-->

Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2014

Τα αδρανή υλικά και το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα SNAP-SEE

  
Η απουσία ή η περιορισμένη ανάπτυξη μεταλλευτικής πολιτικής με εστίαση στα αδρανή στις χώρες της ΝΑ Ευρώπης, δημιουργεί την ανάγκη όχι μόνο για την ανάπτυξη σχετικών πολιτικών, αλλά και τη δημιουργία ευκαιρίας για την εναρμόνιση των πολιτικών και ενδεχομένως της νομοθεσίας σε διασυνοριακό επίπεδο, προκειμένου να γίνει εφικτή η βιώσιμη διαχείριση των σχετικών πόρων σε συνολικό επίπεδο, για την περιοχή της ΝΑ Ευρώπης.

Το έργο SNAP‐SEE “Sustainable Aggregates Planning in South East Europe” (SEE/D/0167/2.4/X), (ημερομηνία έναρξης 1/10/2012 και λήξης 30/11/2014) επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και διάδοση εργαλείων για το βιώσιμο σχεδιασμό των αδρανών στη ΝΑ Ευρώπη. Το έργο συνχρηματοδοτείται σε ποσοστό 85% από κοινοτικά κονδύλια (ΕΤΠΑ) και σε ποσοστό 15% από Εθνικούς Πόρους.

Στο έργο συμμετέχουν 27 εταίροι από 14 χώρες (8 κράτη μέλη της Ε.Ε και 6 χώρες εκτός Ε.Ε). Από την Ελλάδα συμμετέχουν ως εταίροι,  το ΙΓΜΕΜ/ΕΚΒΑΑ, το Πολυτεχνείο Κρήτης και ως Παρατηρητής το ΥΠΕΚΑ. Για το έργο έχει εκδοθεί στις 28-1-2013 και σχετική εγκριτική Υπουργική Απόφαση (Α.Π.: Δ7/Β/οικ.1501/247, ΑΔΑ:ΒΕΙΕ0-ΔΙΤ).

Ο κύριος στόχος του έργου SNAP-SEE είναι η ανάπτυξη μιας Εργαλειοθήκης (Toolbox), για την υποστήριξη του Σχεδιασμού για την προμήθεια πρωτογενών και δευτερογενών αδρανών σε εθνικό/περιφερειακό επίπεδο στις χώρες της ΝΑ Ευρώπης (SEE), που θα περιλαμβάνει:
  • Το Όραμα του SNAP-SEE για τη μετάβαση σε ένα ολοκληρωμένο, περιεκτικό και βιώσιμο σχεδιασμό για την προμήθεια αδρανών στη ΝΑ Ευρώπη,
  • Ένα Εγχειρίδιο σχετικό με την Ενίσχυση των Ικανοτήτων (capacity building) και τη Διαβούλευση με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη (stakeholder consultation)
  • Ένα Εγχειρίδιο για τα Δεδομένα και τις Μεθόδους Ανάλυσης και
  • Καθορισμό ενός Πλαισίου Σχεδιασμού Αδρανών (Aggregates Planning Scheme) με λειτουργικές μονάδες που θα ενσωματώνουν τις βασικές αρχές, τις προσεγγίσεις και τις απαραίτητες δράσεις για την επίτευξη των στόχων του Οράματος.
Μέχρι σήμερα, τόσο το ΙΓΜΕΜ όσο και το Πολυτεχνείο Κρήτης (τμήμα Μηχ. ΟΠ) σε συνεργασία με τους εταίρους, έχουν  προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες στο πλαίσιο ολοκλήρωσης  του φυσικού αντικειμένου του έργου (συλλογή στοιχείων από τις εθνικές αρχές σχεδιασμού,  εκπόνηση ερωτηματολογίων, δημοσίευση/παρουσίαση επιστημονικών εργασιών στο συνέδριο SDIMI 2013 κλπ., προετοιμασία εκπαιδευτικού υλικού για τους εταίρους, διοργάνωση ημερίδων διαβούλευσης,  συμμετοχή στην εκπόνηση ενημερωτικών εγχειριδίων, εκθέσεων προβολής του έργου κλπ).

Ωφελούμενοι από το έργο είναι οι τοπικές βιομηχανίες, οι τοπικές αρχές και όλες οι αρμόδιες Δημόσιες Αρχές που λαμβάνουν αποφάσεις και χαράσσουν πολιτική.

ΙΓΜΕΜ, Πολυτεχνείο Κρήτης: Πρακτικά 1ης Ημερίδας Διαβούλευσης SNAP-SEE

Παρουσιάσεις Πρώτης Διαβούλευσης για το Βιώσιμο Σχεδιασμό Αδρανών στην Ελλάδα

Παρουσιάσεις Δεύτερης Διαβούλευσης για το Βιώσιμο Σχεδιασμό Αδρανών στην Ελλάδα