-->

Κυριακή, 5 Ιουνίου 2016

Υπόγεια εκμετάλλευση ελληνικού μαρμάρου στο Βώλακα

Υπόγεια εξόρυξη μαρμάρου στο Βώλακα  –FHL KIRIAKIDIS
Η υπόγεια εκμετάλλευση μαρμάρου, με την μέθοδο θαλάμων και στύλων, εφαρμόζεται στο λατομικό κέντρο του Βώλακα Δράμας, εδώ και 3 χρόνια από την εταιρεία FHL –H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ και συνδυάζεται με την υφιστάμενη επιφανειακή εκμετάλλευση. Η συνολική παραγωγή είναι σήμερα 45.000 m3 ή 130.000 ton περίπου ετησίως από την οποία το 60-70% προέρχεται από την Υπόγεια Εκμετάλλευση.


Το δάπεδο της 1ης υπόγειας βαθμίδας βρίσκεται στο επίπεδο της επιφανειακής βαθμίδος 17, μετά την οποία- σύμφωνα με το σχεδιασμό- θα ακολουθήσουν  δύο επόμενες υπόγειες βαθμίδες, αφού συνταχθούν οι σχετικές μελέτες  για την ευστάθεια όλου του συστήματος. Σε επόμενη  φάση θα εφαρμοστεί η προοδευτική λιθογόμωση της υπόγειας εκσκαφής από έξω προς τα μέσα με ταυτόχρονη απόληψη του εναπομείναντος ωφέλιμου αποθέματος (εξόφληση κοιτάσματος). Επειδή το κοίτασμα έχει διαπιστωθεί ότι εκτείνεται σε μεγαλύτερα βάθη, υπάρχει σχεδιασμός για την ασφαλή επέκταση της υπόγειας εκμετάλλευσης στο σύνολο του κοιτάσματος.

Η υπόγεια εκμετάλλευση μαρμάρου παρουσιάζει ιδιαιτερότητες:  
 • Απαιτεί πλήρη γνώση εκ των προτέρων, του μαρμαροφόρου αποθέματος, όσον αφορά τα ποιοτικά, ποσοτικά, γεωμετρικά και κοιτασματολογικά χαρακτηριστικά του. Συνεπώς απαιτείται εφαρμογή ολοκληρωμένου σχεδίου έρευνας από την αρχή μέχρι και το τέλος της εκμετάλλευσης με εφαρμογή πυκνού κανάβου δειγματοληπτικών γεωτρήσεων και ειδική μελέτη και ποιοτική αξιολόγηση των πυρήνων της δειγματοληψίας.
 • Απαιτεί πλήρη ενδελεχή τεκτονική διερεύνηση του λατομικού και του ευρύτερου χώρου, προκειμένου να γίνει ο σωστός σχεδιασμός του υπογείου έργου. Αυτή αποτυπώνεται στην  Ειδική Τεχνική Μελέτη, προκειμένου να εγκριθεί από την αρμόδια Δνση του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, η υπόγεια εκμετάλλευση, όπως προβλέπεται από την υφιστάμενη νομοθεσία. Στην ίδια μελέτη περιγράφονται  με λεπτομέρεια και όλα τα θέματα προστασίας της ασφάλειας της εκμετάλλευσης    Aσφάλεια στα υπόγεια λατομεία μαρμάρου
 • Προϋποθέτει την εξαρχής επένδυση σοβαρών κεφαλαίων, για την έρευνα, μελέτη και  εκμετάλλευση του μαρμαροφόρου κοιτάσματος. Για παράδειγμα, προϋποθέτει την χρήση  Αλυσοπρίονων Υπόγειας Κοπής δηλ. ηλεκτροκίνητων μηχανημάτων, σύγχρονης τεχνολογίας και υψηλού κόστους.
 • Τέλος, προϋποθέτει την ύπαρξη εξειδικευμένου τεχνικού & επιστημονικού προσωπικού για τη Έρευνα, τον Σχεδιασμό και την Επίβλεψη της εκτέλεσης των Υπόγειων Έργων καθώς και τον χειρισμό των μηχανημάτων υπόγειας κοπής, των λοιπών εγκαταστάσεων του υπογείου έργου, και των ειδικών οργάνων παρακολούθησης του έργου (πχ. οργανα καταγραφής τάσεων και μετακινήσεων κλπ).
  Τα πλεονεκτήματα της υπόγειας εκμετάλλευσης μαρμάρου είναι σημαντικά αν ληφθούν σοβαρά υπόψιν όλες οι ανωτέρω ιδιαιτερότητες:
  • Εκλεκτική εξόρυξη σε περιορισμένο χώρο επέμβασης (προσβολή και αποκομιδή μόνο του ωφέλιμου τμήματος) χωρίς επέμβαση στο ανάγλυφο της επιφάνειας, με απόλυτα αδιατάρακτη μέθοδο, χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών και ανατινάξεων,  δονήσεων, θορύβου κλπ. στο ευρύτερο περιβάλλον.
  • Εξόρυξη με ελάχιστες αποθέσεις στείρων αλλά και χωρίς την συσσώρευση βαρέων μηχανημάτων και οχημάτων, όπως εκσκαφείς, φορτωτές,  αεροσυμπιεστές, διατρητικά κλπ. 
  • Εξόρυξη του μαρμάρου, με την χρήση μηχανημάτων σύγχρονης τεχνολογίας με αποτέλεσμα να έχουμε  ήπια επέμβαση και βελτιωμένες συνθήκες εργασίας.
  • Αν εφαρμοστεί σωστά με βάση όλα τα ανωτέρω, επιτυγχάνεται τελικά εξόρυξη με καλύτερα ποιοτικά αποτελέσματα αλλά και σχετικά χαμηλό κόστος παραγωγής.

  [του Πέτρου Τζεφέρη] [by Tzeferis Petros]