-->

Κυριακή, 17 Νοεμβρίου 2013

UEPG: τα αδρανή υλικά, η μεγαλύτερη δραστηριότητα του εξορυκτικού τομέα!


O UEPG είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός των Παραγωγών αδρανών υλικών, ο οποίος προωθεί ( από το 1987), σθεναρά τα συμφέροντα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας αδρανών και εκπροσωπεί τα μέλη της (Ενώσεις των επιμέρους κρατών) σε θέματα οικονομικής, τεχνικής, περιβαλλοντικής ανάπτυξης αλλά και πολιτικών για την ασφάλεια και υγεία στον συγκεκριμένο τομέα.

Περίπου 3 δισεκατομμύρια τόννοι αδρανών υλικών παράγονται ετησίως, από 15.000 επιχειρήσεις (κυρίως ΜΜΕ) σε 26.000 λατομεία σε όλη την Ευρώπη, που απασχολούν 238.000 άτομα άμεσα και έμμεσα. Το 90%  (51% από θραυστό πέτρωμα  και  40%  άμμος και χαλίκι), προέρχεται από φυσικούς πόρους ενώ μόνο το 5-6% της παραγωγής προέρχεται από ανακυκλωμένα αδρανή υλικά, το δε υπόλοιπο 4% προέρχεται από θαλάσσιες αποθέσεις και τεχνητά ή δευτερογενή αδρανή. Η βιομηχανία Αδρανών υλικών (Aggregates Industry) είναι λοιπόν μακράν η μεγαλύτερη δραστηριότητα του μη ενεργειακού εξορυκτικού τομέα εντός της ΕΕ.

Δυστυχώς η βιομηχανία έχει πληγεί σημαντικά από την οικονομική κρίση τα τελευταία 5 χρόνια και ως εκ τούτου επιζητεί μέτρα για την τόνωση της ανάπτυξης. Επιπλέον προσπαθεί με κάθε τρόπο να εφαρμόζει ως βασική πλέον πολιτική την ορθολογική εκμετάλλευση, την αποδοτικότητα των πόρων και την καλή πρόσβαση στους τοπικούς πόρους.

Ενδιαφέρουσες πληροφορίες προκύπτουν από την εήσια ανασκόπησης της ένωσης UEPG για την περίοδο 2012-2013:
  • Ο μέσος όρος παραγωγής αδρανών για την ΕΕ των 27 μειώθηκε σημαντικά σε 5,8 τόνους / κάτοικο,σε σχέση με το μέσο όρο των 7 τόνων / κάτοικο που ήταν την περίοδο το 2006/2007.
  • Η εκτίμηση της τάσεως για τα δεδομένα της παραγωγής στα επιμέρους κράτη είναι γενικά αρνητική. Εκτιμάται μια περαιτέρω μείωση παραγωγής της τάξης του 9,7% για τις χώρες της ΕΕ των 27, ωθούμενη κυρίως από σημαντικές μειώσεις στην Πολωνία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα και Κύπρο.
  • Για μια φορά ακόμη αποδεικνύεται με αριθμούς ότι η αναγκαιότητα για αδρανή υλικά μεγαλώνει παράλληλα με την οικονομική ανάπτυξη και αντιστρόφως, ότι η κατανάλωση αδρανών υλικών αποτελεί το το κλειδί για την ανάπτυξη των απαιτούμενων υποδομών μιας οικονομίας.
  • Η UEPG υποστηρίζει ότι η Ευρωπαϊκή οικονομική πολιτική πρέπει επειγόντως να εξισοροπήσει τα μέτρα λιτότητας με  μέτρα που στοχεύουν στην τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης.
Τέλος στην παρακάτω διεύθυνση δίνεται ένα ακόμη χρήσιμο έγγραφο σχετικά με τα ανακυκλωμένα αδρανή υλικά τα οποία παράγονται από αδρανή απόβλητα (από κατασκευές και κατεδαφίσεις,εκσκαφές, αστική δραστηριότητα κλπ). Αναπτύχθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο ως ένα πρωτόκολλο για την εξασφάλιση ότι τα ανακυκλωμένα αδρανή μπορούν να διατίθενται με τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν και τα πρωτογενή αδρανή.Έχει εγκριθεί από την Ε. Επιτροπή και αποτελεί ιδανικό μοντέλο για έγκριση και από τις άλλες χώρες.

UK Protocol - End of Waste Criteria for the Production of Aggregates From Inert Waste

[του Πέτρου Τζεφέρη]

Η παραγωγή ανακυκλωμένων αδρανών από αδρανή απόβλητα
O κανονισμός για τα Δομικά Προϊόντα 305/2011/ΕΕ.