-->

Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου 2015

Η χωροθέτηση εγκαταστάσεων μέσα και σε απόσταση από λατομικές περιοχές

Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 3 του ν.1428/84 «Εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών και άλλες διατάξεις», μέσα στις λατομικές περιοχές, καθώς και σε απόσταση τουλάχιστον χιλίων (1000) μέτρων έξω από την οριογραμμή τους, απαγορεύεται η επέκταση του σχεδίου πόλεως ή η δημιουργία ανεξάρτητου ρυμοτομικού σχεδίου ή η ανέγερση οποιουδήποτε κτίσματος, με εξαίρεση εκείνα που έχουν άμεση σχέση κι εξυπηρετούν τη λατοµική δραστηριότητα και για τα οποία αποφαίνεται ο αρμόδιος Περιφερειάρχης (τ. Νομάρχης).

Με βάση τα ανωτέρω, η εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στην ως άνω οριοθετηθείσα περιοχή με σκοπό την επεξεργασία (μηχανική, εμπλουτισμού, παραγωγής κονιαμάτων, σκυροδεμάτων, ασφαλτομιγμάτων, ασβέστου και λοιπές κατεργασίες καθετοποίησης της εξορυκτικής δραστηριότητας) των λατομικών ορυκτών που προέρχονται από την παρακείμενη εξορυκτική δραστηριότητα, επιτρέπεται, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, όταν πρόκειται για τον ίδιο φορέα εκμετάλλευσης. 

Η αδειοδότηση των εγκαταστάσεων αυτών εφόσον χωροθετούνται εντός των ορίων της λατομικής περιοχής προφανώς διενεργείται από την αρμόδια διεύθυνση της οικείας Περιφέρειας, με βάση την λατομική νομοθεσία (Ν. 1428/84, Ν.2115/93, Ν.Δ. 210/73 κλπ) και τα άρθρα 27 παρ. 2, 45 παρ. 2, 103 και 104 του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΚΜΛΕ). Ειδικώς για δασικές εκτάσεις ισχύουν επιπλέον οι διατάξεις του άρθρου 52 του Ν.998/79, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36 του Ν.4280/2014.

Περαιτέρω, το όριο των χιλίων (1000) μέτρων της παραγράφου 4 του άρθρου 3,όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 17 του Ν. 3335/2005 (ΦΕΚ 95/Α/2005) και του άρθρου 14 του Ν. 3438/2006 (ΦΕΚ 33/Α/2006), δεν ισχύει για την ανέγερση και λειτουργία κτιριακών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων όπου ασκούνται δραστηριότητες, οι οποίες διέπονται από τις διατάξεις του ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68 Α'), όπως ισχύει, και οι οποίες χωροθετούνται σε αποστάσεις μεγαλύτερες των πεντακοσίων (500) μέτρων από τα όρια των λατομικών περιοχών.

Σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 3335/2005, η απόσταση των πεντακοσίων (500) μέτρων μπορεί να περιορίζεται περαιτέρω, κατά περίπτωση, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας Επιθεώρησης Μεταλλείων, με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, εφόσον το ανάγλυφο της περιοχής και οι συγκεκριμένες συνθήκες το επιτρέπουν.

Με βάση τα ανωτέρω, η χωροθέτηση εγκαταστάσεων του Ν. 3325/2005, όπου συμπεριλαμβάνονται και εγκαταστάσεις που δεν είναι συνοδές ή δεν σχετίζονται με την εξορυκτική δραστηριότητα,   είναι εφικτή έξω από τις λατομικές περιοχές, είτε πρόκειται για τον ίδιο φορέα είτε για διαφορετικό από εκείνον της λατομικής εκμετάλλευσης, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου. Ειδικά για την ζώνη των 0-500 μέτρων απαιτείται η προαναφερθείσα διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου 17 του Ν. 3335/2005. 

Η αδειοδότηση των εγκαταστάσεων αυτών εφόσον χωροθετούνται εκτός του λατομικού χώρου διενεργείται επίσης από την αρμόδια διεύθυνση της οικείας Περιφέρειας και με βάση τις διατάξεις «περί βιομηχανίας».

[του Πέτρου Τζεφέρη] [by Tzeferis Peter]