-->

Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2016

Τα "υπόλοιπα" τμήματα εντός Λατομικών Χώρων

Με το υφιστάμενο καθεστώς αδειοδότησης των λατομείων αδρανών υλικών (Ν. 1428/1984 και Ν.2115/1993) στην περίπτωση λατομείων που εντάχθηκαν σε λατομικές περιοχές και αδειοδοτήθηκαν μόνο για τμήμα του ενιαίου χωροθετηθέντος λατομικού χώρου, οι υπολειπόμενες εκτάσεις των λατομικών χώρων παραμένουν ανεκμετάλλευτες, καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα μίσθωσης σε άλλον εκμεταλλευτή (άρθρο 1 παρ. 2 του Ν.1428/84).

Το γεγονός αυτό περιορίζει σοβαρά την αποτελεσματική και ορθολογική ανάπτυξη της εκμετάλλευσης των καθορισμένων λατομικών περιοχών, με συνακόλουθο αντίκτυπο και στα δημόσια έσοδα ως παρεπόμενο  της αδυναμίας μίσθωσής τους και βεβαίωσης πάγιων και αναλογικών μισθωμάτων υπέρ του δημοσίου.

Το άρθρο 7 παρ. 2 (β) του Ν.2837/2000 επιλύει το ανωτέρω ζήτημα μερικώς αποκλείοντας τη δυνατότητα μίσθωσης των υπολειπόμενων εκτάσεων σε λατομεία με άδεια εκμεταλλεύσεως ή σύναψη μίσθωσης μεταγενέστερη της έναρξης ισχύος του Ν.2115/93.

  Υπάρχει δηλαδή κενό για τις περιπτώσεις που αδειοδοτήθηκαν μετέπειτα και γενικότερα απαιτείται διάταξη που να επιλύει το ανωτέρω ζήτημα σε κάθε περίπτωση και ώστε να δίνεται η δυνατότητα μίσθωσης, και στα υπόλοιπα τμήματα, είτε δημόσια είτε δημοτικά, με παράλληλη διασφάλιση των συμφερόντων του δημοσίου.

Προτείνεται λοιπόν η πιο κάτω διάταξη για θέματα εκμισθώσεως των τμημάτων ενιαίων χωροθετηθέντων λατομικών χώρων εντός λατομικών περιοχών στους οποίους ευρίσκονται ήδη εγκατεστημένα και λειτουργούν λατομεία αδρανών υλικών, με γνώμονα την ανάπτυξη ορθολογικών εκμεταλλεύσεων, την πληρέστερη αξιοποίηση των περικλεισμένων αποθεμάτων και την πραγματοποίηση της ενδεδειγμένης αποκαταστάσεως του περιβάλλοντος.

Εννοείται ότι η διάταξη αυτή θα πρέπει να συνδυαστεί με την θέσπιση της υποχρέωσης από τούδε και στο εξής ώστε η εκμίσθωση και αδειοδότηση λατομείων εντός λατομικών περιοχών θα πραγματοποιείται για το σύνολο ενός εκάστου των ενιαίων χώρων που έχουν χωροθετηθεί εντός αυτών με την διαδικασία καθορισμού των λατομικών περιοχών.

Συνακόλουθα κα οι επιτροπές καθορισμού των λατομικών περιοχών, θα πρέπει να μεριμνούν ώστε η χωροθέτηση να γίνεται λαμβάνοντας υπόψιν το ανωτέρω, άρα εξετάζοντας σχολαστικά τόσο την δυνατόητα της περαιτέρω μίσθωσης του συνόλου του χώρου, όοο και το ιδιοκτησιακό καθεστώς του καθενός χώρου που χωροθετούν.


Πρόταση Νομοθετικής Ρύθμισης

Σε περίπτωση λατομείων που εντάχθηκαν σε λατομικές περιοχές πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος και αδειοδοτήθηκαν μόνο για τμήμα του ενιαίου χωροθετηθέντος λατομικού χώρου, η εκμίσθωση του υπολοίπου τμήματος του ίδιου χωροθετηθέντος χώρου στους εκμεταλλευτές των λατομείων αυτών γίνεται ως εξής:

α. Με απ' ευθείας σύμβαση προκειμένου για δημόσιες εκτάσεις, οι ειδικότεροι όροι και η διαδικασία εκμίσθωσης και διαχείρισης των οποίων ρυθμίζεται με την υπ’ αρ. Υπ. Απόφαση Δ10/Φ/68/οικ.30842/7-12-93 (ΦΕΚ 917/Β) όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. Υπ. Απόφαση Δ10/Β/Φ68/οικ.17611/2000 (ΦΕΚ 1545/Β).

β. Προκειμένου για δημοτικές εκτάσεις σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εσωτερικών και τ.ΥΒΕΤ υπ’ αρ. 19690/19.04.1995 (ΦΕΚ 402/Β) όπως συμπληρώθηκε με την υπ’ αρ. Κοινή Υπ. Απόφαση 19661/06.06.2001 (ΦΕΚ 775/Β)

γ. Η διάρκεια της μίσθωσης και της άδειας εκμετάλλευσης των λατομείων των ως άνω περιπτώσεων α και β δεν μπορεί να υπερβαίνει αυτήν του υφισταμένου ήδη αδειοδοτηθέντος λατομείου και για τις τυχόν παρατάσεις εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας.

[του Πέτρου Τζεφέρη] [by Tzeferis Petros]