-->

Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2015

Παράταση 5 ετών για τα ΓΘ πεδία δυναµικού υψηλών θερµοκρασιών

Geothermal plant
Στο Άρθρο 30 του νομοσχεδίου περί προαπαιτούμενων όπου περιλαμβάνονται και ζητήματα του Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συμπεριλαμβάνεται διάταξη η οποία παρατείνει τα δικαιώµατα έρευνας και διαχείρισης γεωθερµικού δυναµικού υψηλών θερµοκρασιών για 5 χρόνια ακόμη.

  • Νόμος 4342/2015 (ΦΕΚ 143/Α/09-11-2015). Αρθρο 30. Πενταετής παράταση των παλαιών συμβάσεων της ΔΕΗ ΑΝ (updated)

"Η αρχική διάρκεια των συµβάσεων µίσθωσης δικαιωµάτων έρευνας και διαχείρισης γεωθερµικού πεδίου υψηλής θερµοκρασίας, οι οποίες ήταν σε ισχύ κατά την 31.12.2014, παρατείνονται για πέντε (5) έτη από την ηµεροµηνία λήξης τους. Αντίστοιχα, οι προβλεπόµενες στις προαναφερόµενες συµβάσεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, καταληκτικές προθεσµίες µεταφέρονται κατά πέντε (5) έτη. Λοιπά δικαιώµατα και υποχρε- ώσεις παραµένουν ισχυρά, σύµφωνα µε τους σχετικούς όρους των συµβάσεων µίσθωσης. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκδίδει κάθε απαιτούµενη πράξη προς εκτέλεση του παρόντος".

Η έρευνα και εκµετάλλευση γεωθερµικής ενέργειας ρυθµίζεται από το Μεταλλευτικό Κώδικα (ν.δ. 210/1973, όπως τροποποιήθηκε σχετικά µε τη γεωθερµία µε το ν. 1475/1984) και το ν. 3175/2003, όπως ισχύει.

Mε βάση το ν. 1475/1984 ανατέθηκε στη ΔΕΗ από το 1985 το δικαίωµα αναζήτησης, έρευνας και εκµετάλλευσης του γεωθερµικού δυναµικού σε περιοχές της χώρας, µε διάρκεια των αρχικών συµβάσεων µίσθωσης 30 έτη, ενώ προβλέπεται και δυνατότητα παράτασης για άλλα 20 έτη.

Μετά την απόσχιση κλάδου των ΑΠΕ και τη µεταφορά του στη ΔΕΗ Ανανεώσιµες ΑΕ το 2007,  εκδόθηκαν νέες υπουργικές αποφάσεις το 2011 που µετέφεραν τα δικαιώµατα γεωθερµίας στη ΔΕΗ Ανανεώσιµες ΑΕ, θέτοντας και νέους όρους.

Με την συγκεκριμένη νοµοθετική ρύθµιση δίδεται παράταση του αρχικού συµβατικού χρόνου των µισθώσεων κατά πέντε (5) έτη.

Οι λόγοι για τους οποίους δίδεται η παράταση αυτή είναι πρωτίστως οικονοµοτεχνικοί.Στις γεωθερµικές επενδύσεις υψηλών θερµοκρασιών ο κύριος όγκος των εγκαταστάσεων και εργασιών µε το αντίστοιχο κόστος, απαιτείται στα αρχικά στάδια των ερευνών. 


Συγκεκριµένα, ο κυριότερος παράγοντας κόστους που ξεπερνά το 50 -60% της συνολικής αξίας της επένδυσης είναι η εκτέλεση των βαθιών γεωθερµικών ερευνητικών - παραγωγικών γεωτρήσεων.

Όµως τα αρχικά αυτά στάδια (γεωτρήσεις) χρηµατοδοτούνται πολύ δύσκολα από τις τράπεζες, επειδή το ονοµαζόµενο γεωλογικό ρίσκο (η πιθανότητα αποτυχίας µιας γεώτρησης) είναι σηµαντικό και δε µπορεί να αποτιµηθεί από πριν. 

Πρακτικά το πρώτο και ακριβότερο στάδιο των ερευνών πρέπει να υλοποιηθεί µε ίδια κεφάλαια του µισθωτή, κάτι που ήταν πολύ δύσκολο έως αδύνατο την τελευταία πενταετία, λόγω της οικονοµικής κρίσης που πλήττει τη χώρα µας.

Εάν συνυπολογιστεί και ο χρόνος που απαιτήθηκε για τη µεταβίβαση (2007 – 2011) και ακολούθως η περίοδος της οικονοµικής κρίσης ως σήµερα, προκύπτει ότι τα τελευταία εννέα (9) έτη δεν ήταν δυνατό να αξιοποιηθεί ο χρόνος της µίσθωσης για τον αρχικό σκοπό της, την έρευνα και διαχείριση γεωθερµικού δυναµικού. 

Με την ρύθµιση παρέχεται η δυνατότητα να ολοκληρωθεί η έρευνα του γεωθερµικού δυναµικού στις περιοχές των µισθώσεων και να προχωρήσει η διαχείριση του µε την εγκατάσταση και ανάπτυξη γεω-θερµοηλεκτρικών σταθµών παραγωγής.

[Επιμέλεια Π. Τζεφέρης]