-->

Σάββατο, 27 Απριλίου 2013

Δελτία Δραστηριότητας/Απραξίας για τις εξορυκτικές επιχειρήσεις

Κάθε χρόνο  υποβάλλονται από τις εξορυκτικές επιχειρήσεις τα δελτία δραστηριότητας που έχει θεσπίσει η πολιτεία με σκοπό την παραγωγή συγκεντρωτικών στοιχείων του τομέα ορυκτού πλούτου καθώς και για τον γενικότερο στρατηγικό σχεδιασμό του Υπουργείου ΠΕΚΑ.

Πράγματι, με το άρθρο 14 του Ν.669/23.08.1977 (ΦΕΚ 241/Α/01.09.1977), άρθρο 13 του Ν.1428/04.04.1984 (ΦΕΚ 43/Α/11.04.1984) , άρθρο 118 του Ν.Δ.210/03.10.1973 (ΦΕΚ 277/Α/05.10.1973), τα άρθρα 14, 103, 104 του Ν.274/04.03.1976 (ΦΕΚ 50/Α/06.03.1976) και τις Υπουργικές Αποφάσεις Αρ.πρωτ: 9373/27.6.84 (ΦΕΚ 436/Β/29.06.1984), και Αρ.πρωτ: 5102/641/148/22.01.1977 (ΦΕΚ 70/Β/04.02.1977), έχει θεσπιστεί η υποχρεωτική υποβολή Δελτίου Δραστηριότητας για κάθε είδος εξορυκτικής δραστηριότητας στην Ελλάδα.

Τα Δελτία Δραστηριότητας/απραξίας είναι εμπιστευτικά έγραφα και διακρίνονται σε α) Δελτία λατομείων Αδρανών υλικών, β) Δελτία λατομείων Βιομηχανικών Ορυκτών, γ) Δελτία λατομείων Μαρμάρων και δ) Δελτία Μεταλλείων.

Κάθε χρόνο υποβάλλονται τα δελτία που αναφέρονται στη δραστηριότητα του προηγούμενου έτους. Τα Δελτία αυτά υποβάλλονται έως τις 30 Απριλίου  για τα λατομεία  Βιομηχανικών ορυκτών, Αδρανών και Μαρμάρων και έως τις 30 Ιουνίου για τα Μεταλλεία.

Όλα τα δελτία  υποβάλλονται στις υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ εις διπλούν: 1) Στην κεντρική υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ/Δ/νση Πολιτικής κι Ερευνών της Γεν. Διεύθυνσης Ορυκτών Πρώτων Υλών, Μεσογείων 117-119, 10192 Αθήνα και 2)Στην αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία Επιθεώρησης Μεταλλείων α) Νοτίου Ελλάδος, Λυκούργου 9, 105 51 Αθήνα και β) Βορείου Ελλάδος, Κουντουριώτου 6 και Φωκαίας, 54 015 Θεσ/κη.

Η παραπάνω υποβολή δεν αναιρεί τυχόν υποχρέωση υποβολής στατιστικών στοιχείων που ζητούνται από άλλες υπηρεσίες (πχ. ΕΛΣΤΑΤ).

Σε περίπτωση μη εκμεταλλεύσεως του λατομείου ή μη διενέργειας ερευνών, αντί του Δελτίου Δραστηριότητας είναι υποχρεωτικό να υποβάλλεται δήλωση Απραξίας η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται με τα απαραίτητα στοιχεία με τα οποία θα δικαιολογείται η απραξία αυτή.

Η έντυπη υποβολή των δελτίων δραστηριότητας ή δηλώσεων απραξίας είναι υποχρεωτική και σε εκείνους που δεν υποβάλλουν τα ανωτέρω προβλεπόμενα από το νόμο δελτία δραστηριότητας ή υποβάλουν τα δελτία με ελλιπή στοιχεία, επιβάλλεται πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως χίλια πεντακόσια (1500) ΕΥΡΩ.

Όλα τα στοιχεία που συνυποβάλλονται, Εκθέσεις, Μελέτες, Σχέδια, Διαγράμματα, Σχεδιαγράμματα κ.λ.π. πρέπει να είναι υπογραμμένα και σφραγισμένα από τον κατά περίπτωση και κατά νόμο αρμόδιο.

Στα πλαίσια εκσυγχρονισμού και ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Χώρας έχει αρχίσει μια διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δελτίων αυτών μέσω της ιστοσελίδας latomet. Για να καταστεί δυνατή η ηλεκτρονική υποβολη θα πρέπει πρώτα να γίνει εγγραφή  στο "latomet" και να δοθούν κατάλληλα στοιχεία προσβασιμότητας στην υπηρεσία. (Για Επικοινωνία  κλικ εδώ)

Επίσης, ήδη στον ιστότοπο http://www.latomet.gr/ (στον κατάλογο Υποδείγματα Δελτίων) έχουν αναρτηθεί τόσο έντυπα δελτίων όσο και δελτία δραστηριότητας, υποδειγματικά συμπληρωμένα για κάθε τομέα δραστηριότητας ώστε να εξυπηρετήσουν τους υπόχρεους/ενδιαφερόμενους. Επίσης στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου latomet@eka.ypeka.gr θα μπορούν να απευθύνουν τυχόν ερωτήματα που αφορούν την διαδικασία. 

Στα επόμενα θα γίνει προσπάθεια να δοθούν οδηγίες για την ορθή συμπλήρωση των των δελτίων Δραστηριότητας Μεταλλευτικών και Λατομικών Επιχειρήσεων ώστε να αποφεύγονται λάθη που έχουν προκύψει από την κακή εφαρμογή του θεσμού για πολλά χρόνια.

[του Τζεφέρη Πέτρου] [by Tzeferis Petros]