-->

Τρίτη, 17 Ιουνίου 2014

"Διορθωτικές" τροπολογίες για θέματα Ορυκτού Πλούτου

1) Στο άρθρο 186 παρ. 4 του Ν.4261/2014   περιλαμβάνεται τροπολογία:

4. Στην παρ. 1 του άρθρου 13 του π.δ. 285/1979, όπως αντικαταστάθηκε από την περίπτωση 5 της υποπαραγράφου ΣΤ.12 της παραγράφου ΣΤ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α' 85), η λέξη «Περιφερειάρχης» αντικαθίσταται από τις λέξεις «Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης».

Με την ανωτέρω διορθώνεται το λάθος που είχε γίνει στην περίπτωση 5 του άρθρου πρώτου, παράγραφος ΣΤ, υποπαράγραφος ΣΤ12 του ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α΄) ( (η γνωστή εργαλειοθήκη ΟΟΣΑ) και αναφέρεται στην απευθείας εκμίσθωση λατομικών εκτάσεων που ανήκουν στο Δημόσιο, μεταφέροντας εκ παραδρομής την αρμοδιότητα στον αιρετό Περιφερειάρχη!

Υπενθυμίζεται οτι το αρχικό σχετικό με την εκμίσθωση  κείμενο του π.δ.285/1979 ανέφερε ότι « …Ο Νομάρχης λαμβάνων υπ΄όψιν άπαντα τα στοιχεία του φακέλου,…εκδίδει ητιολογημένη απόφασιν περί εγκρίσεως ή μη της μισθώσεως…»

Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 6 του ν.2647/1998 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 237 Α΄), «6. Όπου στη νομοθεσία περί λατομείων μαρμάρων, βιομηχανικών ορυκτών και αδρανών υλικών αναφέρεται «νομάρχης» στις περιπτώσεις που αφορούν εκμίσθωση ή διαχείριση δημοσίων λατομείων μαρμάρων, βιομηχανικών ορυκτών και αδρανών υλικών νοείται ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας».

Σε συνέχεια, η παραπάνω αρμοδιότητα έχει μεταβιβαστεί στο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σύμφωνα με το ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι έπρεπε να διορθωθεί  (όπως και έγινε) στο άρθρο πρώτο, παράγραφος ΣΤ, υποπαράγραφος ΣΤ12, περίπτωση 5 του ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α΄), η λέξη «Περιφερειάρχης» με την έκφραση «Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης» καθώς και η έκφραση «Επιτροπής Βιομηχανίας» με την έκφραση «της αρμόδιας Υπηρεσίας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης»

2) Ομως στην ίδια υποπαράγραφο του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α΄) έχει γίνει κι άλλο λάθος που πρέπει να διορθωθεί και ήδη εχει καταρτιστεί τροπολογία γι'αυτό. Είναι οι  περιπτώσεις 2 (α και β) και 6 της υποπαραγράφου ΣΤ.12 της παρ. ΣΤ του άρθρου πρώτου του ν.4254/2014 (Α' 85), οι οποίες  και προτείνεται να καταργηθούν. Πράγματι σύμφωνα με το σκεπτικό των περιπτώσεων 2 (α και β) και 6, τα δελτία δραστηριότητας των λατομικών επιχειρήσεων δεν απαιτείται να περιλαμβάνουν στοιχεία για την παραγωγή και διακίνηση προϊόντων. Η  ανωτέρω διάταξη καθιστά αδύνατη την εξυπηρέτηση της σκοπιμότητας υποβολής των δελτίων δραστηριότητας εφόσον χωρίς τα στοιχεία αυτά δεν είναι δυνατή η έστω και στοιχειώδης αξιοποίησή τους.  


Τα στατιστικά στοιχεία για τον Ελληνικό Ορυκτό Πλούτο

Δείτε εδώ την πρόταση για τροπολογία.

3) Η τρίτη τροπολογία αφορά τον Μεταλλευτικό Κώδικα και την παράγραφο 4 του άρθρου 43 του ν.4262/2014 (ΦΕΚ 114 Α΄),  η οποία επίσης προτείνεται να καταργηθεί. Με την κατάργηση της παραγράφου αυτής, επανέρχονται σε ισχύ οι διατάξεις των άρθρων 85Α, 85Β και 85Γ του Μεταλλευτικού Κώδικα (ν.δ. 210/1973, ΦΕΚ 277 Α’).

Η επαναφορά των διατάξεων αυτών σε ισχύ γίνεται για τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος, δεδομένου ότι η κατάργησή τους έγινε εκ παραδρομής, αφού είναι σύμφωνες με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ελεύθερη αγορά και τον ανταγωνισμό και εφαρμόζονται ομοιότροπα για όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 Με τις διατάξεις των άρθρων 85Α, 85Β και 85Γ του Μεταλλευτικού Κώδικα παρέχεται μια επιπλέον δυνητική επιλογή για την μεγιστοποίηση των ωφελειών του Δημοσίου από την αξιοποίηση των ορυκτών πρώτων υλών, χωρίς να τίθεται κανένα εμπόδιο στην επιχειρηματικότητα. 

Επιπλέον αποτελούν και τη δικλείδα ασφαλείας ορθολογικής αξιοποίησης των εγχώριων ορυκτών πρώτων υλών στη χώρα μας και επιπλέον καθιστούν δυνατή τη μετάβαση με διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος των δημόσιων μεταλλείων της ΛΑΡΚΟ σε νέο επενδυτικό σχήμα (ν.4223/13).