-->

Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2012

Sarmα project: Η αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων για την παραγωγή αδρανών υλικών και πως αυτή θα επιτευχθεί σε τοπικό επίπεδο

SARMa Manual Resource Efficiency GR

Τα αδρανή χρησιμοποιούνται στην κατασκευή κατοικιών, εμπορικών και βιομηχανικών κτιρίων, και πολλών δημόσιων έργων υποδομής. Οι χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης είναι πλούσιες σε αδρανή, αλλά ούτε η διαχείριση ούτε η προμήθειά τους είναι συντονισμένες σε επαρκή βαθμό. Σε τοπικό επίπεδο, τα κύρια θέματα αφορούν τις σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, τον περιορισμένο βαθμό ανακύκλωσης, την ανάγκη συνεργασίας όλων των ενδιαφερομένων φορέων, και την έλλειψη κοινωνικής αποδοχής ως προς τη λειτουργία των λατομείων.

Για να αντιμετωπισθούν αυτές οι προκλήσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγχρηματοδότησε από πόρους του ΕΤΠΑ το 2009 το έργο με τίτλο «Βιώσιμη Διαχείριση Αδρανών Υλικών» (SEE/A/151/2.4/X – SARMa). Οι δυο κύριοι στόχοι του έργου είναι:
  • Η ανάπτυξη κοινής προσέγγισης για τη Βιώσιμη Διαχείριση των Πόρων για την Παραγωγή Αδρανών στην ΝΑ Ευρώπη, με στόχο την αποτελεσματική και με χαμηλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις εξόρυξη, λαμβάνοντας υπόψη και τη διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων, και
  • Η διασφάλιση πολιτικής για τη Βιώσιμη Προμήθεια των Αδρανών (φυσικών, τεχνητών και ανακυκλωμένων) Υλικών στην ΝΑ Ευρώπη, με χρήση πολλών πηγών που περιλαμβάνουν ανακυκλωμένα απόβλητα και βιομηχανικά παραπροϊόντα (σκωρίες) με στόχο να μεγιστοποιηθούν τα καθαρά οφέλη της προμήθειας των αδρανών υλικών και στο μέλλον.
Οι στόχοι του SARMa περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: συνεργασία για τη διαχείριση των πόρων των αδρανών, βελτίωση της μεταφοράς τεχνογνωσίας, και υποστήριξη της ανάπτυξης δεξιοτήτων σε επιχειρήσεις, κυβερνήσεις και τοπικές κοινωνίες.

Οι δράσεις που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια του έργου SARMa μέσω ημερίδων εργασίας και άλλων δράσεων σε 3 χωρικές κλίμακες αφορούν υπεύθυνους ινστιτούτων, φορείς λήψης αποφάσεων και υλοποίησης πολιτικών, τον οικονομικό τομέα, τα λατομεία, την κοινωνία, και μη κυβερνητικές οργανώσεις.

Σε τοπική κλίμακα, στην οποία αναφέρεται και το περιεχόμενο του παρόντος εγχειριδίου, οι στόχοι είναι: (α) βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας παραγωγής πρωτογενών αδρανών, (β) ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία των λατομείων και βελτίω-ση του βαθμού αποκατάστασης, (γ) ελαχιστοποίηση της λειτουργίας παράνομων λατομείων μέσω της βελτίωσης γνώσης, (δ) ενίσχυση της ανακύκλωσης (για απόβλητα κατασκευών, κατεδαφίσεων και λατομείων) και τελικά, (ε) βελτίωση της ικανότητας όλων των ενδιαφερόμενων φορέων να κατανοούν και να χειρίζονται σωστά τα θέματα που σχετίζονται με την εξόρυξη πόρων για την παραγωγή των αδρανών όπως επίσης και τη συμμετοχή τους σε διάλογο με τις τοπικές αρχές και τους ιδιοκτήτες των λατομείων.

Sarma Project Outputs