-->

Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2014

Νέα απόφαση YΠEKA για τη λειτουργία της επιτροπής καθορισμού λατομικών περιοχών

Από το ΥΠΕΚΑ εκδόθηκε νέα απόφαση για τη λειτουργία της επιτροπής καθορισμού λατομικών περιοχών (ΛΠ), όπως άλλωστε προβλεπόταν στον Ν.4001/2011 (ΦΕΚ 179 Α) (άρθρο 182) αλλά και τον Ν.4203/2013 (ΦΕΚ 235Α) και ειδικότερα του άρθρου 10 αυτού (Σύνθεση και συγκρότηση επιτροπής καθορισμού λατομικών περιοχών) με το οποίο τροποποιείται η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του Ν. 1428/1984.

Με την απόφαση αυτή καθορίζεται εκ νέου ο τρόπος λειτουργίας της επιτροπής περί «καθορισμού λατομικών περιοχών», καθώς και τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η σχετική έκθεση της επιτροπής, με την οποία εισηγείται για τον καθορισμό ή την συμπλήρωση του σχεδιασμού λατομικών περιοχών. Η απόφαση αυτή αντικαθιστά την προηγούμενη ισχύουσα απόφαση του τ. Υφυπουργού Ανάπτυξης υπ’ αριθ. Δ10/Β/Φ.68/οικ.10161/2915/31−5−2005 (ΦΕΚ 780/Β), βλ.παρακάτω.

Συνοπτικά, σύμφωνα με την νέα απόφαση:
  • Στις περιοχές που έχουν ήδη καθορισθεί ΛΠ ή θέσεις συγκέντρωσης λατομικών επιχειρήσεων του Ν. 1515/1985, πριν από την έναρξη της διαδικασίας καθορισμού και νέων λατομικών περιοχών θα πρέπει να προηγείται από την Επιτροπή καθορισμού ΛΠ αναλυτική και εμπεριστατωμένη εκτίμηση των αναγκών του Νομού σε αδρανή υλικά και μόνο εφόσον, από την εκτίμηση αυτή, προκύψει ότι οι ανάγκες αυτές για τα προσεχή τριάντα χρόνια δεν καλύπτονται από τα λατομεία που λειτουργούν εντός των ΛΠ  που έχουν ήδη καθορισθεί ή την ενεργοποίηση των εντός αυτών αδιάθετων λατομικών χώρων, θα συνεχίζεται η διαδικασία συμπλήρωσης του σχεδιασμού ΛΠ.
  • Η καταλληλότητα του πετρώματος αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιλογή της
  • ΛΠ. Για το λόγο αυτό, ενδείκνυται η εξέταση της δυνατότητας εντάξεως περιοχών, όπου έχουν ήδη αναπτυχθεί λατομικές δραστηριότητες στο παρελθόν ή εξακολουθούν να υπάρχουν λατομεία, καθώς με τον τρόπο αυτό περιορίζονται και οι νέες επεμβάσεις στο περιβάλλον.
  • Πρόσθετα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη για την επιλογή των ΛΠ είναι: α. Η υφιστάμενη κατάσταση των λατομικών περιοχών,καθώς και η δυνατότητα κάλυψης αναγκών σε αδρανή υλικά γειτονικών νομών ή νήσων στους οποίους υπάρχει έλλειψη αδρανών υλικών λόγω αδυναμίας καθορισμού ΛΠ. β. Οι ανάγκες του Νομού σε αδρανή υλικά και οι δυνατότητες ικανοποιήσεως τους σε τοπικό επίπεδο, για μακρό χρονικό διάστημα χωρίς να δεσμεύονται μεγάλες εκτάσεις, έτσι ώστε μετά την ενεργοποίηση όλων των χώρων στο Νομό, να επιτυγχάνεται επάρκεια υλικών και ομαλή τροφοδοσία της αγοράς στα πλαίσια του υγιούς ανταγωνισμού. γ. Η προστασία του περιβάλλοντος και της αισθητικής του χώρου έτσι ώστε η κάλυψη των αναγκών  και η λειτουργία των λατομικών επιχειρήσεων να επιτυγχάνεται με το μικρότερο δυνατό περιβαλλοντικό κόστος (στάθμιση αγαθών). δ. Η ορθολογική χωροταξική κατανομή των ΛΠ ως προς τα κέντρα κατανάλωσης ε. Ο κυκλοφοριακός φόρτος, τον οποίο προκαλεί η διακίνηση λατομικών προϊόντων. στ. Τα έργα υποδομής που θα απαιτηθούν με το μικρότερο δυνατό κόστος. ζ. Η μορφολογία του εδάφους με γνώμονα την εξασφάλιση της δυνατότητας ορθολογικής εκμετάλλευσης λατομείων.
  • Για την αξιολόγηση των προτάσεων της Επιτροπής  είναι απαραίτητη η τήρηση της διαδικασίας Περιβαλλοντικού Προελέγχου (ΠΠ), ώστε να διακριβωθεί αν αναμένονται σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και, στην θετική περίπτωση, να εφαρμόζεται η διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης. Για την διαδικασία Περιβαλλοντικού Προελέγχου (ΠΠ), καθώς και Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης, ισχύουν τα αναφερόμενα στην με αριθμό πρωτ. Δ10/Φ6.12.ΓΕΝ./ 27761/4770/7−12−2011  Εγκύκλιο.
Επίσης ορίστηκε και νέα απόφαση για τον ορισμό εκπροσώπων του ΥΠΕΚΑ στις επιτροπές καθορισμού λατομικών περιοχών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας: Δ10-Β/Φ 6.12.Γεν./οικ.788/122 /14.10.2014

[Πέτρος Τζεφέρης] [by Tzeferis Petros]