-->

Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2016

Χαρακτηρισμός Γεωθερμικών Πεδίων


Τα γεωθερμικά πεδία διακρίνονται σε βεβαιωμένα και πιθανά. Η διαδικασία αξιολόγησης των πεδίων και υπαγωγής τους στις ανωτέρω κατηγορίες πηγάζει από τo άρθρο 2 του ν.3175/2003 σύμφωνα με το οποίο δίδεται εξουσιοδότηση στον αρμόδιο Υπουργό να καθορίσει τα χαρακτηριστικά εκείνα και το βαθμό αξιοπιστίας των εκτιμήσεων που θα συγκεντρώνει ένα πεδίο προκειμένου να χαρακτηρισθεί βεβαιωμένο ή πιθανό.

Για την διαδικασία χαρακτηρισμού ισχύει σήμερα απόφαση του τ. Υπουργού Ανάπτυξης  υπ’ αριθμ. Δ9Β/Φ166/οικ8411/ΓΔΦΠ2373/117 (ΦΕΚ Β’ 208/2004) σύμφωνα με την οποία ένα γεωθερμικό πεδίο πρέπει να παρουσιάζει σωρευτικά καθορισμένα χαρακτηριστικά σχετικά με την γεωμετρία και την έκταση του ταμιευτήρα, τη θερμοκρασία και τη χημική σύσταση των ρευστών και τα δεδομένα παροχής και πίεσης αυτών, σε βαθμό αξιοπιστίας τουλάχιστον 90% για να χαρακτηριστεί βεβαιωμένο. 

Αντίθετα, για το χαρακτηρισμό ενός πεδίου ως πιθανού αρκεί ο προσδιορισμός της θερμοκρασίας των ρευστών και η κατά προσέγγιση οριοθέτηση τους σε βαθμό αξιοπιστίας τουλάχιστον 70%. Με επιμέρους υπουργικές αποφάσεις χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται σε κατηγορίες τα γεωθερμικά πεδία της χώρας.

Σήμερα έχουν χαρακτηριστεί με τις υπ’ αριθμ. Δ9Β/Φ166/ 12647/ΓΔΦΠ3557/193/8-7-05 (ΦΕΚ Β’ 1012/19-7-2005), Δ9Β,Δ/Φ166/οικ2345/ΓΔΦΠ334/1-2-2008 (ΦΕΚ Β’ 161/ 5-2-2008), Δ9Β,Δ/Φ166/7859/1392 (ΦΕΚ Β΄1058/ 2-6-2009), Δ9Β,Δ/Φ166/10365/2085 ( ΦΕΚ Β’ 1946/8-9-2009) και ΓΔΟΠΥ/ΔΠΕ/ φΓ166/180815/2681/6-11-2015 (ΦΕΚ Β’ 2373/2015) υπουργικές αποφάσεις δεκαοχτώ πεδία ως πιθανά χαμηλής θερμοκρασίας και εικοσιπέντε ως βεβαιωμένα.

Τα περισσότερα εξ αυτών βρίσκονται στη Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (βλ. και συνημμένο για το σύνολο των χαρακτηρισμένων πεδίων).

[επιμέλεια: Π. Τζεφέρης]