-->

Τρίτη, 15 Μαΐου 2012

Αποστάσεις ασφαλείας από τις λατομικές περιοχές


Οι κατευθύνσεις για τη χωροθέτηση των λατομείων αδρανών υλικών και τη θεσμοθέτηση των λατομικών περιοχών είναι σαφώς πληρέστερες από εκείνες που αφορούν τα μεμονωμένα λατομεία, αφού προβλέπονται ειδικώς.

Ειδικότερα, από τον Ν. 1428/84, όπως τροποποιήθηκε απο τον Ν.2115/93, προβλέπεται απαγόρευση της επέκτασης του σχεδίου πόλεως σε απόσταση τουλάχιστον 1.000 μέτρων από την οριογραμμή της λατομικής περιοχής (και προφανώς και αντιστρόφως δεν δύναται να χωροθετηθεί λατομική περιοχή παρά μόνο σε απόσταση μεγαλύτερη των 1.000 μέτρων από τα όρια οικισμού)

Συγκεκριμένα στην παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 1428/84 ορίζεται : «μέσα στις λατομικές περιοχές, καθώς και σε απόσταση τουλάχιστον 1.000 μέτρων έξω από την οριογραμμή τους, απαγορεύεται η επέκταση του σχεδίου πόλεως ή η δημιουργία ανεξάρτητου ρυμοτομικού σχεδίου ή η ανέγερση οποιουδήποτε κτίσματος, με εξαίρεση εκείνα που εξυπηρετούν τη λατομική δραστηριότητα, για τα οποία αποφαίνεται ο αρμόδιος νομάρχης".

Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για την ανέγερση και λειτουργία κτιριακών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων όπου ασκούνται δραστηριότητες, οι οποίες διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 2516/1997 (ΦΕΚ Α΄ 159/1997), όπως αυτές ισχύουν, μετά την αντικατάσταση τους, καθώς και για τις εγκαταστάσεις έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), και τις εγκαταστάσεις κάθε μορφής Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών (Β.Ε.ΠΕ.) που προβλέπονται στο ν. 2545/1997 (ΦΕΚ Α΄ 254/1997) σε αποστάσεις μεγαλύτερες των πεντακοσίων (500) μέτρων από τα όρια των λατομικών περιοχών. Η ανωτέρω απόσταση, όταν πρόκειται για πυλώνες ανεμογεννητριών, ορίζεται στα εκατόν πενήντα (150) μέτρα. Οι αποστάσεις αυτές, μπορεί να περιορίζονται, κατά περίπτωση, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Επιθεώρησης Μεταλλείων, με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (νυν ΥΠΕΚΑ), εφόσον το ανάγλυφο της περιοχής και οι συγκεκριμένες συνθήκες το επιτρέπουν». [Το ανωτέρω δεύτερο εδάφιο της παρ.4 προστέθηκε µε το άρθρο 17 παρ.1 Ν.3335/2005 (ΦΕΚ Α’ 95)]

Η τήρηση της εφαρμογής των διατάξεων αυτών έχει ανατεθεί στα οικεία πολεοδομικά όργανα του Ν. 1577/1985 (Γ.Ο.Κ.) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Εν αντιθέσει δηλαδή με όσα ισχύουν από τον ΚΜΛΕ, οι διατάξεις που διέπουν τα λατομεία αδρανών υλικών εισάγουν ευθείς πολεοδομικούς περιορισμούς.

Τέλος, σημειώνεται ότι ο Ν. 3325/2005 εισάγει ρητή εξαίρεση και δεν εφαρμόζεται ως προς τις «μηχανολογικές εγκαταστάσεις για την εξόρυξη, επεξεργασία μεταλλευτικών και λατομικών προϊόντων, όταν η επεξεργασία γίνεται εντός του μεταλλευτικού ή λατομικού χώρου και η άδεια λειτουργίας χορηγείται σύμφωνα με το Ν.Δ 210/197354 (ΦΕΚ Α΄ 277/1973) και το Ν. 2115/199355 (ΦΕΚ Α΄ 15/1993)». Έτσι όμως, για τα μεν λατομεία αδρανών υλικών ισχύουν τα προαναφερθέντα ειδικώς οριζόμενα από το Ν. 1428/8456 όπως έχει τροποποιηθεί από τον Ν. 2115/93 και ισχύει, ενώ για τα μεταλλεία και τα λοιπά λατομεία υπάρχει κενό, αφού ο νόμος παραπέμπει μεν στις διατάξεις του Μεταλλευτικού Κώδικα, οι οποίες όμως δεν περιέχουν ρυθμίσεις αντίστοιχες είτε με αυτές που καταργήθηκαν (Π.Δ της 2/13.03.1981), είτε με αυτές που αφορούν στη χωροθέτηση των λατομείων αδρανών υλικών.