-->

Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2014

Η νομοθεσία για το Γεωθερμικό Δυναμικό (ΓΘΔ) και τις αντλίες Θέρμανσης-Ψύξης (ΑΘΨ)


Οπως είναι γνωστό, ο Ελλαδικός χώρος διαθέτει σημαντικές γεωθερμικές πηγές και των τριών κατηγοριών (υψηλής, μέσης και χαμηλής ενθαλπίας) σε οικονομικά βάθη (100-1500 μ).

Επίσης είναι γνωστό ότι η συνολική εγκατεστημένη ισχύ (σε mwt) των γεωθερµικών εφαρµογών στην Ελλάδα έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια κυρίως χάρις στην ανάπτυξη των Γεωθερμικών αντλιών θερμότητας (ΓΑΘ) ή αντλιών Θέρμανσης-Ψύξης (ΑΘΨ).

Παρακάτω παρουσιάζεται το νομοθετικό πλαίσιο που σχετίζεται και με τους δύο βασικούς αναπτυξιακούς τομείς:
  • Ν. 1475/84 (ΦΕΚ Α' 131/11-09-1984). Τα άρθρα 1-6 που αφορούσαν τη Γεωθερμία καταργήθηκαν με τον Ν.3175/2003.
  • Ν.3175/03  όπως ισχύει (με ενσωματωμένες τροποποιήσεις από τον Ν.3734/2009 και Ν.4001/2011). Αξιοποίηση του γεωθερµικού δυναµικού, τηλεθέρµανση και άλλες διατάξεις. Από την έναρξη ισχύος του Ν. 4602/2019 (ΦΕΚ Α45, 9.3.2019) Έρευνα, εκμετάλλευση και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού της Χώρας, σύσταση Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, ιδιοκτησιακός διαχωρισμός δικτύων διανομής    φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις, καταργούνται τα άρθρα 1 έως 13 του ν. 3175/2003 (A΄ 207).
  • Ν.3734/2009 (ΦΕΚ 8 Α/28.01.2009). ΄Αρθρο 37. Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις.
  • Ν. 4123/2013 (ΦΕΚ Α΄43/19.2.2013)  Άρθρο 25 : Καθορισμός των δικαιωμάτων των συμβολαιογράφων κατά την κατάρτιση των συμβάσεων εκμίσθωσης των δικαιωμάτων έρευνας και διαχείρισης γεωθερμικού δυναμικού και εν γένει δημόσιων μεταλλευτικών χώρων.
  • Νόμος 4342/2015 (ΦΕΚ 143/Α/09-11-2015). Αρθρο 30. Πενταετής παράταση των παλαιών συμβάσεων της ΔΕΗ ΑΝ
  • ΥΑ ∆9 Β/Φ166/23880/Γ∆ΦΠ4211 (24.10.2011). Άδειες διανομής θερμικής ενέργειας αποκλειστικά για αγροτικές εκμεταλλεύσεις από εκµετάλλευση γεωθερµικού δυναµικού γεωθερµικού πεδίου χαµηλής θερµοκρασίας. 
  • Δ9Δ,Β/Φ166/οικ18513/ΓΔΦΠ 3512 (24/8/2009). Όροι και διαδικασία εκμίσθωσης του δικαιώματος του Δημοσίου για έρευνα και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού και της εν γένει διαχείρισης των γεωθερμικών πεδίων της Χώρας.
  • ∆9 Β,∆/Φ166/οικ25158/Γ∆ΦΠ4398 (08.11.2011) ΦΕΚ2647Β/9-11-11. Όροι και διαδικασία εκµίσθωσης του δικαιώµατος του ∆ηµοσίου για έρευνα και διαχείριση του γεωθερµικού δυναµικού βεβαιωµένων ή πιθανών Γεωθερµικών Πεδίων Χαµηλής Θερµοκρασίας της Χώρας.
  • Δ9 Β,Δ/Φ166/οικ13068/ΓΔΦΠ2488 (11/6/2009).  Άδειες εγκατάστασης για ίδια χρήση ενεργειακών συστημάτων θέρμανσης -ψύξης χώρων μέσω εκμετάλλευσης της θερμότητας των γεωλογικών σχηματισμών και των νερών, επιφανειακών και υπόγειων, που δεν χαρακτηρίζονται γεωθερμικό δυναμικό.
Αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο για την αξιοποίηση της Γεωθερμίας

Ν. 4602/2019 (ΦΕΚ Α45, 9.3.2019)  Έρευνα, εκμετάλλευση και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού της Χώρας, σύσταση Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, ιδιοκτησιακός διαχωρισμός δικτύων διανομής φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις

* Η ανάρτηση των νομοθετημάτων είναι ενδεικτική. Οποιος ενδιαφέρεται για το αυθεντικό κείμενο του σχετικού νόμου, παρακαλείται να προμηθευτεί το αντίστοιχο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (www.et.gr).

[Πέτρος Τζεφέρης]