-->

Σάββατο, 1 Αυγούστου 2015

ΣΜΕ: ανθεκτική η εξορυκτική βιομηχανία παρά τα capital controls! (ΙΙ)

Υπάρχουν αντοχές στις επιχειρήσεις του κλάδου; Αναμένεται κύμα εξόδου από τη χώρα;

Οι εξορυκτικές βιομηχανίες κατάφεραν να αντεπεξέλθουν στιςς προκλήσεις της παρατεταμένης κρίσης χάρη σε τρεις παράγοντες: εξωστρεφής προσανατολισμός, έγκαιρη αναδιάρθρωση επιχειρησιακών δομών και μετακίνηση από την πώληση μεταλλευμάτων και ορυκτών στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων στις αγορές που εξυπηρετούν.

Τα ελληνικά εξορυκτικά προϊόντα, ξεκινώντας από κοιτάσματα με πολύ καλά χαρακτηριστικά, κατευθύνονται σε ποσοστό πάνω από 65% προς ης αγορές του εξωτερικού- άλλωστε το μέγεθος της ελληνικής αγοράς δεν είναι τέτοιο που θα επέτρεπε την ανάπτυξη του κλάδου στα επίπεδα που έχει σήμερα.

Για τη διατήρηση και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους, οι ελληνικές εξορυκτικές βιομηχανίες προχώρησαν έγκαιρα σε αλλαγές στο επιχειρησιακό τους μοντέλο και σε επενδύσεις με σκοπό την αύξηση της ευελιξίας στην οργάνωση της δουλειάς, τη διασφάλιση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων, την εκπαίδευση και παρακίνηση του προσωπικού, τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, την αύξηση της παραγωγικότητας κ.ά.

Κυρίως όμως κατάφεραν να μετεξελιχθούν από προμηθευτές ορυκτών πρώτων υλών σε στρατηγικούς συνεργάτες παροχής ολοκληρωμένων λύσεων στους πελάτες τους, βελτιώνοντας έτσι σημαντικά την προστιθέμενη αξία των προϊόντων τους και την ανταγωνιστικότητά τους σε διεθνές επίπεδο.
 Όσο για έξοδο επιχειρήσεων εκτός της χώρας, απαντάμε κατηγορηματικά “όχι”. Οι ορυκτοί πόροι είναι ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τη χώρα μας. Τα υψηλής ποιότητας ελληνικά κοιτάσματα μεταλλευμάτων, βιομηχανικών ορυκτών μαρμάρων κ.λπ. αποτελούν “μαγνήτη” για ξένες επενδύσεις στη χώρα μας. Παράλληλα, οι επενδύσεις ξένων ομίλων στην ελληνική εξορυκτική βιομηχανία είναι “ψήφος εμπιστοσύνης” στις ελληνικές εξορυκτικές επιχειρήσεις και στις προοπτικές της οικονομίας της χώρας μας.

Επιπροσθέτως, η στρατηγική συνεργασία των ελληνικών μεταλλευτικών επιχειρήσεων με διεθνείς παίκτες, όπως οι IMERYS, ELDORADO, KERNEOS Lafarge Holcim κλπ., έχει ενισχύσει σημαντικά την ανταγωνιστικότητά τους, είτε μέσω του σημαντικά χαμηλότερου κόστους χρηματοδότησης είτε αξιοποιώντας και μοχλεύοντας τις διεθνείς δομές τους. Ωστόσο, είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι δεδομένης της φύσης του αντικειμένου –τα κοιτάσματα δεν μετακινούνται και όλη η αλυσίδα εξόρυξης και πρωτογενούς επεξεργασίας παραμένει στην Ελλάδα–, το μεγαλύτερο μέρος από την παραγόμενη αξία της δραστηριότητας παραμένει στη χώρα μας με τη μορφή της αμοιβής των εργαζομένων, της αγοράς υπηρεσιών από την εγχώρια αγορά, της καταβολής φόρων και τελών, καθώς επίσης και των συνεισφορών στο πλαίσιο της υλοποίησης προγραμμάτων κοινωνικής εταιρικής ευθύνης. 

Τα τελευταία 6 χρόνια της κρίσης (2009-2014), η εξορυκτική βιομηχανία ήταν ίσως ο μόνος κλάδος στην Ελλάδα που διατήρησε ης θέσεις εργασίας και τις παραγωγικές του δομές σταθερές. Η εξορυκτική βιομηχανία, αθροιστικά τα έτη από 2009 έως 2014, είχε συνολικό κύκλο εργασιών περί τα 15 δισ. ευρώ και εξαγωγές που υπερβαίνουν τα 10 δισ. ευρώ. Στο ίδιο διάστημα έχει πραγματοποιήσει επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων που υπερβαίνουν τα 100 εκατ. ευρώ. Επίσης, την ίδια περίοδο, έχει πραγματοποιήσει συνολικές επενδύσεις σε νέα έργα, νέο εξοπλισμό, εκσυγχρονισμό μεθόδων παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων ή αξιοποίησης παραπροϊόντων που υπερβαίνουν τα 2 δισ. ευρώ, ενώ για προστασία περιβάλλοντος και αποκαταστάσεις περιβάλλοντος τοπίου δαπανήθηκαν 100 εκατ.

Ποια είναι τα θέματα του κλάδου που χρονίζουν και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης από την πολιτεία;

Στις άμεσες προτεραιότητες του θεσμικού οργάνου των ελληνικών εξορυκτικών επιχειρήσεων είναι η στενή συνεργασία με την πολιτεία ώστε να προχωρήσουν γρήγορα και αποτελεσματικά:
  • Η πλήρης εφαρμογή της Εθνικής Πολιτικής Αξιοποίησης των Ορυκτών Πρώτων Υλών (ΟΠΥ), με έκδοση των απαραίτητων νομοθετημάτων που θα περιλαμβάνουν και χρονοδιαγράμματα εφαρμογής των ενεργειών υλοποίησης.
  • Η ενσωμάτωση, με οριζόντιο τρόπο, των κατευθύνσεων της Εθνικής Πολιτικής για τις ΟΠΥ σε όλες τις επιμέρους πολιτικές και σχεδιασμούς, ώστε να εξασφαλίζονται η βέλτιστη αξιοποίηση των κοιτασμάτων και το δημόσιο όφελος.
  • Η ανάληψη πρωτοβουλίας από κοινού με την πολιτεία για ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών, σχετικά με τη σημασία της αξιοποίησης των ορυκτών πόρων της χώρας στην περιφερειακή ανάπτυξη και την εθνική οικονομία, πάντα με σεβασμό στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης.
Ποιο είναι το όραμά σας για τον κλάδο ως νέος πρόεδρος του ΣΜΕ;

Βασικό μέλημά μου είναι, σε στενή συνεργασία με την πολιτεία, να γίνουν γρήγορα τα βήματα που θα αναδείξουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα για την εθνική οικονομία και την περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας μας από την αξιοποίηση των ορυκτών πόρων της χώρας με σεβασμό στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης.

[ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, 30/07/2015]

ΣΜΕ: ανθεκτική η εξορυκτική βιομηχανία παρά τα capital controls! (Ι)