-->

Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2015

REGEOCITIES: αβαθής γεωθερμία και γεωθερμικές αντλίες θερμότητος (I)

Κατασκευή κατακόρυφου γεωεναλλάκτη 
Το έργο REGEOCITIES, επικεντρώνεται στην επίτευξη των στόχων του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις ΑΠΕ (ΕΣΔΑ) με ορίζοντα το 2020 και χαρακτηρίζεται από χώρες με φιλόδοξους στόχους όσον αφορά τη διάδοση των συστημάτων γεωθερμίας μέσω της αναγνώρισης και της άρσης των μη - τεχνικών, διοικητικών & κανονιστικών εμποδίων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

To Έργο ReGeoCities

Το REGEOCITIES φιλοδοξεί να ενισχύσει την παρούσα κατάσταση της αγοράς Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας (ΓΑΘ) και γενικότερα την ανάπτυξη της γεωθερμίας χαμηλής ενθαλπίας (<25°C), μεταφέροντας τις βέλτιστες διαθέσιμες πρακτικές μεταξύ των περιφερειών με διαφορετικό βαθμό ανάπτυξης σε συστήματα γεωθερμίας χαμηλής ενθαλπίας. Δήμοι – υποστηρικτές έχουν δεσμευθεί να συμμετάσχουν ενεργά στην εφαρμογή των αποτελεσμάτων.

Επισημαίνεται ότι οι ΓΑΘ αποτελούν συστήματα που εκμεταλλεύονται την σταθερή θερμοκρασία του εδάφους και παρέχουν θέρμανση, κλιματισμό & ζεστό νερό εφαρμόζοντας μια ώριμη τεχνολογία με αυξανόμενο μερίδιο αγοράς  >1 εκατομμύριο μονάδες στην Ευρώπη, 13 GWth εγκατεστημένη ισχύ  και 125.000 νέες μονάδες ετησίως που αντιπροσωπεύει μια ποσοστιαία αύξηση 10% στο ρυθμό πωλήσεων . Κι ακόμη με ένα ελάχιστο κόστος λειτουργίας κατά 40% μικρότερο από τα κοινά κλιματιστικά.

Κατασκευή οριζόντιου γεωεναλλάκτη
Η χρήση των συστημάτων ΓΑΘ στην Ελλάδα δεν είναι τόσο διαδεδομένη, σε σχέση με τις χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης.Η ευρύτερη χρήση των συστημάτων άρχισε στα μέσα της περασμένης δεκαετίας, κορυφώθηκε πριν 4 περίπου χρόνια, ενώ η μείωση που ακολούθησε οφείλεται στην οικονομική κρίση και τον ανταγωνισμό από το φυσικό αέριο και και τις αερόψυκτες αντλίες θερμότητας. Ο ακριβής αριθμός εγκατεστημένων συστημάτων στην Ελλάδα δεν είναι γνωστός. Έγινε καταγραφή 800 εφαρμογών ισχύος 63 MW, ενώ σύμφωνα με συντηρητικούς υπολογισμούς, η εγκατεστημένη ισχύς είναι 90 MWt. (πηγή)Επιμέρους στόχοι του Έργου Regeocities
  • Θέσπιση μέτρων στήριξης της αγοράς των ΓΑΘ προσανατολισμένα στην επίτευξη των στόχων του ΕΣΔΑ στις χώρες – εταίρους του προγράμματος 
  • Ανάλυση και άρση των διοικητικών & ρυθμιστικών εμποδίων και βελτίωση της νομοθεσίας για την ενσωμάτωση των ΓΑΘ στο σύνθετο αστικό περιβάλλον, στα κτίρια, στα υπόγεια δίκτυα οικιστικών περιοχών (πόλεων κλπ.). 
  • Μεταφορά βέλτιστων διαθέσιμων (ρυθμιστικών & διοικητικών) πρακτικών εφαρμογής της γεωθερμίας από χώρες όπου η τεχνολογία είναι ώριμη σε χώρες με μικρή ωρίμανση της τεχνολογίας. 
  • Δέσμευση της τοπικής αυτοδιοίκησης για την εφαρμογή των αποτελεσμάτων του έργου 
  • Βελτίωση εναρμόνιση του γενικότερου πανευρωπαϊκού πλαισίου και θέσπιση ενός κοινού νομοθετικού πλαισίου εφαρμογής για τις ΓΑΘ σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. 

Αποτελέσματα του Έργου Regeocities
  • Έκθεση της τρέχουσας κατάστασης της αγοράς ΓΑΘ στις ευρωπαϊκές περιφέρειες με προτεινόμενες παρεμβάσεις βελτίωσης του ρυθμιστικού πλαισίου και άρσης των μη τεχνικών εμποδίων, καθώς και προτάσεις βελτίωσης της λειτουργίας της αγοράς σε σχέση με τις προσδοκίες του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις ΑΠΕ.
  • Συλλογή και μεταφορά των βέλτιστων πρακτικών εφαρμογής του κανονιστικού πλαισίου από τις χώρες όπου η τεχνολογία είναι ώριμη στις ευρωπαϊκές περιφέρειες όπου η τεχνολογία είναι σε αρχικό στάδιο με σκοπό την κοινή εναρμόνιση του ρυθμιστικού πλαισίου 
  • Ανάπτυξη μιας κοινής ευρωπαϊκής μεθοδολογίας που υποστηρίζεται από ένα εγχειρίδιο και μια βάση δεδομένων με τα στατιστικά στοιχεία και τα χαρακτηριστικά των εγκαταστάσεων ΓΑΘ που υλοποιούνται. 
  • Διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων με παροχή εκπαιδευτικού υλικού που αφορούν το ρυθμιστικό πλαίσιο των ΓΑΘ και απευθύνονται στους κύριους ενδιαφερόμενους.

Συμμετέχων φορέας του έργου είναι το  Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), http://www.cres.gr/


ΟΛΕΣ ΟΙ  εισηγήσεις από την Ημερίδα του ΚΑΠΕ είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΚΑΠΕ στην παρακάτω διεύθυνση
http://www.cres.gr/kape/publications/xrisima.htm