-->

Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2013

Ρυθμίσεις για λατομεία-μεταλλεία στο σχέδιο νόμου για τις Α.Π.Ε.

Υπερψηφίστηκε μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης επί των άρθρων και των τροπολογιών  το σχέδιο νόμου του ΥΠΕΚΑ «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις».

Σημειώνεται ότι στο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται και η τροπολογία για την αναστολή της χρηματοδότησης της Χρυσής Αυγής.

Με τις διατάξεις του κεφαλαίου Β΄ ρυθμίζονται διάφορα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ανάμεσα στα οποία εισάγονται σημαντικά ζητήματα που αφορούν τον εξορυκτικό τομέα. Συγκεκριμένα:
  • Τροποποιείται η διάταξη του ν. 1428/1984 για τη σύνθεση και τη συγκρότηση της επιτροπής καθορισμού λατομικών περιοχών. (άρθρο 10).
  • Παρέχεται δυνατότητα για περιορισμό της ζώνης των χιλίων μέτρων της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του ν. 1428/1984 σε περιπτώσεις λατομικών περιοχών που βρίσκονται σε νησιωτικές και παραμεθόριες περιοχές. (άρθρο 11).   
  • Τροποποιούνται οι διατάξεις για τη Ναξία σμύριδα, ώστε να είναι επιτρεπτή η πώλησή της σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (άρθρο 13).
  • Ρυθμίζονται θέματα εκμίσθωσης και εκμετάλλευσης μεταλλείων και λατομείων σε δημόσιες εποικιστικές εκτάσεις. Συγκεκριμένα τροποποιείται το  πρώτο εδάφιο του άρθρου 5 του ν. 4061/2012 (Α΄ 66) αναφορικά με την εκμίσθωση λατομείων επί ακινήτων, των οποίων η διαχείριση ανήκει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενώ στη συνέχεια διευκρινίζονται θέματα σχετικά τις Υπουργικές Αποφάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 63 του νόμου 4042/2012, σχετικά με  τα τέλη ιδιωτικών μεταλλείων (άρθρο 12). 
  • Στο άρθρο 17 του νομοσχεδίου έχει τροποποιηθεί το  άρθρο 183 του Ν. 4001/2011 με το οποίο είχε δοθεί παράταση μέχρι 31.12.2013 στα λατομεία αδρανών (καθώς και μαρμάρων, σχιστολιθικών πλακών) που συμπληρώνουν την μέγιστη διάρκεια των 30 ετών από την αρχική άδεια εκμετάλλευσης (40 ετών για τα μάρμαρα) , περίπτωση για την οποία δεν υπήρχε πρόβλεψη στην ισχύουσα νομοθεσία. Με το παρόν άρθρο ο χρόνος λειτουργίας των λατομείων αυτών παρατείνεται μέχρι 31.12.2015
  • Τέλος, στο άρθρο 17 γίνεται επίσης ρύθμιση των λατομείων μαρμαρόσκονης-μαρμαροψηφίδας, των οποίων η άδεια εκμετάλλευσης εξεδόθη πριν το 2000 με τις διατάξεις του Ν.669/77. Τα λατομεία αυτά σε περίπτωση που δεν καταστεί εφικτή η παράταση της άδειας εκμετάλλευσης με τις διατάξεις της παραγράφου 2β του άρθρου 8 του Ν.2115/1993, οφείλουν να αποκαταστήσουν το περιβάλλον των ως άνω λατομικών χώρων, σύμφωνα με ειδική μελέτη.
 Συγκεκριμένα, αναφορικά με τα  τέλη ιδιωτικών μεταλλείων, ορίζεται σαφώς στο σχέδιο νόμου ότι τόσο η απόδοση ποσοστού στους οικείους Δήμους από τα εισπραττόμενα μισθώματα δημόσιων μεταλλείων, όσο και τα τέλη υπέρ του Δημοσίου από τα ιδιωτικά μεταλλεία ισχύουν από 1/1/2013 και η είσπραξή τους θα γίνει αναδρομικά και απολογιστικά, αφού αφορούν δραστηριότητες που έγιναν κατά το προηγούμενο κάθε φορά έτος. Η απόδοση του ποσοστού σε οικείους Δήμους από μισθώματα δημόσιων μεταλλείων και η είσπραξη τελών υπέρ του Δημοσίου από ιδιωτικά μεταλλεία ισχύουν για πρώτη φορά στην ελληνική νομοθεσία, καθώς δεν προβλέπονταν στον Μεταλλευτικό Κώδικα που βρίσκεται σε ισχύ εδώ και 40 χρόνια.

Περαιτέρω με την συγκεκριμένη διάταξη διευκρινίζεται ο τρόπος επιμερισμού του ποσοστού 20% που δικαιούνται οι οικείοι δήμοι από τα μισθώματα των δημόσιων μεταλλείων, ενώ αντίστοιχο ποσοστό 20% θα διατίθεται στους οικείους δήμους και από τα τέλη των ιδιωτικών μεταλλείων.

Με την ψήφιση του νόμου, θα υπογραφεί σύντομα και η ΚΥΑ που προσδιορίζει τον τρόπο υπολογισμού των τελών για τα ιδιωτικά μεταλλεία, όπως έχει καθοριστεί από το πόρισμα της αρμόδιας Επιτροπής, που συγκροτήθηκε με την Απόφαση Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κ. Μάκη Παπαγεωργίου Δ8/Δ/Φ1/οικ.3601/595/25.2.2013.

Επίσης στο ίδιο άρθρο 12 αντικαθίσταται το άρθρο 23 του ν.δ. 210/1973 (Α΄ 277 περί Μεταλλευτικού Κώδικος) ώστε με τις αιτήσεις για χορήγηση Άδειας Μεταλλευτικών Ερευνών (ΑΜΕ) να εισπράττονται 3.000 ευρώ ως δικαίωµα του Δηµοσίου ποσό που υποχρεούται να καταβληθεί και για τις αιτήσεις που βρίσκονται σε εκκρεµότητα. Το ως άνω ποσό αναπροσαρµόζεται ανά τριετία µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.