον αρμόδιο αν. υπουργό ΠΕΝ η  υπ’ αριθ. 125/2016 Γνωµοδότηση του ΝΣΚ,  η οποία αφορά στη διαδικασία ενσωµάτωσης της εγκρίσεως επεµβάσεως στις ΑΕΠΟ ή ΠΠ∆.

Με την γνωµοδότηση γίνεται δεκτό ότι οι παλαιές αυτοτελείς και εκτελεστές πράξεις εγκρίσεως επεµβάσεως σε δασική έκταση παύουν να ισχύουν µόνο κατά το µέρος που το περιεχόµενό τους ρυθµίζεται διαφορετικά από τη νέα ΑΕΠΟ (τροποποιητική ή ανανεωτική), στην οποία ενσωµατώνεται η νέα γνωµοδότηση της δασικής αρχής, είτε παύουν τελείως να ισχύουν, εφόσον η νέα γνωµοδότηση έχει εξ ολοκλήρου διάφορο περιεχόµενο. 
nsk_125_2016 by tzeferisp on Scribd
Εποµένως, οι αρχικές πράξεις, στο βαθµό που δεν καταργούνται από την ΑΕΠΟ  (µε ενσωµατωµένη τη γνωµοδότηση) εξακολουθούν να ισχύουν ως αυτοτελείς διοικητικές πράξεις παράλληλα µε τις νέες ΑΕΠΟ , χωρίς να δύναται πλέον να τροποποιηθούν αυτοτελώς.

Η ΑΕΠΟ εµπεριέχει ενσωµατωµένη τη γνωµοδότηση της δασικής υπηρεσίας, ακολουθούµενης σ’ ότι αφορά στην έγκριση επέµβασης, το περιεχόµενο αυτής.

Σε περίπτωση τροποποιήσεως ή ανανεώσεως ΑΕΠΟ ή υπαγωγής σε ΠΠΔ, που οι αρχικές πράξεις εκδόθηκαν µε το προγενέστερο του νόµου 4014/2011 καθεστώς χωρίς απόφαση εγκρίσεως επεµβάσεως, η υποβαλλόµενη κατά το στάδιο αυτό αιτιολογηµένη γνωµοδότηση της αρµόδιας δασικής αρχής ενσωµατώνεται στη νεότερη πράξη, επέχουσα και θέση εγκρίσεως επεµβάσεως και αποτελούσα ενιαία µε αυτήν διοικητική πράξη, σύµφωνα µε το ισχύον καθεστώς. 

Οι  αποφάσεις εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων (A.Ε.Π.Ο.) και υπαγωγής σε ΠΠ∆ που εκδόθηκαν µε το καθεστώς του νόµου 4014/2011 χωρίς γνωµοδότηση της αρµόδιας δασικής αρχής, επιβάλλεται να ανακαλούνται για λόγους νοµιµότητας και δηµοσίου συµφέροντος, ούτως ώστε να γνωµοδοτήσει αρµοδίως η δασική υπηρεσία και ν’ ακολουθηθεί η διαδικασία της ενσωµάτωσης.

[επιμέλεια Π. Τζεφέρης]