-->

Κυριακή, 30 Δεκεμβρίου 2012

Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (ΑEKK)

Τα απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), αντιπροσωπεύουν το 25% - 30% περίπου του συνόλου των παραγόμενων αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αποτελούνται από υλικά, όπως σκυρόδεμα (οπλισμένο ή μη), σίδηρο, τούβλα, γύψο, ξύλο, γυαλί, μέταλλα, πλαστικά, αμίαντο και χώμα, πλακάκια, επεξεργασμένα μάρμαρα, υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν.

Τα ΑΕΚΚ προκύπτουν από δραστηριότητες όπως η κατασκευή των κτιρίων και των δημοσίων υποδομών, ολική ή μερική κατεδάφιση κτιρίων και υποδομών, κατασκευή και συντήρηση των οδών.Εχουν αναγνωριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως συστήματα με προτεραιότητα διαχείρισης, εφόσον πέραν από την περιβαλλοντική σκοπιμότητα υφίσταται κι ένα σημαντικότατο οικονομικό ενδιαφέρον ως προς την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίησή τους, ακριβώς επειδή ορισμένα από τα συστατικά τους έχουν μεγάλη οικονομική αξία. Ειδικότερα, υπάρχει μια νέα αγορά για χρήση αδρανών υλικών που προέρχονται από ΑΕΚΚ για διάφορα κατασκευαστικά έργα. Για παράδειγμα, στα πλέον πρόσφατα μεγάλα έργα που πραγματοποιούνται σήμερα στην Αττική ("Σύνδεση του λιμένα νέου Ικονίου με το σιδηροδρομικό δίκτυο" και "Αναβάθμιση Διυλιστηρίων Ελευσίνας"),  η ανάδοχη εταιρεία ανακύλωσε συκυρόδεμα και παλαιά αδρανή υλικά που ξεπέρασαν και για τα δύο έργα τα 2 εκατομμύρια τόννους. (Περιοδικό Εργοταξιακά Θέματα, Μαρτιος-Απρίλλιος 2012, σελ.40-43). Επιπλέον, η τεχνολογία για το διαχωρισμό και την ανάκτηση των αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων είναι καλά εδραιωμένη, εύκολα προσβάσιμη και γενικά χαμηλού κόστους. Παραγωγή αδρανών σκυροδέματος από ανακύκλωση

Ωστόσο, το επίπεδο της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης των αποβλήτων ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό σε ολόκληρη την Ε.Ε. από λιγότερο από 10% έως και πάνω από 90%. Σε ορισμένα Κ-Μ, αυτή η κατηγορία αποβλήτων δυστυχώς απορρίπτεται σε χώρους υγειονομικής ταφής. Επιπλέον, εάν τα απόβλητα αυτά δεν διαχωρίζονται στην πηγή, μπορεί να περιέχουν ποσότητες επικίνδυνων αποβλήτων, με κίνδυνο να προκαλέσουν ιδιαίτερους κινδύνους για το περιβάλλον. Στην Ελλάδα η ποσότητα των αποβλήτων που παράγονται από τις διάφορες οικοδομικές εργασίες (κατασκευές και κατεδαφίσεις) εκτιμώνται σε 6-7 εκατ. τόνους ετησίως. Δεδομένου ότι μέχρι σήμερα δεν υπήρχε ένα οργανωμένο δίκτυο συλλογής και αξιοποίησης τους, η διαχείριση των υλικών αυτών σήμερα γίνεται αποσπασματικά, δημιουργώντας προβλήματα στο περιβάλλον εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσής τους. Τα ΑΕΚΚ στον τόπο μας συλλέγονται είτε χύδην είτε με χρήση κάδων τύπου σκάφης και το μεγαλύτερο τμήμα τους οδηγείται σε μη αδειοδοτημένους χώρους διάθεσης ή επεξεργασίας, ενώ οι αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις ανακύκλωσης, διαλογής και μεταφόρτωσης των εν λόγω αποβλήτων είναι ελάχιστες.

Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης, από τον οποίον κυρίως προέρχονται οι παραπάνω πληροφορίες, είναι ο αρμόδιος φορέας του Υ.Π.Ε.Κ.Α. για τον συνολικό σχεδιασμό και την εφαρμογή της πολιτικής για την ανακύκλωση στην Ελλάδα. Είναι υπεύθυνος για την έγκριση των εθνικών συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης ανά προϊόν, καθώς και για τον έλεγχο της προόδου της Ελλάδας στον τομέα της ανακύκλωσης, συνεπώς είναι υπεύθυνος και για τα θέματα που αφορούν τα ΑΕΚΚ, σύμφωνα με τους στόχους και τις γενικές αρχές του νόμου 2939/2001 (όπως τροποποιήθηκε με τον νόμο 3854/2010) και τη ειδικότερη νομοθεσία που δίνεται κατωτέρω.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΕΚΚ

ΠΟΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΕΚΚ:
1. Απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) που προέρχονται από ιδιωτικά και Δημόσια έργα.
2. Στερεά απόβλητα που προκύπτουν από την κοπή μαρμάρων
3. Απόβλητα από περίσσεια σκυροδέματος.

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ:
1. Τα ΑΕΚΚ που χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα (αρθρ.2 ΚΥΑ 13588/725/20060)
2. Τα ΑΕΚΚ που προέρχονται από βιομηχανικές και άλλες περιοχές και έχουν ρυπανθεί με επικίνδυνες ουσίες.
3. Απόβλητα από εργασίες εξόρυξης, επεξεργασίας κλπ μεταλλευτικών πόρων, βιομηχανικών ορυκτών, λατομικών προϊόντων.
4. Χώμα και άλλα φυσικά υλικά που θα χρησιμοποιηθούν ανεπεξέργαστα στον χώρο από τον οποίο έγινε η εκσκαφή.

ΠΟΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΧΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ:
  • Το 2011 εγκρίθηκε το πρώτο σύστημα ΑΕΚΚ (αριθμό πρωτ. 717/7-12-2011), το ΣΣΕΔ (Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης) «Ανακύκλωση Αδρανών Βορείου Ελλάδας Α.Ε» με το διακριτικό τίτλο ΑΝ.Α.Β.Ε. Α.Ε., με γεωγραφική εμβέλεια εφαρμογής τους νομούς Θεσσαλονίκης, Πέλλας, Πιερίας, Κιλκίς, Ημαθίας και Χαλκιδικής.
  • Το 2012 ακολούθησε η έγκριση άλλων τεσσάρων Συλλογικών Συστημάτων. Το ΣΣΕΔ «ΣΑΝΚΕ ΕΠΕ»με γεωγραφική εμβέλεια εφαρμογής την Εύβοια, τη Βοιωτία και την Αττική. Το ΣΣΕΔ «ΣΕΔΠΕΚΑΤ Α.Ε.» μια πολυμετοχική επιχείρηση όπου μετέχουν 69 επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο σωματείο χωματουργών Αττικής και με γεωγραφική εμβέλεια την Αττική.    
  • Στην περιοχή της Β. Ελλάδας έχει εγκριθεί επίσης το σύστημα «Ι. ΚΟΥΦΙΔΗΣ & Ι. ΚΤΕΝΙΔΗΣ Ο.Ε. με διακριτικό τίτλο «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ο.Ε.» με γεωγραφική εμβέλεια τον νομό Χαλκιδικής. Τέλος το ΣΣΕΔ «Ανακύκλωση ΑΕΚΚ Κεντρικής Μακεδονίας Α.Ε.» δραστηριοποιείται στην περιοχή της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα στους νομούς Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών, Χαλκιδικής.
Πέτρου Τζεφέρη: λατομεία και ΑΕΚΚ
Σε «τροχιά» ανόδου η διαχείριση των AEEK