-->

Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2013

Στα 70 χρόνια οι Συμβάσεις Μίσθωσης Λατομείων;

Είναι γνωστό ότι η ορθολογική διαχείριση του ορυκτού πλούτου επιτάσσει την πλήρη αξιοποίηση των κοιτασμάτων σε θέσεις, όπου έχει ήδη συντελεσθεί η επέμβαση στο περιβάλλον, καθώς αυτή αποτελεί την πιο ενδεδειγμένη λυση όχι μόνο για την οικονομία των κοιτασμάτων αλλά και από περιβαλλοντική άποψη .

Εξάλλου, δεδομένου ότι οι πρώτες συμβάσεις μίσθωσης ή άδειες εκμετάλλευσης για τα λατομεία αδρανών χρονολογούνται σε μεγάλο βαθμό από το 1977 και σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία τερματίζονται εντός τριάντα (30) ετών, η σταδιακή διακοπή λειτουργίας τους που έχει αρχίσει από το 2007 έχει ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις για την εθνική και την τοπική οικονομία.

Αντιστοίχως για τα λατομεία μαρμάρων, δεδομένου ότι η υποχρέωση εφοδιασμού των λατομείων αυτών  με άδεια εκμεταλλεύσεως θεσπίσθηκε με τις διατάξεις του Ν.Δ. 433/1970, συμπληρώθηκε ήδη για αρκετές περιπτώσεις η μέγιστη χρονική διάρκεια των σαράντα (40) ετών που προβλέπουν οι ισχύουσες διατάξεις.

Τα άρθρα 183 του ν. 4001/2011 και 17 του Ν.4203/2013 που παρέτειναν την λειτουργία των λατομείων αδρανών και μαρμάρων (για τα οποία είχε λήξει η τριακονταετία ή η σαραντακονταετία) μέχρι το 31.12.2013 και 31.12.2015 αντίστοιχα, έχουν καθαρά προσωρινό/μεταβατικό χαρακτήρα. 

Συνεπώς, με γνώμονα τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης οι οποίες επιβάλλουν την ορθολογική, μη ευκαιριακή  και πλήρη αξιοποίηση των ορυκτών πόρων με βάσει την οικονομία των κοιτασμάτων αλλά και την  αποτελεσματικότερη προστασία του περιβάλλοντος, ο χρόνος των συμβάσεων μίσθωσης (και προφανώς των συνακόλουθων αδειών εκμετάλλευσης) θα πρέπει να εξορθολογιστεί και να προσαρμοστεί στα δεδομένα αυτά.

Τα παρακάτω αποτελούν πρόταση για την διαχείριση του θέματος στην υπό αναμόρφωση σχετική νομοθεσία για την έρευνα κι εκμετάλλευση των λατομικών ορυκτών.

1. Συμβάσεις μίσθωσης δημοσίων, δημοτικών, και ιδιωτικών λατομείων οποιασδήποτε κατηγορίας ορυκτών καταρτίζονται εγκύρως με συμβολαιογραφικό έγγραφο συνοδευόμενο από τοπογραφικό σχεδιάγραμμα και συνομολογούνται για διάρκεια είκοσι (20) ετών, με δυνατότητα παράτασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου.

Ειδικώς για τα λατομεία αδρανών υλικών που λειτουργούν για την εκτέλεση δημοσίων έργων  η χρονική διάρκεια της μίσθωσης και της άδειας εκμετάλλευσης καθορίζεται από τον απαιτούμενο χρόνο εξόρυξης της αναγκαίας ποσότητας αδρανών υλικών για την εκτέλεση του έργου συν το επιπλέον χρονικό διάστημα που, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους, απαιτείται για την ολοκλήρωση της αποκατάστασης του περιβάλλοντος του λατομικού χώρου. Κατά το στάδιο ολοκλήρωσης της αποκατάστασης δεν επιτρέπεται η διενέργεια εξορυκτικών εργασιών.

2. Η διάρκεια των είκοσι (20) ετών των ως άνω συμβάσεων μπορεί να παρατείνεται για μια ακόμη εικοσαετία, με συμβολαιογραφικό έγγραφο, με τους ίδιους όρους και συμφωνίες της ισχύουσας σύμβασης μίσθωσης, εφόσον ο μισθωτής έχει εκπληρώσει τους όρους της ισχύουσας σύμβασης.Για την παράταση της ισχύος των εν λόγω συμβάσεων, απαιτείται ο μισθωτής, να έχει υποβάλει, τουλάχιστον 12 μήνες πριν από τη λήξη της ισχύος της μίσθωσης, αίτηση για παράταση της άδειας εκμετάλλευσης στην αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή.

Ειδικώς για τα ιδιωτικά ή δημοτικά λατομεία, η παράταση της ισχύος της σύμβασης μίσθωσης μπορεί να πραγματοποιείται, είτε με νέα συμβολαιογραφική πράξη παράτασης είτε μονομερώς από τον μισθωτή, με συμβολαιογραφικό έγγραφο, με την προϋπόθεση εκπλήρωσης των όρων της σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση ο ιδιοκτήτης του χώρου διατηρεί το δικαίωμα λύσης της σύμβασης εάν δε τηρούνται οι όροι αυτής.

Στην περίπτωση δημόσιου λατομείου, η αδειοδοτούσα αρχή διαβιβάζει αντίγραφο της αίτησης για παράταση της άδειας εκμετάλλευσης στον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης (ΓΓΑΔ), προκειμένου να προχωρήσει στην παράταση της μίσθωσης, εφόσον ο μισθωτής έχει εκπληρώσει τους όρους της σύμβασης. O ΓΓΑΔ εκδίδει απόφαση, με την οποία, είτε εγκρίνει την παράταση της μίσθωσης της δημόσιας έκτασης καθορίζοντας τους οικονομικούς όρους για την προστασία των συμφερόντων του Δημοσίου (μισθώματα, ύψος αντίστοιχων εγγυητικών επιστολών) και καλεί τον ενδιαφερόμενο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης παράτασης μίσθωσης, είτε απορρίπτει την αίτηση με πλήρη αιτιολόγηση.

3. Για τα λατομεία των ανωτέρω παραγράφων όπου παραμένουν εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα, η διάρκεια ισχύος των συμβάσεων μίσθωσης ή μεταβίβασης του δικαιώματος εκμετάλλευσης μπορεί να παρατείνεται -ανά δεκαετία- σύμφωνα με τη διαδικασία και ανάλογη εφαρμογή της προηγουμένης παραγράφου και πέραν των σαράντα (40) ετών, μέχρι να ολοκληρωθεί η μέγιστη δυνατή απόληψη των κοιτασμάτων των υπό εκμετάλλευση ορυκτών, σύμφωνα με την εκάστοτε εγκεκριμένη σχετική τεχνική μελέτη και την εγκεκριμένη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, και πάντως όχι πέραν των εβδομήντα (70) ετών.

4. Μεταβατική διάταξη. Συμβάσεις λατομείων σε ισχύ, που έχουν συναφθεί για πρώτη φορά για διάρκεια μικρότερη των είκοσι (20) ετών, παρατείνονται αυτοδικαίως μέχρι τη συμπλήρωση εικοσαετίας. Συμβάσεις που είχαν παραταθεί, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του ν.2702/1999, πέραν της εικοσαετίας, χωρίς να συμπληρώνεται συνολική διάρκεια σαράντα (40) ετών, από τη συνομολόγηση της αρχικής σύμβασης, ισχύουν αυτοδικαίως μέχρι τη συμπλήρωση των σαράντα (40) ετών.

[του Πέτρου Τζεφέρη] [by Tzeferis Petros]