-->

Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2016

Aναθεώρηση των Βέλτιστων Τεχνικών (ΒΑΤ) στη διαχείριση των εξορυκτικών αποβλήτων

Αεροφωτογραφία διαρροής μεταλλευτικών αποβλήτων από
λίμνη τελμάτων, Mount Polley Mine, 2014, Καναδάς.
Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές (ΒΔΤ) θεωρούνται οι τεχνικές οι οποίες συμβάλλουν στην πρόληψη ή τον περιορισμό της ρύπανσης, μπορούν να υλοποιηθούν αποτελεσματικά και είναι οικονομικά και τεχνικά εφαρμόσιμες ενώ παράλληλα εκπληρώνουν τους στόχους της Οδηγίας IPPC (European Integrated Pollution Prevention and Control, Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης) (και τώρα της διαδόχου της ΙED, Industrial Emmissions Directive) και τα σχετικά εγχειρίδια BREF που αφορούν τις Βέλτιστες διαθέσιμες Τεχνικές (ΒΑΤ Reference Documents – BREFs) . O oρισμός των BAT’s σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία στο άρθρο 16 παράρτημα Ι της ΚΥΑ ΗΠ 11014/703/Φ104/14.03.2003
Τα BREF’s καταρτίζονται από το Ευρωπαϊκό Γραφείο για την Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχο της Ρύπανσης (European Integrated Pollution Prevention and Control, IPPC Bureau) με την ενεργό συμμετοχή εκπροσώπων των κρατών μελών και της βιομηχανίας.
Στα πλαίσια εφαρμογής της Οδηγίας 2006/21/ΕΚ για τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας, έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικό εγχειρίδιο BREF (January 2009, BREF code MTWR) όπου περιγράφονται οι βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές (ΒΔΤ), όσον αφορά στη διαχείριση των στείρων εξόρυξης και των αποβλήτων κατεργασίας (τελμάτων) που παράγονται από τις εξορυκτικές δραστηριότητες.

«Βέλτιστες Διαθέσιμες τεχνικές διαχείρισης των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας-εγχειρίδιο BREF»

Το παραπάνω βρίσκεται υπό αναθεώρηση. Στόχος της αναθεώρησης είναι να καλυφθούν περισσότερες περιπτώσεις διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων όπως και κατεργασιών που τα παράγουν. Στο Technical Working Group (TWG) που συστάθηκε για το σκοπό αυτό, μετείχε εκπρόσωπος της Euromines και εκπρόσωποι του Υπουργείου Περιβάλλοντος, έχουν δε αποφασιστεί τα ακόλουθα :
  • Το κανονιστικό πλαίσιο των BAT Reference Document (BREF) στη διαχείριση αποβλήτων και στείρων της εξόρυξης θα περιοριστεί στην «Mining Waste Directive 2006/21/EU (MWD)». Το πεδίο εφαρμογής τους, δεν θα υπερβαίνει το αντίστοιχο της MWD και θα είναι σε απόλυτη συμφωνία με αυτήν και με τα συνδεόμενα standards του CENTC/292 WG8, 
  •  τα νέα ΒΑΤ documents (BREF'S) που θα εκδοθούν πρέπει να διασφαλίζoυν την δυνατότητα εφαρμογής τους από τις αδειοδοτούσες αρχές και τη βιομηχανία, ιδιαίτερα δε από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις,
  •  η αναθεώρηση θα περιλαμβάνει και την ασφάλεια των φραγμάτων-τελμάτων και των γεωτεχνικών προφυλάξεων που απαιτούνται.
Σε συνεργασία τουTechnical Working Group (TWG) και της μελετητικής ομάδας, αποφασίστηκε επίσης η ακολουθητέα διαδικασία: να συγκεντρωθεί όλη η απαραίτητη πληροφορία για τη διαχείριση αποβλήτων (ολοκληρώθηκε το 2014), να κυκλοφορήσει το πρώτο σχέδιο BREF, να συλλεχθούν και να αξιολογηθούν όλα τα σχόλια των ενδιαφερομένων επί του σχεδίου, να επικυρωθούν τα τελικά κείμενα από την Commission.

Για τη συγκέντρωση της απαραίτητης πληροφορίας, η μελετητική ομάδα και το TWG  επεξεργάστηκαν ερωτηματολόγιο που προτάθηκε να συμπληρωθεί από ενδεικτικές ευρωπαϊκές εξορυκτικές επιχειρήσεις των κρατών μελών, προκειμένου να συλλεχθεί η απαραίτητη πληροφορία σε πρακτικές διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων. Mετά την επεξεργασία, προσαρμογή και αξιοποίηση των πληροφοριών που συλλέχθηκαν, ξεκίνησε από τους μελετητές και το group των ειδικών, η συγγραφή των working documents. Έχουν αρχικά σχηματιστεί 139 ΒΑΤs, από διαφορετικά αντικείμενα, υποψήφια να συμπεριληφθούν στα τελικά κείμενα (BREF).Υπήρχαν συνεχείς συναντήσεις, προκειμένου να συγκεραστούν οι διάφορες απόψεις όλων των εμπλεκόμενων (operators, συνδέσμων, NGOs, TWG και μελετητών).

Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές (ΒΑΤ΄s) και Εξορυκτική Βιομηχανία

Στο παρακάτω link είναι και το σχέδιο του νέου BREF για τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές (ΒΑΤ) αναφορικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας (MWEI BREF): http://susproc.jrc.ec.europa.eu/activities/waste/documents/MWEI_BREF_Draft.pdf

[του Πέτρου Τζεφέρη] [by Tzeferis Petros]