-->

Σάββατο, 12 Ιουλίου 2014

ΔΕΗ ΑΕ: ο απολογισμός του 2013 για τον λιγνίτη

Η παραγωγή λιγνίτη από τα ορυχεία της ΔΕΗ ΑΕ υπερέβη τους 54 εκατ. τον. (για το 2013) μειωμένη κατά 14,5% από τους 61,7 εκατ. τον. (για το 2012). Αναλυτικότερα οι 43,6 εκατ. τον. προέρχονταν από το Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας (ΛΚΔΜ) (έναντι 52,1 εκατ. τον. το 2012) και οι 8,9 εκατ. τον. από το Λιγνιτικό Κέντρο Μεγαλόπολης (ΛΚΜ) (έναντι 9,6 εκατ. τον. το 2012).
Επίσης, από τα λιγνιτωρυχεία εκτός της ΔΕΗ ΑΕ, κυρίως το ορυχείο της Αχλάδας (πρώην Ρόζας, παραγωγή 746 χιλ. τον. για το 2013), Προσηλίου (ΜΕΤΕ ΑΕ 348.7 χιλ. τον για το 2013) και των Σερβίων Κοζάνης (ΠΜ 50 της Λάρκο, παραγωγή 264.4 χιλ. τον. για το 2013) καθώς και ορισμένα μικρότερα ιδιωτικά λιγνιτωρυχεία, παρήχθησαν συνολικά περίπου 1,4 εκατ. τον. (έναντι 1,3 εκατ. τον. για το 2012 και 1,6 εκατ. τον. για το 2011) που επίσης διατέθηκαν σε μεγάλο βαθμό στις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής. Επίσης, εντός του 2013, ξεκίνησε από τη ΔΕΗ ΑΕ η διάνοιξη του νέου ορυχείου της Λακκιάς (όμορο με εκείνο του Αμυνταίου) με απολήψιμα αποθέματα πάνω από 40 εκατ. τον. λιγνίτη.

Επισημαίνεται ότι παρά την μειωμένη παραγωγή για το 2013 αλλά και το χαμηλό θερμιδικό περιεχόμενο του ελληνικού λιγνίτη, η ΔΕΗ ΑΕ είναι μακράν η μεγαλύτερη ελληνική εξορυκτική βιομηχανία, αφού εξορύσσει για ιδιόχρηση λιγνίτη μεγάλης εμπορικής αξίας (από 10 έως και 35 €/τον. λιγνίτη αναλόγως την θερμογόνο δύναμη και την σχέση αποκάλυψης κατά την εξόρυξη) διατηρώντας την δεσπόζουσα θέση που κατέχει η συγκεκριμένη εταιρεία μεταξύ των λιγνιτοπαραγωγών σε διεθνές επίπεδο (3η θέση στην ΕΕ και μεταξύ των 10 μεγαλύτερων παραγωγών λιγνίτη παγκοσμίως).
Lignite Generation Costs in Europe by tzeferisp
Σύμφωνα με μελέτη σχετικά με το κόστος εξόρυξης του λιγνίτη (από την Booz & Co η οποία διενεργήθηκε για λογαριασμό της ΔΕΗ ΑΕ) το κόστος εξόρυξης λιγνίτη για το 2012 στην Ελλάδα κρίνεται ως ιδιαίτερα ανταγωνιστικό σε σύγκριση με τις λοιπές χώρες της μελέτης, δηλ. Γερμανία, Τσεχία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Τουρκία. Μόνο η Βουλγαρία παρουσιάζει χαμηλότερο κόστος εξόρυξης λιγνίτη (σε € ανά τόνο). Δυστυχώς, η μέση θερμογόνος δύναμη του λιγνίτη στον τόπο μας (περίπου 1.200 Kcal/Kg) είναι με μεγάλη διαφορά η χαμηλότερη στο σύνολο των 8 χωρών που συμπεριλήφθησαν στην ανωτέρω μελέτη (πχ. στην Τσεχία η μέση θερμογόνος δύναμη είναι 2.915 Kcal/Kg). Σύμφωνα με την μελέτη το πλήρες κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη ανήλθε σε 59,93 €/MWh έναντι εύρους από 31,57 €/MWh (Βουλγαρία) έως 54,19€/MWh (Ρουμανία) στις υπόλοιπες χώρες της μελέτης, εντούτοις το συμπέρασμα είναι ότι αυτό κρίνεται ιδιαίτερα χαμηλό αν ληφθούν υπόψιν συγκριτικά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του λιγνίτη των άλλων χωρών. Το συμπέρασμα της ανάλυσης είναι ότι η εκμετάλλευση του λιγνίτη στην Ελλάδα γίνεται ιδιαίτερα αποδοτικά με βάση τα συγκριτικά στοιχεία άλλων χωρών, αν και το κόστος επιβαρύνεται αναπόφευκτα από το χαμηλό θερμιδικό περιεχόμενο του εγχώριου λιγνίτη.

Υπενθυμίζεται ότι η εκμετάλλευση του λιγνίτη από την ΔΕΗ ΑΕ γίνεται επιφανειακά με την μέθοδο των ορθών βαθμίδων κλειστής εκσκαφής χρησιμοποιώντας ηλεκτροκίνητα μηχανήματα συνεχούς λειτουργίας και μαζικής εκσκαφής, μεταφοράς και απόθεσης (καδοφόροι εκσκαφείς, ταινιόδρομοι, αποθέτες). Ο φυσικός λιγνίτης που μεταφέρεται από τα ορυχεία αποθηκεύεται αρχικά σε σιλό, θραύεται, ξηραίνεται και εν συνεχεία οδεύει προς καύση στους ΑΗΣ. Ένα μέρος της όλης διαδικασίας εκμετάλλευσης γίνεται με ενταγμένες εργολαβίες.

Το «λιγνιτικό τέλος» που προβλέπεται στο άρθρο 20 του ν. 2446/1996 και έχει οριστεί στο 0,5% του Ετήσιου Κύκλου Εργασιών της Δ.Ε.Η. Α.Ε. κατανεμήθηκε για το 2013 στις Περιφερειακές Ενότητες Φλώρινας, Κοζάνης και Αρκαδίας αναλογικά προς την παραχθείσα ηλεκτρική ενέργεια από τους θερμικούς λιγνιτικούς σταθμούς των ανωτέρω περιοχών. Το συνολικό ποσό του τέλους που εκχωρήθηκε για το 2013  –σύμφωνα με πρακτικό της ειδικής επιτροπής κατανομής η οποία προβλέπεται στην κανονιστική απόφαση ∆5-ΗΛ/Β/Φ.5.179/οικ.2284/2013 (ΦΕΚ 400 Β/22-2-2013) -ήταν περίπου 30 εκατ. €.

Η συμμετοχή του λιγνίτη στο ενεργειακό μίγμα που αφορά το διασυνδεδεμένο σύστημα της Χώρας υπερέβη για το 2013 το 46 % (55% το 2012) ενώ η αντίστοιχη συμμετοχή στο σύνολο της Χώρας (συμπεριλαμβανομένων και των μη διασυνδεδεμένων νησιών) ήταν 42 % (49.5% το 2012). Για το 2012, παρά το γεγονός ότι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη παρέμεινε ουσιαστικά στα επίπεδα του 2011, το ποσοστό συμμετοχής του λιγνίτη στο συνολικό ενεργειακό μείγμα της ΔΕΗ μειώθηκε σε 46,9%, ως αποτέλεσμα της αύξησης του μεριδίου της ΔΕΗ στη λιανική αγορά, η οποία καλύφθηκε με αγορές από τρίτους παραγωγούς (φυσικό αέριο και ΑΠΕ). Γενικότερα, στο διασυνδεμένο σύστημα, το μείγμα ηλεκτροπαραγωγής στο τέλος του 2013, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΑΔΜΗΕ, είναι : Λιγνίτης 46% (βαίνει μειούμενο), Φυσικό αέριο 24% (βαίνει αυξανόμενο), ΑΠΕ 15%, Υδροηλεκτρικά 11%, Εισαγωγές 4%.

[του Πέτρου Τζεφέρη] [by Tzeferis Petros]

Από την ενέργεια η επιστροφή στην ανάπτυξη