-->

Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2012

Λατομεία και ΑΕΚΚ

[του Πέτρου Τζεφέρη] [by Tzeferis Petros]

Σύμφωνα με την Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312/Β`/24.8.2010) Μέτρα, όροι και προγράμματα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), είναι δυνατή η εγκατάσταση συστημάτων ΑΕΚΚ εντός ενεργών ή ανενεργών λατομείων, με την σύμπραξη των εκμεταλλευτών των λατομείων αυτών, των οποίων δεν πρέπει να παρεμποδίζεται η εκμετάλλευση, ούτε να δεσμεύονται αποθέματα των κοιτασμάτων, άρθρο 11 παρ.3.

Η αδειοδότηση/πιστοποίηση τέτοιων συστημάτων γίνεται από από τον ΕΟΕΣΔΑΠ (νυν ΕΛΛ. ΟΡΓ. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ)
    Ελληνικός Οργανισμός ΑΝακύκλωσης (ΕΟΑΝ)

Οι επιμέρους υποχρεώσεις των διαχειριστών ΑΕΚΚ (πχ. να είναι κάτοχος αδείας συλλογής/μεταφοράς , να έχει συμβληθεί με ένα τουλάχιστον εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ, να καταβάλει το τέλος επεξεργασίας στο σύστημα κλπ)προσδιορίζονται επίσης από την κείμενη νομοθεσία:

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΕΚΚ

Περιβαλλοντική αδειοδότηση AEKK εντός λατομικού χώρου

Η δραστηριότητα των ΑΕΚΚ, κατηγοριοποιείται στην 4η ομάδα της ΚΥΑ 1958 /13.01.2012 (Συστήµατα περιβαλλοντικών υποδοµών, A/A 16) και επιπλέον είναι υποκατηγορία Α2 στο σύνολό τους. Αρα οι ΜΠΕ εγκρίνονται από την Περιβαλλοντική Υπηρεσία της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 

Εντούτοις, όταν υπάρχει στον ίδιο χώρο και ενεργό λατομείο, η συνολική δραστηριότητα «ΛΑΤΟΜΕΙΟ + ΑΕΕΚ» θεωρείται (από την Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ) ότι δεν διαφοροποιείται από την κατηγοριοποίηση του ενεργού λατομείου. Ετσι, στην περίπτωση που αυτό (το ενεργό λατομείο) εντάσσεται στην υποκατηγορία Α1 (που επισπεύδει η κεντρική υπηρεσία ΥΠΕΚΑ),  τότε και η συνολική δραστηριότητα θεωρείται ότι εμπίπτει στην ίδια υποκατατηγορία.

Απαιτείται προσοχή λοιπόν στην περίπτωση που συσχετίζονται οι δύο δραστηριότητες δηλαδή εκείνη των ΑΕΚΚ) με τη δραστηριότητα του λατομείου (ενεργό λατομείο). Στην περίπτωση αυτή:

1) Θα πρέπει να υφίσταται συγκατάθεση-σύμπραξη του εκμεταλλευτή για την εγκατάσταση ΑΕΕΚ

2) Θα πρέπει να μην παρεμποδίζεται η εκμετάλλευση ούτε δεσμεύονται αποθέματα κοιτασμάτων, άρα πρέπει να ελέγχεται η θέση των μηχανολογικών εγκαταστάσεων των ΑΕΚΚ, οι χώροι εκφόρτωσης ΑΕΕΚ και αποθήκευσης των έτοιμων προϊόντων (αδρανών και υπολοίπων ανακυκλώσιμων υλικών) ως προς την επάρκειά τους.

3) Επίσης θα πρέπει να ελεγχθεί κατά πόσο ο εξοπλισμός που ήδη υπάρχει και θα χρησιμοποιηθεί (κοινός) και για το νέο σύστημα έχει επαρκή δυναμικότητα.

4) Περιβαλλοντική αποκατάσταση με δευτερογενή αδρανή κατάλοιπα που προκύπτουν από την επεξεργασία των ΑΕΚΚ προφανώς μη εμπορεύσιμα που θα χρησιμοποιούνται για την πλήρωση των «κενών» (αποκατάσταση) του λατομείου από την υφιστάμενη δραστηριότητα. (προβλέπεται και στην παρ. 9 του άρθρου 9 της απόφασης Υ.Α. 36259/1757/Ε103 αλλά και στο άρθρο 40 του Ν. 4030). Θα πρέπει προφανώς να προβλέπεται και στην ΜΠΕ και ΑΕΠΟ του ενεργού λατομείου.

Ανενεργά λατομεία.

Ανενεργό λατομείο "Ζωίτσα" στο Κορωπί
Για τα ανενεργά λατομεία υφίσταται η διάταξη του Ν.4030/2011 (άρθρο 40),  σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται η εγκατάσταση  ΑΕΚΚ  σε ανενεργά λατομεία ανεξαρτήτως του ιδιοκτησιακού καθεστώτος τους, με στόχο  τη μερική ή ολική αποκατάστασή τους μετά από εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης, εντούτοις τονίζεται ότι τα ανενεργά λατομεία, αποτελούν πρώην λατομικούς χώρους και δεν αποτελούν πλέον λατομεία.

Ειδικότερα, η αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου των ανενεργών λατομείων στο νομό Αττικής γίνεται από τον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου  Αθήνας (Ν. 2742/99 «Χωροταξικός Σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις», άρθρο 25 ΦΕΚ 207) κατ’ εφαρμογήν της Απόφασης του Υπ. ΠΕΧΩΔΕ με αρθ. 15420/3278/2000 (ΦΕΚ 783) «διαδικασία αποκατάστασης περιβάλλοντος ανενεργών λατομείων νομού Αττικής» όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αρ. 18217/12-10-2002 απόφαση του Υπ. ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 1204Β). 

Πάντως, οι παράγοντες της αγοράς ζητούν από την πολιτεία να παράσχει χώρους για την ασφαλή και εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ, χώρους κυρίως γύρω από την Αθήνα που θα λειτουργήσουν οι μονάδες ανακύκλωσης με έμφαση στην αποκατάσταση ανενεργών λατομείων,  όπως για παράδειγμα,  συμβαίνει στην Ισπανία.

Χρειάζονται κίνητρα για τη διαχείρηση των ΑΕΚΚ

Η αποκατάσταση ανενεργών λατομικών χώρων που ανήκουν στο Δημόσιο γίνεται με δαπάνη και μέριμνα των εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ (Ν.4030/2011 , άρθρο 40 παρ. 3). Για την αποκατάσταση ενός εκάστου λατομείου προκηρύσσεται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση διαγωνισμός κατά τις κείμενες διατάξεις, με προσφορές που υποβάλλονται στη βάση μελέτης αποκατάστασης.  Η παραπάνω διάταξη απαιτεί περαιτέρω αποσαφήνιση, ώστε να τεθούν οι προδιαγραφές των μελετών αλλά και οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες αδειοδότησης και ελέγχου.

Aποκατάσταση περιβάλλοντος λατομικών χώρων και «ανενεργά λατομεία»: η νομική διάσταση