-->

Πέμπτη, 19 Μαΐου 2016

Χώροι εναπόθεσης στείρων λατομείων μαρμάρων

Η άδεια εκμετάλλευσης λατομείων μαρμάρων, σύμφωνα με τον ισχύοντα λατομικό νόμο 669/79 άρθρο 4 παρ. 3, χορηγείται για μέγιστη έκταση 100 στρεμμάτων.Με τον Ν. 4254/14 (ΦΕΚ Α 85 7-4-2014) έχουν καταργηθεί οι περιορισμοί περί κατώτατων και ανώτατων ορίων ενιαίας έκτασης των λατομείων μαρμάρων προκειμένου να χορηγείται άδεια εκμεταλλεύσεως, εντούτοις η εξαίρεση του ανώτατου ορίου ενιαίας έκτασης 100 στρεμμάτων, εξακολουθεί να ισχύει στις περιπτώσεις χορήγησης άδειας εκμετάλλευσης λατομείων μαρμάρων με μίσθωση δια απευθείας σύμβασης κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 11, παράγραφοι 1α και 2, 17 παρ. 3 και 18 του π.δ. 285/1979 (Α΄ 83). Η εξαίρεση αυτή δεν υφίσταται για την αδειοδότηση των λατομείων βιομηχανικών ορυκτών.

Στο χώρο αυτό σύμφωνα με την περιβαλλοντική νομοθεσία πρέπει να περιλαμβάνονται τόσο οι χώροι εξόρυξης όσο και οι χώροι απόθεσης στείρων υλικών καθώς και οι βοηθητικές εγκαταστάσεις.

Από τη φύση του το μάρμαρο ως διακοσμητικό υλικό αποκτά αξία από τα αισθητικά χαρακτηριστικά του πετρώματος (χρώμα, υφή και συνοχή), στοιχεία τα οποία είναι ευμετάβλητα μέσα στους σχηματισμούς και δύσκολα μπορούν να προσδιοριστούν στο στάδιο των ερευνητικών εργασιών. Οι χώροι που στις αρχικές μελέτες προσδιορίζονται για την απόθεση στείρων υλικών αποδεικνύεται κατά την εκμετάλλευση ότι δεν επαρκούν  ενώ δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο, χώροι που προορίζονται για απόθεση στείρων να εμφανίζουν εμπορεύσιμο κοίτασμα.

Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η ταχύτερη υπερπλήρωση των χώρων απόθεσης στα λατομεία μαρμάρου και σε πολλές περιπτώσεις η υπερχείλιση των στείρων εκτός του εγκεκριμένου χώρου επέμβασης.Η κατάσταση επιδεινώνεται από το έντονο μορφολογικό ανάγλυφο των περισσοτέρων λατομικών χώρων (κλίσεις εδάφους συχνά πάνω από 40%) που μειώνει την χωρητικότητα απόθεσης ανά στρέμμα και δυσχεραίνει την διαχείριση των αποθέσεων.

Η κατά χρήση παραχώρηση όμορων εκτάσεων για την κάλυψη αναγκών των λατομείων, προβλέπεται στον λατομικό νόμο Ν. 669/77 περί εκμετάλλευσης (άρθρο 38 παρ. 4), αλλά αδρανοποιείται από τις Δασικές υπηρεσίες καθόσον δεν προβλέπεται ρητώς στον Ν. 998/79, όπως ισχύει.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος προτείνεται από τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Μαρμάρου Μακεδονίας-Θράκης η τροποποίηση του δασικού νόμου (Ν. 4280/2014) ώστε να συμπεριληφθεί μια μεταβατική περίοδο δύο ετών για την τακτοποίηση - αποκατάσταση των παραπάνω αποθέσεων των στείρων υλικών με την ενσωμάτωση των χώρων αυτών στις τεχνικές μελέτες και τους περιβαλλοντικούς όρους των ήδη νομίμως λειτουργούντων λατομείων ως ακολούθως:

Χώροι εναπόθεσης στείρων ή καταλοίπων νομίμως λειτουργούντων λατομείων που έχουν εγκατασταθεί σε εκτάσεις που υπόκεινται στις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας, χωρίς την έγκριση που απορρέει από τις διατάξεις αυτής, οφείλουν να λάβουν αντίστοιχα εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου τις σχετικές εγκρίσεις και άδειες που προβλέπονται για την εκμετάλλευση του χώρου αυτού ως λατομείου, με την επισήμανση ότι οι χώροι αυτοί θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνον ως χώροι εναπόθεσης στείρων αποβλήτων. Ως προϋποθέσεις της έκδοσης των σχετικών εγκρίσεων και αδειών οι ενδιαφερόμενοι μισθωτές των ήδη νομίμως λειτουργούντων λατομείων θα πρέπει να προβούν στη τροποποίηση της εγκεκριμένης Τεχνικής μελέτης του άρθρου 4 του ΚΜΛΕ που αφορά το λειτουργούν λατομείο, όπου θα αποδεικνύεται η αδυναμία απόθεσης των άνω στείρων υλικών εντός των ήδη αδειοδοτημένων λατομικών χώρων, η δε συνολική έκταση των χώρων αυτών δε θα ξεπερνά τα 50 στρέμματα.

Κατά τη διάρκεια της ανωτέρω προθεσμίας αναστέλλεται η ισχύς των διοικητικών πράξεων που τυχόν έχουν εκδοθεί καθώς και η έκδοση των νέων σύμφωνα με τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας και, εφόσον εκδοθεί η προβλεπόμενη ΑΕΠΟ και πράξη της παρ. 6 του άρθρου 45 του ν.998/1979, οι πράξεις αυτές παύουν να ισχύουν.

[Επιμέλεια: Π. Τζεφέρης]