-->

Πέμπτη, 4 Αυγούστου 2016

Αδειοδότηση λατομείων με λιγότερες και μη επαναμβανόμενες γνωμοδοτήσεις υπηρεσιών

[Πέτρος Τζεφέρης] [by Tzeferis Petros]

Είναι γνωστό ότι η εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας που αφορά την ορθή χωροθέτηση λατομείων και την ύπαρξη απαγορευτικών της λατομείας λόγων, οι οποίοι προβλέπονται στο άρθρο  10 παρ. 1 και 2 του ν. 1428/1984 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 του Ν.2115/ 1993, έχει προκαλέσει προβλήματα καθυστερήσεων ή ακόμη και ματαιώσεων  επενδυτικών προσπαθειών αλλά και ζητήματα επικαλύψεων και δυσλειτουργίας της διοίκησης. 

Οι γνωμοδοτούσες υπηρεσίες είναι πολλές χωρίς μάλιστα να απαιτείται η σύμφωνη γνώμη τους και επιπλέον οι γνωμοδοτήσεις επαναλαμβάνονται τόσο στο αρχικό στάδιο της έρευνας, όσο και στο μετέπειτα στάδιο της έγκρισης των Περιβαλλοντικών Ορων και το τελικό στάδιο της μίσθωσης και εκμετάλλευσης του λατομικού χώρου. Ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι γνωμοδοτούσες (ή εγκρίνουσες) υπηρεσίες ή φορείς, σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς: 

α) Οι περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (Εφορείες Αρχαιοτήτων) οι οποίες μεριμνούν και για τη χορήγηση ή μη της έγκρισης του τελευταίου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου.
β) Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (Π.Υ.Τ) του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) του Υπουργείου Τουρισμού.
γ) Ο Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.)
δ) Ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ Α.Ε.)
ε) Η αρμόδια Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της οικείας Περιφέρειας
στ) Η αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος-Χωροταξίας της οικείας Περιφέρειας
ζ) Η αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφέρειας (και για ιδιοκτησιακής φύσεως θέματα)
η) Η οικεία Διεύθυνση Δασών (και για ιδιοκτησιακής φύσεως θέματα)
θ) Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του οικείου Δήμου
ι) Η αρμόδια υπηρεσία Επιθεώρησης Μεταλλείων για λόγους ασφάλειας και ορθολογικής εκμετάλλευσης.
κ) η αρμόδια στρατιωτική αρχή,
λ) το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (για ιδιοκτησιακής φύσεως θέματα),
μ) το Ι.Γ.Μ.Ε.M 
ν) ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου ΑΕ (Δ.Ε.Σ.Φ.Α. ΑΕ),
ξ)  η αρχή ή ο φορέας διαχείρισης αγωγών μεταφοράς ή διανομής ή αποθήκευσης (υπέργειων ή υπόγειων εγκαταστάσεων) υδρογονανθράκων και παραγώγων αυτών κλπ.

Για την άρση των προβλημάτων που δημιουργούνται, την ταχύτερη εξυπηρέτηση, τον περιορισμό των διοικητικών βαρών και την βελτίωση της αποδοτικότητας της διοίκησης, προτείνεται ο εξορθολογισμός της γνωμοδοτικής διαδικασίας με παράλληλη μείωση των υπηρεσιών που γνωμοδοτούν, με την παρακάτω διάταξη:

  Για την ύπαρξη ή όχι των ανωτέρω απαγορευτικών της λατομίας λόγων, σε όλες τις περιπτώσεις υποβολής αιτήματος για έκδοση ή επέκταση άδειας εκμετάλλευσης, γνωμοδοτούν οι υπηρεσίες ή φορείς του επόμενου εδαφίου. Για το σκοπό αυτό η αδειοδοτούσα αρχή διαβιβάζει το υπόψη αίτημα, συνοδευόμενο από ένα αντίγραφο τοπογραφικού σχεδιαγράμματος του προς αδειοδότηση χώρου, με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές, στο οποίο αποτυπώνονται και όλα τα στοιχεία του άρθρου 85 του Κανονισμού Μεταλλευτικών Λατομικών Εργασιών (ΚΜΛΕ) σε ακτίνα 1000 μέτρων από τα όρια του.
Οι υπηρεσίες ή φορείς που γνωμοδοτούν ή εγκρίνουν είναι:
α) Η αρμόδια Επιθεώρηση Μεταλλείων για λόγους ασφάλειας και ορθολογικής εκμετάλλευσης.
β) Οι περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (Εφορείες Αρχαιοτήτων).

Επίσης κατά την κρίση της αδειοδοτούσας υπηρεσίας μπορεί να ζητηθεί κατά περίπτωση η γνωμοδότηση άλλων υπηρεσιών ή φορέων εφόσον επηρεάζονται από τη λειτουργία του λατομείου ή απαιτείται από άλλες διατάξεις όπως:

  • η αρμόδια υπηρεσία για το ιδιοκτησιακό καθεστώς του λατομικού χώρου,
  • το Ι.Γ.Μ.Ε. (στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που του έχουν ανατεθεί).
  • η αρμόδια στρατιωτική αρχή κλπ.
Οι πιο πάνω υπηρεσίες ή φορείς γνωμοδοτούν, αιτιολογημένα και αποκλειστικά για θέματα της αρμοδιότητάς τους, εντός σαράντα πέντε (45) ημερών αφότου περιέλθουν σ' αυτές τα  απαιτούμενα δικαιολογητικά. Εάν παρέλθει άπρακτη η ως άνω προθεσμία τεκμαίρεται η θετική γνωμοδότηση των κατά περίπτωση αρμόδιων υπηρεσιών ή οργανισμών.

Δεν απαιτείται η εκ νέου γνωμοδότηση των ως άνω υπηρεσιών ή οργανισμών, εφόσον αυτές έχουν γνωμοδοτήσει κατά το στάδιο χορήγησης της άδειας ερευνητικών εργασιών ή της μίσθωσης του λατομικού χώρου ή της περιβαλλοντικής αδειοδότησης και δεν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών ετών από την έκδοση των εν λόγω γνωμοδοτήσεων. Για τα λατομεία που χωροθετούνται εντός λατομικών περιοχών δεν απαιτείται η γνωμοδότηση των ως άνω υπηρεσιών.