-->

Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2013

Επιτροπή για τον καθορισμό τελών από Ιδιωτικά Μεταλλεία & Απόδοση Ποσοστού από Μισθώματα Δημόσιων Μεταλλείων σε Δήμους

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΕΚΑ, έχει ξεκινήσει τις εργασίες της και αναμένεται να εκδώσει το πόρισμα της έως τα τέλη Μαρτίου η Επιτροπή, που συγκροτήθηκε για την σύνταξη των όρων της ΚΥΑ αναφορικά με την είσπραξη τελών υπέρ του Δημοσίου από τα ιδιωτικά μεταλλεία.

Η συγκρότηση της εν λόγω Επιτροπής ορίστηκε με την Απόφαση Δ8/Δ/Φ1/οικ.3601/595/25.2.2013 του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, στο πλαίσιο του νόμου 4042/2012 και θέτει προθεσμία 30 ημερών για την ολοκλήρωση των εργασιών της.

Όπως ορίζεται από το νόμο 4042/2012 (ΦΕΚ Α΄ 24), τόσο η απόδοση ποσοστού στους οικείους Δήμους από τα εισπραττόμενα μισθώματα δημόσιων μεταλλείων, όσο και τα τέλη υπέρ του Δημοσίου από τα ιδιωτικά μεταλλεία ισχύουν από 1/1/2013 και η είσπραξή τους θα γίνει αναδρομικά και απολογιστικά, αφού αφορούν δραστηριότητες που έγιναν κατά το προηγούμενο κάθε φορά έτος.

Η απόδοση του ποσοστού σε οικείους Δήμους από μισθώματα δημόσιων μεταλλείων και η είσπραξη τελών υπέρ του Δημοσίου από ιδιωτικά μεταλλεία ισχύουν για πρώτη φορά στην Ελληνική νομοθεσία, καθώς δεν προβλέπονταν στον Μεταλλευτικό Κώδικα που βρίσκεται σε ισχύ εδώ και 40 χρόνια.

Με την καθιέρωσή τους, ενισχύονται περαιτέρω τα ανταποδοτικά οφέλη υπέρ του ελληνικού Δημοσίου και ιδίως των περιοχών στις οποίες πραγματοποιούνται μεταλλευτικές δραστηριότητες. Ειδικότερα, όσον αφορά στην καθιέρωση τελών από ιδιωτικά μεταλλεία, είναι η πρώτη φορά που συνδέεται άμεσα η επιτυχής εξόρυξη μεταλλευμάτων με την είσπραξη προκαθορισμένων και συγκεκριμένων ποσών υπέρ του Δημοσίου, επιπλέον των φορολογικών, ασφαλιστικών και λοιπών εσόδων.
Θα κάνουμε το ίδιο σχόλιο που κάναμε και τότε (ένα χρόνο πριν) όταν ψηφίστηκε ο συγκεκριμένος νόμος:

Ας ελπίσουμε ότι το σημαντικό ως άνω τέλος από την μεταλλευτική δραστηριότητα, αφού ρυθμιστεί από την συγκεκριμένη επιτροπή με τρόπο ορθολογικό, θα πιάσει τόπο και δεν θα εξανεμιστεί ασκόπως (και γενικά σε στόχους που δεν σχετίζονται με την αποκατάσταση των θιγμένων χώρων, τόπων και κοινωνιών εξόρυξης) όπως γίνεται μέχρι σήμερα με τα τέλη της "λατομικής" δραστηριότητας που αποδίδονται στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και συγκεκριμένα:

α) Το ειδικό τέλος υπέρ ΟΤΑ 5% επί της τιμής πώλησης των προϊόντων το οποίο καταβάλουν οι εκμεταλλευτές των δημοσίων και ιδιωτικών λατομείων αδρανών υλικών (άρθρο 19 παρ.1 Ν.1428/84, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 15 Ν.2115/93)

β) Το ειδικό τέλος υπέρ ΟΤΑ 2% επί της αξίας των ακατέργαστων λατομικών προϊόντων το οποίο καταβάλλουν οι ιδιοκτήτες λατομείων βιομηχανικών ορυκτών (Ν.2130/93, άρθρο 27 παρ. 8).

γ) Το 50% των παγίων και αναλογικών μισθωμάτων των δημόσιων λατομείων μαρμάρων και βιομηχανικών ορυκτών το οποίο καταβάλλεται στους ΟΤΑ, στην περιφέρεια των οποίων λειτουργούν τα λατομεία (άρθρο 21 παρ. 10 Ν.2115/93 και της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 9394/Β211/1994)

δ) Τα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται από τις Επιθεωρήσεις Μεταλλείων στις εξορυκτικές επιχειρήσεις για παραβάσεις του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΚΜΛΕ) και τα οποία ως γνωστόν εισπράττονται από τους οικείους ΟΤΑ και διατίθενται για αποκατάσταση περιβάλλοντος !!!! (άρθρο 13 Ν.2115/93).

Μιλάμε για πολλά χρήματα που χάθηκαν στη χοάνη του πουθενά ή μάλλον του μαζί τα φάγαμε!