-->

Κυριακή, 6 Απριλίου 2014

ΙΓΜΕΜ, Πολυτεχνείο Κρήτης: Πρακτικά 1ης Ημερίδας Διαβούλευσης SNAP-SEE

1h Diavouleysh Gia Adrani by tzeferisp


Η εξασφάλιση της βιώσιμης προμήθειας αδρανών αποτελεί μία σημαντική πρόκληση εξαιτίας της οικονομικής τους σημασίας και των πιθανών περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων που σχετίζονται με την παραγωγή τους.

Ένας από τους στόχους των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων για την παραγωγή αδρανών (aggregates resource efficiency), είναι η εξισορροπημένη διάθεση αδρανών στην αγορά, που θα προέρχονται τόσο από εξόρυξη σε λατομεία που έχουν διανοιχθεί για το σκοπό αυτό, όσο και από διαδικασίες ανακύκλωσης (δευτερογενείς πηγές). 

Παράλληλα, η απουσία ή η περιορισμένη ανάπτυξη μεταλλευτικής πολιτικής, ειδικότερα για τα αδρανή, στις χώρες της Νοτιο‐Aνατολικής Ευρώπης, στις οποίες ανήκει και η Ελλάδα, δημιουργεί την ανάγκη όχι μόνο για την ανάπτυξη σχετικών πολιτικών, αλλά και τη δημιουργία ευκαιρίας για την εναρμόνιση των πολιτικών και ενδεχομένως της νομοθεσίας σε διακρατικό επίπεδο, προκειμένου να γίνει εφικτή η βιώσιμη διαχείριση των σχετικών πόρων.

Για να αντιμετωπιστούν οι παραπάνω προκλήσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγχρηματοδότησε από πόρους του ΕΤΠΑ το 2012 το έργο με τίτλο "Βιώσιμος Σχεδιασμός Αδρανών στη ΝΑ Ευρώπη"(SEE/D/0167/2.4/X‐SNAP‐SEE). 

Το έργο SNAP‐SEE επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και διάδοση εργαλείων για το βιώσιμο σχεδιασμό των αδρανών στη ΝΑ Ευρώπη και στους στόχους του περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η συνεργασία και η διαβούλευση με τους ενδιαφερό‐μενους φορείς‐εταίρους που εμπλέκονται στο σχεδιασμό, ή που επηρεάζονται από το πως ο σχεδιασμός αυτός εφαρμόζεται στην Ελλάδα. 

Για το λόγο αυτό έχουν προγραμματισθεί να υλοποιηθούν δύο ημερίδες διαβούλευσης σε κάθε κράτος που συμμετέχει στο Έργο.Ειδικότερα για την Ελλάδα προβλέπεται τα αποτελέσματα /συμπεράσματα των διαβουλεύσεων να συμπεριληφθούν, με τη μορφή ενός κοινού πορίσματος, σε υπόμνημα προς τις αρμόδιες αρχές, που είναι υπεύθυνες για το σχεδιασμό των αδρανών σε εθνικό επίπεδο, πέραν της κατάθεσης μέσω εκθέσεων στο πλαίσιο του Έργου.

Η 1η ημερίδα διαβούλευσης, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 7 Φεβρουαρίου 2014 στην Αθήνα με την συμβολή και ενεργό συμμετοχή στελεχών από τις αρμόδιες εθνικές και περιφερειακές αρχές σχεδιασμού, εκπροσώπων της βιομηχανίας, της επιστημονικής κοινότητας και εμπειρογνωμόνων. Έδωσε την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να εκφράσουν τις απόψεις τους και τον προβληματισμό τους σε θέματα σχεδιασμού και αναδείχθηκαν πολλά από τα προβλήματα και τα εμπόδια που θα πρέπει να ξεπεραστούν προκειμένου να προχωρήσουμε σε ένα βιώσιμο σχεδιασμό.

Η 2η ημερίδα διαβούλευσης θα πραγματοποιηθεί το Μάϊο του 2014 και θα επικεντρωθεί κυρίως στην αναζήτηση συγκεκριμένων λύσεων και προτάσεων για την επίτευξη του Βιώσιμου Σχεδιασμού των Αδρανών στη χώρα μας.