-->

Τετάρτη, 8 Απριλίου 2015

Δίκαιο Υδρογονανθράκων

Κυκλοφόρησε από τη Νομική Βιβλιοθήκη το Δίκαιο Υδρογονανθράκων. Πρόκειται για μια συλλογική επιστημονική προσπάθεια υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Έδρας Jean Monnet στο Δίκαιο & Πολιτικές της Ενέργειας, του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στην Ενέργεια: Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb του Μονάχου, που φιλοδοξεί να συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση των νομικών ζητημάτων που αναφύονται σε όλα τα στάδια της αξιακής αλυσίδας των υδρογονανθράκων.

Οι έννομες σχέσεις που αναπτύσσονται γύρω από την έρευνα, εκμετάλλευση, μεταφορά και πώληση των υδρογονανθράκων – υγρών και αερίων (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, κ.λπ.) – συνιστούν έναν νέο δυναμικό κλάδο του δικαίου της ενέργειας. 

Θεσμοί του αστικού, εμπορικού, διοικητικού, ποινικού, διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου συνυπάρχουν, τέμνονται και συμπλέκουν σε ένα συναρπαστικό πεδίο αιχμής της οικονομίας και της τεχνολογίας, της οικολογίας και των διεθνών σχέσεων.

Το έργο διορθώνεται σε επτά ενότητες: 

Στην Ενότητα Ι (Εισαγωγή), αναλύονται οι διεθνείς οικονομικές και γεωπολιτικές πτυχές της έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων και παρουσιάζονται οι εξελίξεις και οι προοπτικές του τομέα αυτού στην Ελλάδα. 

Στην Ενότητα ΙΙ (Ενωσιακό Δίκαιο), εξετάζεται η αρμοδιότητα της Ένωσης στον συγκεκριμένο τομέα και το θεσμικό πλαίσιο της Ενεργειακής Κοινότητας καθώς και το πλαίσιο της ΕΕ για την ασφάλεια στις υπεράκτιες δραστηριότητες εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου. 

Η Ενότητα ΙΙΙ (Διεθνές Δίκαιο) εστιάζεται σε διεθνούς δικαίου θεσμούς (ΑΟΖ, υφαλοκρηπίδα), στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του παράκτιου κράτους για την πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης στις ζώνες εθνικής δικαιοδοσίας με ειδική αναφορά στη λειτουργία των πλωτών εξέδρων άντλησης πετρελαίου και φυσικού αερίου. 

Στην Ενότητα IV (Συμβάσεις Παραχώρησης), αναλύεται η διοικητική διαδικασία για την έρευνα και εκμετάλλευση, προτού εξεταστεί η γενική θεωρία και εφαρμογή περί των συμβάσεων παραχώρησης, το μίσθωμα στις συμβάσεις αυτές και η νομική φύση της σύμβασης παραχώρησης από τη σκοπιά του διοικητικού δικαίου. 

Στην Ενότητα V (Πτυχές των εννόμων σχέσεων Κράτους – Παραχωρησιούχου) εξετάζονται οι συνεργασίες δημοσίου-ιδιωτικού τομέα στην έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, ζητήματα σχετικά με την προστασία επενδύσεων στο συγκεκριμένο πεδίο καθώς και το Φορολογικό Δίκαιο των Υδρογονανθράκων. 

Η Ενότητα VI (Ζητήματα Ευθύνης), ασχολείται αρχικά με την αστική ευθύνη και κατόπιν με την περιβαλλοντική ευθύνη κατά την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων και άλλες συνδεδεμένες δραστηριότητες, έπειτα με την ασφαλιστική κάλυψη της ευθύνης λόγω ρύπανσης του περιβάλλοντος και, τέλος, με πτυχές της ποινικής αντιμετώπισης της ρύπανσης αυτής. 

Τέλος, στην Ενότητα VII (Άρση συγκρούσεων και Επίλυση Διαφορών στις Συμβάσεις Παραχώρησης), αναλύεται η διοικητική επίλυση διαφορών κατά το προσυμβατικό και το συμβατικό στάδιο, η διαιτητική επίλυση διαφορών μεταξύ κράτους-παραχωρησιούχου καθώς και ζητήματα σταθερότητας και προσαρμογής στις ελληνικές συμβάσεις Υ/Α.

Την επιμέλεια του έργου έχουν οι Νικόλαος Φαραντούρης, καθηγητής της Ευρωπαϊκής έδρας Jean Monnet και Δ/ντής του Μaster στην Ενέργεια στο Παν/μιο Πειραιώς και ο Τιμολέων Κοσμίδης από το Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb του Μονάχου.