-->

Κυριακή, 26 Ιουνίου 2016

Νέες Περιοχές Natura 2000

Tο υφιστάμενο Δίκτυο Natura 2000 αποτελείται από 419
 περιοχές που καλύπτουν 27,2% της έκτασης της χέρσου
 και  6,12% των χωρικών υδάτων.
Με βάση μελέτη που χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ αλλά και λοιπές τεκμηριωμένες μελέτες και χρησιμοποιώντας κατάλληλα κριτήρια, το ΥΠΕΝ έχει καταλήξει σε πρόταση 100 νέων περιοχών Natura 2000, ώστε να θεωρείται επαρκές σε ότι αφορά στην προστασία των τύπων οικοτόπων και των ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος.

Χάρτης Πρότασης Νέων Περιοχών Natura 2000
Η πρόταση  έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ (www.ypeka.gr) στην οποία και θα παραμείνει σε διαβούλευση από 22.6.2016 μέχρι 22.7.2016. Στην αναφερόμενη ιστοσελίδα μπορείτε να δείτε συγκεντρωτικό πίνακα των προτεινόμενων περιοχών με τα χαρακτηριστικά τους, χάρτη του συνόλου των περιοχών καθώς και της κάθε περιοχής ξεχωριστά σε μορφή εικόνας, χάρτες των προτάσεων σε GIS και το σχετικό τεύχος με την αξιολόγηση του συντονιστή του έργου της εποπτείας.

Οι προτάσεις αναλυτικά αφορούν στα ακόλουθα:

Τόποι Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ):
Οι περιοχές που προτείνονται για ένταξη ως ΤΚΣ είναι 68. Ορισμένες προτείνονται ως επεκτάσεις υφιστάμενων ΤΚΣ, ορισμένες ως νέοι ΤΚΣ και μία περιοχή ως νέα ΤΚΣ-ΕΖΔ. Αναλυτική αξιολόγηση των χαρακτηριστικών των προστατευτέων αντικειμένων, η οποία οδήγησε στην αποδοχή των προτάσεων νέων ΤΚΣ αναφέρεται στο σχετικό παραδοτέο του συντονιστή της Εποπτείας. Σε αρκετές περιοχές, με την προστασία ενός είδους – στόχου, προστατεύονται παράλληλα και άλλα ειδη κοινοτικού ενδιαφέροντος.

Οι προτάσεις αφορούν κατά κύριο λόγο στο θαλάσσιο τμήμα του Δικτύου (πρόταση ένταξης 29 ΤΚΣ που καλύπτουν 1.086.979 ha, εκ των οποίων 25.743 ha είναι ήδη υφιστάμενες ΖΕΠ). Κατά δευτερεύοντα λόγο αφορούν και στο χερσαίο χώρο (πρόταση ένταξης 39 ΤΚΣ που καλύπτουν 47.433 ha, εκ των οποίων 25.083 ha είναι υφιστάμενες ΖΕΠ).

Οι περισσότερες προτάσεις ένταξης χερσαίων τμημάτων δεν προκύπτουν ευθέως από προσδιορισμένες εκκρεμότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά από την αξιολόγηση του Δικτύου από το έργο της εποπτείας. Εκτιμάται ότι με τις συγκεκριμένες προτάσεις καλύπτεται επαρκώς το χερσαίο Δίκτυο Natura 2000 της χώρας. Σε ότι αφορά στο θαλάσσιο θα πραγματοποιηθεί νέα αξιολόγηση σε επίπεδο βιογεωγραφικής ζώνης.

Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ):
Οι προτάσεις νέων περιοχών των ειδών ορνιθοπανίδας επικεντρώθηκαν σε είδη που ενδημούν σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές και πιο συγκεκριμένα στα θαλασσοπούλια: Phalacrocorax aristotelis, Puffinus yelkouan, Larus audouinnii, Calonectris diomedea και Hydrobates pelagicus. Βασικό άξονα της πρότασης για νέες ΖΕΠ αποτελούν οι Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά της Ελλάδας (ΙΒΑ) που διαθέτουν τα ζητούμενα χαρακτηριστικά. Η επιλογή αυτή συνάδει και με τη νομολογία του ΣτΕ που πρόσφατα σε απόφασή του αναγνώρισε καθεστώς θεσμικής προστασίας για τις περιοχές ΙΒΑ αντίστοιχο με αυτό των ΖΕΠ.

Δεν προτείνονται χερσαίες περιοχές ως ΖΕΠ καθώς σύμφωνα με απόφαση του Κολλεγίου των Επιτρόπων το Νοέμβριο 2011 το δίκτυο των χερσαίων ΖΕΠ της χώρας θεωρείται επαρκές.

Χρησιμοποιήθηκε σε γενικές γραμμές ως περαιτέρω κριτήριο, το αναφερόμενο στην Απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της 25/10/2007 για την κάλυψη των χερσαίων ΙΒΑ από τις ελληνικές ΖΕΠ, δηλαδή ότι κάθε ΙΒΑ θα πρέπει να καλύπτεται από ΖΕΠ σε ποσοστό μεγαλύτερο από 50%.

Οι περιοχές που προτείνονται για ένταξη ως ΖΕΠ είναι 33. Ορισμένες προτείνονται ως επεκτάσεις υφιστάμενων ΖΕΠ, ορισμένες ως νέες ΖΕΠ και μία περιοχή ως νέα ΤΚΣ-ΖΕΠ. Με την ένταξη των περιοχών αυτών στο Δίκτυο Natura 2000, μία υφιστάμενη ΤΚΣ (Αλόννησος – Β. Σποράδες) θα μετατραπεί σε ΤΚΣ-ΖΕΠ. Η συνολική έκταση των προτεινόμενων ΖΕΠ ανέρχεται σε 920.029 ha εκ των οποίων 298.995 ha είναι ήδη χαρακτηρισμένες ως ΕΖΔ.

Συνολικά, ο αριθμός και η έκταση των περιοχών που προτείνονται ως νέες περιοχές Natura 2000 έχει ως εξής:
Μετά την αφαίρεση των αλληλεπικαλύψεων εκτάσεων από το ήδη υφιστάμενο Δίκτυο καθώς και των αλληλεπικαλύψεων των προτεινόμενων νέων εκτάσεων, οι προτάσεις νέων περιοχών καλύπτουν έκταση που ανέρχεται σε 1.590.738 ha.

Το σύνολο έκτασης που προτείνεται να προστεθεί στο υφιστάμενο Δίκτυο Natura 2000 καλύπτει περίπου 0,36% της χέρσου και 17,0% των εθνικών χωρικών υδάτων.

Σημειώνεται ότι το υφιστάμενο Δίκτυο Natura 2000 αποτελείται από 419 περιοχές που καλύπτουν 27,2% της έκτασης της χέρσου και 6,12% των χωρικών υδάτων.

Σχετικά αρχεία πρότασης
Σχετικοί χάρτες
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=232&language=el-GR

Τα σχόλια της διαβούλευσης αποστέλλονται στο e-mail: new.natura@prv.ypeka.gr

[επιμέλεια: Π. Τζεφέρης]